You are here

Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere contravenţională

Tipurile de încălcări ale regulilor vamale cu răspundere contravenţională sînt prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009).

Articolul 287. Încălcarea regulilor vamale 
(1) Neoprirea vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) care traversează frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova în locul de aflare a organului vamal, precum şi pornirea, admiterea pornirii fără autorizaţia organului vamal a vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) aflat sub control vamal se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(2) Acostarea la nava aflată sub control vamal a altor construcţii plutitoare fără autorizaţia organului vamal se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. 
(3) Împiedicarea accesului persoanei cu funcţie de răspundere a organului vamal în exerciţiul funcţiunii la mărfurile, obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(4) Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise, se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. 
(5) Neprezentarea în termen organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, transportate de la un organ vamal la altul, precum şi a actelor vamale şi altor acte asupra acestora, se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(6) Încărcarea, descărcarea, transportul, repararea ambalajului deteriorat, ambalarea, dezambalarea, reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe acestea sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal, precum şi deteriorarea sau pierderea plumburilor, ştampilelor sau altor garanţii aplicate de organul vamal se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. 
(7) Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal sau pierderea lor se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligaţii se sancţionează cu amendă de la 140 la 150 de unităţi convenţionale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal. 
(9) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse cu scopul de a fi tranzitate prin teritoriul ei în termenul stabilit de organul vamal se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. 
(10) Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de contrabandă sau o altă infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(11) Păstrarea, transportul sau comercializarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(12) Folosirea, fără autorizaţia organelor vamale, a mărfurilor, obiectelor şi altor valori pentru care au fost acordate înlesniri la impunerea vamală în alte scopuri decît cele în care au fost acordate asemenea înlesniri se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. 
(13) Neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte acţiuni al căror rezultat este neachitarea plenară a taxelor vamale se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(14) Acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau reducerea acestor drepturi se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(15) Acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. 
(16) Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale persoanei cu funcţie de răspundere din organul vamal, insultarea acestei persoane se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.