You are here

Protecția datelor cu caracter personal

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

Informaţie pentru solicitanţi privind dreptul de acces la datele cu caracter personal în cadrul Serviciului Vamal.

Termenii şi expresiile utilizate în domeniul protecției datelor cu caracter personal (art.3 din Legea Republicii Moldova nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal):

   date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

   categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale;

   prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

   sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcţionale sau geografice;

   operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;

   persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;

   terţ – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decît subiectul datelor cu caracter personal, decît operatorul ori persoana împuternicită de către operator şi decît persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

   destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu sînt considerate destinatari organele din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de lege;

   consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

   depersonalizarea datelor – modificarea datelor cu caracter personal astfel încât detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă.

Adresările solicitanţilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal se examinează în modul şi termenele stabilite prin Legea Republicii Moldova nr. 982/2000 privind accesul la informaţie.

Cererea urmează a fi completată, semnată şi expediată prin poştă la adresa: mun. Chişinău, str. Starostenco 30 sau plasată în cutia poştală, amplasată la sediul central al Serviciului Vamal, situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Starostenco 30.

Solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura digitală prin intermediul poştei electronice pe adresa vama@customs.gov.md.

Răspunsul la solicitare va fi expediat solicitantului prin poştă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Vă informăm că, în conformitate cu art. 19 al Legii Republicii Moldova nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal este organul de control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Nota de informare a subiecţilor datelor cu caracter personal

Cerere privind auditul operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal