You are here

Ședința Consiliului Consultativ de pe lîngă Biroul Vamal Ungheni

Întru promovarea unui parteneriat dintre organele vamale și mediul de afaceri, la data de 11 septembrie a.c., în incinta Biroului vamal Ungheni a avut loc ședința ordinară a Consiliului Consultativ de pe lîngă Biroul vamal Ungheni. La ședință au participat membrii Comitetului delegaţi din mediul de afaceri, agenți economici şi brokeri vamali din raza de activitate a biroului vamal Ungheni.
În cadrul ședinței, conform agendei au fost discutate următoarele subiecte:

• .Procedurile simplificate de vămuire, Ordinul Serviciului Vamal nr.521-o din 10.12.2012, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.647 din 07.08.2014;
• Prevederile anexei nr.xv a Acordului de Asociere la UE ce definesc produsele supuse scutirii anuale de taxe pentru contingentele tarifare.

Ședința a fost prezidată de către șeful biroului vamal Ungheni,Dl.Iurie Bostan.Concomitent,el a adus la cunoştinţa tuturor prezenţi că pe parcursul ultimilor ani de activitate, Serviciul Vamal manifestă o tendință de simplificare la maxim a procedurilor vamale și a devenit o instituție mai modernă care răspunde așteptărilor comunității de afaceri. În acest context,Dumnealui a reiterat faptul,că Serviciul Vamal implementează noi mecanisme de facilitare a traficului transfrontalier și acordă mai multe beneficii agenților economici de încredere, totodată continuînd să modernizeze procedurile vamale, iar un pas decisiv în acest sens, fiind implementarea procedurii de declarare electronică, astfel, avînd loc racordarea sistemului Vamal al Republicii Moldova la conceptul european de Vama electronică (e-customs).

Dl.Bostan,de asemenea a evidențiat faptul,că Serviciul Vamal a depășit etapă cînd supunea controlului majoritatea tranzacțiilor și aceasta datorîndu-se faptului dezvoltării principiului selectivității, bazat pe analiza de risc.
În același context, a fost adus la cunoștința agenților economici faptul că, Serviciul Vamal este prima autoritate publică din Republica Moldova, care a reuşit să implementeze un Sistem de Management al Calităţii conform

StandarduluiISO, remarcînd faptul, că întreg sistemul vamal a fost certificat conform standardului ISO eliberat de organismul de certificare internațional, iar obţinerea Certificatului ISO 9001:2008 vine să confirme corespunderea activității vamale standardelor şi totodată că instituţia tinde spre perfecţionare continuă.

Mai mult,despre pevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, în ceea ce privește nemijlocit reducerea reciprocă a taxelor vamale.a relatat Dna. Lucițchi Marina - șef secție Venituri Valoare în Vamă și Clasificarea Mărfurilor.

La fel, a fost evidențiat că potrivit anexei nr.XV a Acordului de Asociere sunt prevăzute produsele supuse scutirii anuale de taxe pentru contingentele tarifare, în același context menționînd că potrivit Circularei Serviciului Vamal nr.578-c din 02.09.2014, au fost marcate cotele taxei vamale pe categorii de mărfuri conform anexelor 1 și 2 al circularei evidențiate, precum și specificîndu-se pentru care mărfuri cota taxei vamale este egală cu zero.

În cadrul şedinţei, la capitolul Diverse s-au discutat probleme cu care se confruntă agenţii economici în activitatea de zi cu zi. Astfel, s-a pus accent pe procedura de obţinere a Certificatului de circulație EUR.1 de la export în cazul în care, în cadrul regimului de perfecționare activă desfășurată de întreprinderea reprezentată, vor utiliza în procesul de producere pînă la 8% din costul unității de marfă neoriginară din Uniunea Europeană, mai exact care vor fi actele confirmative de achitare a taxelor vamale pentru mărfurile neoriginare utilizate în procesul de producție, necesare a fi prezentate întru obținerea Certificatului de origine sus evidențiat.

Făcînd apel la mai multă perseverenţă, încredere reciprocă, conlucrare eficientă în continuare, la sfîrşitul şedinţei, Dl.Iurie Bostan, a mulţumit celor prezenţi de activitate, a promis că va informa Serviciul Vamal despre toate dificultăţile cu care se confruntă agenţii economici şi a menţionat încă o dată, că doar în comun vor soluţona rapid şi eficient toate lacunele şi vor realiza obiectivele propuse.