You are here

Suspendarea şi Retragerea Autorizația AEO

Suspendarea autorizației
Autorizația AEO se suspenda în următoarele cazuri:

a) se constată nerespectarea unor condiţii de acordare a statutului;
b) titularul autorizației solicită respectiva suspendare, deoarece se află temporar în imposibilitatea de a îndeplini condițiile prevăzute în autorizație sau de a se conforma obligațiilor care îi revin prin această autorizație;
c) există motive suficiente pentru a considera că AEO a comis o încălcare a legislaţiei vamale. În acest caz se aplică, în mod corespunzător, excepţiile şi consideraţiile stipulate în art.1953 alin.(1) pct.3) din Codul vamal al Republicii Moldova. În acest caz statutul AEO se suspendă pe întreagă durată a procesului contravenţional, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova şi Codului contravenţional al Republicii Moldova sau pe întreaga durată a procesului penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova.
d) Utilizarea în mod neautorizat a logo-ului AEO.
Înainte de a adopta o decizie privind suspendarea autorizației AEO în temeiul  lit. a) sau d), Serviciul Vamal va preaviza AEO, care este în drept să-şi remedieze situaţia şi să prezinte argumentele în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. În cazul în care titularul autorizației AEO preavizat nu remediază situația în termenul de 30 de zile calendaristice, Serviciul Vamal informează agentul economic de faptul că statutul său de AEO se suspendă pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, pentru ca acesta să poată lua măsurile necesare pentru soluționarea problemelor sale. În cazul în care titularul AEO a înlăturat problemele şi încălcările identificate, care au dus la remedierea situaţiei Serviciul Vamal anulează suspendarea cu informarea AEO despre aceasta. Suspendarea poate fi anulată înainte de expirarea termenului de suspendare.
   Suspendarea produce efecte imediat în cazul în care natura sau nivelul unei amenințări pentru securitatea și siguranța Republicii Moldova, a persoanelor, a animalelor sau a plantelor, pentru mediu sau pentru consumatori impun acest lucru.
  În cazul în care AEO se află temporar în incapacitate de a respecta condiţiile de acordare a statutului, prevăzute în art.1953 al Codului vamal al Republicii Moldova, acesta poate cere suspendarea autorizației, informînd Serviciul Vamal şi comunicând toate măsurile prevăzute, precum și termenul de punere în aplicare a acestora. În cazul în care agentul economic autorizat nu-și remediază situația în perioada indicată în notificarea sa, Serviciul Vamal îi poate acorda un termen suplimentar dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice, cu condiția că acesta să fi acționat cu bună-credință. În cazul în care AEO nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor în perioada de suspendare, Serviciul Vamal retrage autorizația.

 

Condiţii speciale de suspendare a autorizației AEOF:

În cazul în care o autorizație AEO este suspendată din cauza necorespunderii cu oricare dintre condițiile prevăzute la art.1953 din Codul Vamal al Republicii Moldova, orice decizie luată în ceea ce privește AEO care se bazează pe autorizația AEO în general sau pe oricare dintre condițiile specifice care au dus la suspendarea autorizației AEO, este suspendată de către Serviciul Vamal.
    Dacă același agent economic deține în același timp autorizația AEOC și AEOS, iar condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) pct.5) din Codul Vamal al Republicii Moldova sînt singurele pe care agentul economic în cauză nu le îndeplineşte, autorizația AEOC se suspendă, însa autorizația sa AEOS rămâne valabilă. În cazul în care AEO a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor şi ca urmare au fost înlăturate toate cauzele de suspendare a autorizației AEOC în termenul stabilit, Serviciul Vamal anulează suspendarea, cu informarea agentului economic.
   Dacă același agent economic deține în același timp autorizația AEOC și AEOS, iar condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) pct.6) din Codul Vamal al Republicii Moldova sînt singurele pe care agentul economic în cauză nu le îndeplineşte, autorizația AEOS se suspendă, însa autorizația sa AEOC rămâne valabilă. În cazul în care AEO a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor şi ca urmare au fost înlăturate toate cauzele de suspendare a autorizației AEOS, Serviciul Vamal anulează suspendarea, cu informarea agentului economic.

Retragerea autorizației
Autorizația AEO se retrage în următoarele cazuri:

a) AEO cu autorizația suspendată nu a întreprins măsurile necesare şi nu a lichidat neajunsurile depistate, pentru a se conforma cerinţelor, pînă la expirarea termenului suspendării stabilit;

b) AEO a comis o încălcare a legislaţiei vamale, iar sancţiunea aplicată pentru aceasta a devenit irevocabilă conform unei proceduri legale. În acest caz se aplică în mod corespunzător excepţiile şi consideraţiile stipulate art.1953 alin. (1) pct.3) din Codul vamal al Republicii Moldova;

c) la solicitarea AEO;

d) AEO utilizează logoul pe perioada suspendării autorizației AEO.

Condiţii speciale de retragere a autorizației AEOF

Dacă același agent economic deține în același timp autorizația AEOC și AEOS, iar condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) pct.6) din Codul Vamal al Republicii Moldova sînt singurele pe care agentul economic în cauză nu le îndeplineşte, autorizația AEOS este retrasă, în timp ce autorizația AEOC rămâne valabilă.

Dacă același agent economic deține în același timp autorizația AEOC și AEOS , iar condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) pct.5) din Codul Vamal al Republicii Moldova sunt singurele pe care agentul economic în cauză nu le îndeplineşte, autorizația AEOC este retrasă, însa autorizația sa AEOS rămâne valabilă.

Decizia privind suspendarea sau retragerea autorizației AEO se aprobă prin ordin al Serviciului Vamal, care se aduce la cunoştinţa titularului procedurii şi poate fi atacat conform prevederilor Codului de procedură civilă al Republicii Moldova şi ale Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000. Retragerea autorizațiilor AEO produce efecte din ziua următoare datei la care ordinul Serviciului Vamal privind retragerea autorizației AEO a fost adusă la cunoştinţa agentului economic.
CERINŢELE SPECIFICE DE SECURITATE ÎNAI