You are here

Prohibitii TARIM

1.Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV/20.07.2000, MO 160-162/1201 din 23.12.2000

Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport
(4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, sub destinaţia vamală zonă liberă:
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 870130000, 8701 90900, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701 90 500, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    – a autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani este interzisă;
- a motocicletelor clasificate la pozitia tarifara 8711, precum şi a motoarelor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani.
(41) Prin derogare de la prevederile alin.(4), se permite introducerea şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport importate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 870530000;
d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.a)-d).
Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.

(9) Introducerea în ţară şi plasarea sub orice destinaţie vamală a anvelopelor din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară 4012 20000), a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de cauciuc nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară 4004 00 000), a părţilor şi a accesoriilor uzate pentru autovehicule este interzisă.
     (10) Prin derogare de la prevederile alin. (9), se permite introducerea în regim de tranzit a mărfurilor menţionate la alin. (9) cu condiţia prezentării pentru lotul respectiv a notificării privind transportarea transfrontieră a deşeurilor, eliberată conform prevederilor normative în vigoare.

2. Legea  nr. 1569 din  20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, MO 185-189/31.12.2002

Articolul 10. Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport auto
(2) Persoanele fizice rezidente nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
a) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi motoare şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
b) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 870130000, 8701 90 900, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
c) tractoare clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110–8701 90 500, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
d) mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
e) autovehicule concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani,
inclusiv cele obţinute prin moştenire şi în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova, indiferent de regimul vamal ales.
(3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art.20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate în regimul vamal de admitere temporară, cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.
 
(8) Persoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a motoarelor şi caroseriilor care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia celor pentru autovehiculele de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar a motoarelor şi caroseriilor destinate autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702 – termenul de exploatare de peste 7 ani, cu excepţia motoarelor şi caroseriilor introduse pe teritoriul ţării de persoane fizice nerezidente în conformitate cu regimul vamal de tranzit, cu condiţia escortării obligatorii a acestora de către serviciul de supraveghere şi escortare.
 
(10) Se interzice organelor vamale vămuirea mijloacelor de transport auto, motoarelor şi caroseriilor care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia autovehiculelor de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar a celor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor pentru acestea – termenul de exploatare de peste 7 ani, care aparţin persoanelor fizice rezidente.

3.HG  653 din  02.06.2003 cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare, MO 99-103/06.06.2003
L I S T A bunurilor interzise de a fi introduse în ţară în calitate de ajutoare umanitare:
Încălţăminte uzată
Lenjerie de corp folosită
Jucării pentru copii folosite
Haine folosite pentru copii de pînă la 3 ani
Bunuri de calitate inferioară, ofensive pentru viaţa, sănătatea sau securitatea beneficiarilor de ajutoare umanitare
Vaccinuri, truse şi remedii diagnostice al căror termen de valabilitate este mai mic de 6 luni
Produse alimentare cu termenul de valabilitate mai mic de 3 luni
Bunuri interzise de legislaţia în vigoare.

4.Legea nr. 1515 din  16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, MO 10/01.10.1993

Art. 73. - Este interzisă introducerea în republică a deşeurilor, a reziduurilor de orice natură în stare brută sau prelucrată, cu excepţia maculaturii prelucrate, a deşeurilor şi resturilor din fontă, fier sau oţel şi a cioburilor din sticlă, prevăzute în anexa nr.3 la Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente, în vederea prelucrării, stocării temporare, depozitării, împrăştierii pe sol sau în apă, distrugerii prin orice mijloace. Autorităţile vamale controlează şi poartă răspundere de aplicarea prevederilor prezentului articol, privind importarea şi transportarea deşeurilor şi reziduurilor de orice fel prin teritoriul republicii.

5. Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, MO 459-471/916, 23.12.2016

Articolul 63.Regimul importului de deșeuri

Este interzis importul în Republica Moldova al deșeurilor și reziduurilor de orice natură, în stare brută și prelucrată în scopul acumulării temporare, valorificări sau eliminări prin orice metodă, cu excepția categoriilor de deșeuri prezentate în anexa nr.7, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente.

Anexa nr.7

Materia primă secundară posibilă importului

Poziția tarifară Denumirea mărfurilor
4707 Hîrtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură):
4707 10 000 - Hîrtii sau carton kraft nealbite sau hîrtie sau cartoane ondulate
4707 20 000 - Alte hîrtii sau cartoane, obținute în principal din pastă chimică albită, necolorate în masă
4707 30 - Hîrtii sau cartoane, obținute în principal din pastă mecanică (de exemplu, ziare, periodice și imprimate similare):
4707 30 100 -- Numere vechi și nevîndute de ziare și reviste, anuare telefonice, broșuri și imprimate publicitare
4707 90 - Alte, inclusiv deșeurile și maculatura netriate:
4707 90 100 -- Netriate (și anume deșeuri de producție și menajere de diverse sortimente de cartoane, de hîrtie albă și colorată)
4707 90 900 -- Triate (și anume bucșe de hîrtie)
5202 Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire de bumbac și destrămătură
7001 00 Cioburi și alte deșeuri și resturi din sticlă; sticlă în masă:
7001 00 100 - Cioburi și alte deșeuri și resturi din sticlă (ce nu conțin substanțe periculoase)
7204 Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau oțel (fier vechi); deșeuri lingotate din fier sau oțel
2401 30 000 Deșeuri de tutun (nervură de tutun)
2307 00 Drojdii de vin; tartru brut
3901 10 Polietilenă cu densitatea sub 0,94
3915 10 000 Polimeri de etilenă
2618 00 000 Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului
Ex.2621 90 000 Nămol roșu (reziduu de bauxită)

6. HG nr. 427 din  07.06.2001 privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite, MO 62/09.06.2001

1. Se interzice:
importul, cu titlu de ajutor umanitar, al încălţămintei uzate, lenjeriei de corp, jucăriilor folosite şi al hainelor pentru copiii de pînă la 3 ani;
comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.

7. Se interzice:
începînd cu 1 septembrie 2005, importul în Republica Moldova, în scop de comercializare, a mărfurilor de uz personal folosite;
începînd cu 1 martie 2006, comercializarea mărfurilor de uz personal folosite importate.
În caz de depistare, în timpul controlului vamal, a mărfurilor interzise pentru import, acestea vor fi scoase în mod obligatoriu de pe teritoriul Republicii Moldova. Cheltuielile aferente scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor interzise vor fi suportate de către agentul economic, de importator sau de transportator.

7.Legea nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, MO 100-103/25.06.2006

Articolul 6. Circulaţia produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
(2) Se interzice introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor care nu au trecut testarea şi omologarea şi nu sînt înscrise în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.

        Articolul 7
Introducerea în teritoriul ţării a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi în vederea omologării lor, precum şi a materialului semincer şi săditor tratat cu produse de uz fitosanitar neînregistrate în ţară, se face în temeiul avizului Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor.
    (31) Pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (3), solicitantul depune o cerere de introducere pe teritoriul ţării a mostrei de produs, în care se specifică modul de ambalare şi cantitatea de produs. Avizul se eliberează gratuit în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
      (4) Avizele eliberate de Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor se înregistrează în mod obligatoriu cu nominalizarea cantităţii produselor ce urmează a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova în scopul efectuării cercetării-testării-experimentării de stat.

8. Legea nr. 132 din  08.06.2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, MO 229-233/02.11.2012

     Articolul 9. Prevederi speciale
    (1) În Republica Moldova sînt interzise:
    a) importul, exportul, reexportul, tranzitul, introducerea temporară a surselor de radiaţii ionizante (inclusiv parte a echipamentului medical sau de măsurare, calibrare) fără autorizaţia Agenţiei Naţionale;
    b) importul deşeurilor radioactive.
    (2) În domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice nu se admite cumulul funcţiilor de reglementare cu funcţiile de promovare, gestionare şi utilizare a surselor de radiaţii ionizante.

9.Legea nr. 78 din  18.03.2004  privind produsele alimentare, MO 431/28.05.2004
          Articolul 16. Importul
1) Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare, importate în scopul plasării pe piaţă, trebuie să corespundă cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova sau prevederilor acordului special dintre Republica Moldova şi ţara exportatoare, în cazul în care există un asemenea acord.
(2) Responsabilitatea producătorilor şi furnizorilor pentru respectarea cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile este clauza esenţială a contractului de livrare a produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare la importul acestora.
(3) "Se interzice importul aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, produselor alimentare noi, produselor alimentare fortificate, produselor alimentare tratate cu radiatii ionizante, al altor produse alimentare, precum si al materialelor in contact cu produsele alimentare, care nu au fost autorizate conform prevederilor prezentei legi si/sau nu au documente de insotire ce atesta inofensivitatea si provenienta legala a acestora”.
(4) La import, produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare se supun controalelor în vamă în modul stabilit de Guvern.
(5) Se interzice importul de produse alimentare cu termenul de valabilitate de pînă la 90 de zile în cazul în care a rămas mai puţin de 1/3 din termenul lor de valabilitate stabilit de producător, iar pentru restul produselor alimentare se interzice importul în cazul în care, pînă la expirarea valabilităţii lor, au rămas mai puţin de 60 de zile

10.Hotărârea Guvernului nr. 556  din  05.05.2016 privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerie netorsionate (Monitorul Oficial nr.128-133/612 din 13.05.2016)

1. Se interzice, până la data de 31 decembrie 2020, importul în Republica Moldova a plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerie netorsionate, încadrate la poziţia tarifară 5608 11 800 din Nomenclatura combinată a mărfurilor.

11.Hotărârea Guvernului nr. 664 din 27.05.2016 cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă (Monitorul Oficial nr.150/708 din 31.05.2016)

1. Se sistează temporar exportul masei lemnoase încadrate la poziţiile tarifare 4403, 4404 20, 4406 şi 4407 91-4407 99 din Nomenclatura combinată a mărfurilor.

12.Legea nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.312), cu modificările ulterioare

 Articolul 20.  Condiţiile de amplasare, proiectare, construcţie, reconstrucţie, extindere şi dare în exploatare a obiectivelor cu impact asupra aerului atmosferic
(1) La amplasarea, proiectarea, construcţia şi darea în exploatare a întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective noi, la reconstruirea şi extinderea celor în funcţiune cu perfecţionarea proceselor tehnologice şi a utilajului existent şi implementarea unor tehnologii şi utilaje moderne cu impact asupra atmosferei, este necesar să se respecte prevederile prezentei legi.
(2) În cazurile indicate la alin.(1), se cere să se prevadă captarea (purificarea), utilizarea şi neutralizarea deşeurilor şi noxelor sau eliminarea definitivă a emisiilor de poluanţi în atmosferă, respectarea altor legi care conţin norme privind protecţia acesteia.
(3) În scopul protecţiei aerului atmosferic, a altor componente de mediu şi a ecosistemelor, precum şi în scopul prevenirii impactului poluării atmosferice asupra sănătăţii omului, se interzice fabricarea, importul, introducerea pe piaţa internă, comercializarea, folosirea în procesele tehnologice şi la efectuarea lucrărilor de construcţii a produselor pentru construcţii şi a produselor chimice prevăzute în anexa la prezenta lege.
(4) Se interzice exploatarea întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective care nu corespund cerinţelor de protecţie a aerului atmosferic stabilite prin prezenta lege.
(5) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie la obiectivele generatoare de poluanţi sunt obligate să doteze sursele de poluare, indiferent de termenul dării lor în exploatare, cu instalaţii, utilaje şi aparate pentru purificarea emisiilor.
(6) În cazul imposibilităţii reducerii emisiilor de poluanţi şi a influenţei nocive asupra aerului atmosferic de către întreprinderi, instalaţii şi alte obiective până la nivelul normativelor stabilite, acestea îşi încetează activitatea sau se reprofilează.

13.Legea nr.852 din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul commercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, MO 54-55/383, 18.04.2002

Art.4. Se interzic:

1) importul, exportul, reexportul, tranzitul si punerea in circulatie pe piata:

a) a substantelor chimice indicate in anexa nr.1 la prezentul regulament din tarile, in tarile, prin tarile sau in tarile care nu sint parte la Protocolul de la Montreal referitor la substantele care distrug stratul de ozon, denumit in continuare Protocolul de la Montreal;

b) a echipamentelor ce contin substantele mentionate in anexa A* grupele I si II, a tehnologiilor care nu pot functiona incontinuu fara substantele chimice prevazute in anexa A grupele I si II, in anexa B grupele I, II, III , in anexa C grupele I, II si III, precum si a produselor obtinute cu ajutorul acestor substante, indiferent de faptul daca ele contin sau nu asemenea substante, din tarile, in tarile, prin tarile sau in tarile care sint parte la Protocolul de la Montreal.

c) a autovehiculelor de orice tip, precum si a aeronavelor echipate cu instalatii de conditionare a aerului, noi sau folosite, care functioneaza cu utilizarea substantelor chimice indicate in anexa A grupele I si II, in anexa B grupa I, in anexa C grupele I, II si III;

d) a echipamentelor si a partilor componente ale acestora (frigidere, congelatoare, generatoare de gheata, instalatii de racire, climatizoare, pompe termice etc.), precum si a tehnologiilor, destinate producerii instalatiilor frigorifice de uz casnic, comercial si industrial, noi sau folosite, altele decit cele de uz personal, care contin substantele indicate in anexa A grupele I si II, in anexa B grupa I, in anexa C grupa II sau care functioneaza cu utilizarea acestora ori a produselor care contin aceste substante sau a produselor care sint obtinute cu ajutorul acestor aubstante, indiferent de faptul daca produsele contin sau nu substantele mentionate;

e) a echipamentelor si a partilor componente ale acestora (frigidere, congelatoare, generatoare de gheata, instalatii de racire, climatizoare, pompe termice etc.), precum si a tehnologiilor destinate producerii instalatiilor frigorifice de uz casnic, comercial si industrial, noi sau folosite, altele decit cele pentru uz personal, care nu contin substantele chimice prevazute in anexa A grupele I si II, in anexa B grupa I, in anexa C grupele I, II, si III, dar a caror constructie nu le permite sa functioneze incontinuu fara aceste substante;

f) a utilajului si a produselor pentru stingerea incendiilor, inclusive a extinctoarelor portabile, ce contin substantele indicate in anexa A grupa II.

Pina la 1 iulie 2002, autoritatile care elibereaza autorizatia pentru instalarea si utilizarea echipamentelor si produselor destinate prevenirii si stingerii incendiilor sint imputernicite sa permita derogari de la prevederile prezentei litere in cazul in care utilajul si produsele pentru stingerea incendiilor, ce contin substantele mentionate, sint absolut necesare pentru protectia vietii si asigurarea securitatii populatiei sau daca, prin aceste derogari, nu se incalca prevederile Protocolului de la Montreal;

g) a aerosolilor ce contin substantele chimice prevazute in anexa A grupa I si in anexa C grupele I, II si III.

Interdictia din prezenta litera nu se aplica urmatoarelor marfuri, necesare mentinerii sanatatii sau asigurarii securitatii populatiei:

- produselor farmaceutice, sub forma de aerosoli in spray-uri, utilizate in tratamentul afectiunilor pulmonare obstructive cronice, al afectiunilor cardiace, precum si preparatelor curative ale caror substante active pot fi aplicate numai sub forma de aerosoli;

- mijloacelor speciale, fabricate la comanda si utilizate de Ministerul Afacerilor Interse sau de alte organizatii in acest scop, mijloace destinate asigurarii ordinii publice si folosite in cazurile prevazute de legislatie;

h) a substantelor chimice indicate in anexa A grupele I si II, anexa B grupa I, in anexa C grupele II si III, indiferent de provenienta acestora, cu exceptia cazurilor stabilite in Protocolul de la Montreal;

i) a substantelor chimice indicate in anexele A, B si C, provenite din operatii de recuperare, reciclare sau regenerare;

14.Hotarirea Guvernului nr.414 din 08.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind reducerea continutului de sulf din anumiti combustibili lichizi/MO 100-105/467, 15.04.2016

Pct.6. Se interzice de a plasa pe piata;

1)pacura cu un continut de sulf care depaseste 1% din greutate;

2)motorina, inclusiv motorina marina cu un continut de sulf care depaseste 0,10% din greutate, combustibili marini cu un continut de sulf care depaseste 3,50% din greutate, cu exceptia combustibililor destinati aprovizionarii navelor care utilizeaza metode de reducere a emisiilor care functioneaza in circuit inchis si combustibil diesel marin cu un continut de sulf care depaseste 1,5% din greutate.

15.Legea privind protecția aerului atmosferic nr. 1422-XIII  din  17.12.97 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.44-46/312 din 21.05.1998).

„Anexă

         Lista produselor pentru construcţii şi produselor chimice interzise

1. Produsele pentru construcţii, produsele chimice şi alte articole care constau din azbest sau care conţin azbest, indiferent de natura sau originea acestora. În sensul prezentului punct, termenul „azbest” desemnează următorii silicaţi fibroşi:
    a) actinolit (CAS nr.77536-66-4);
    b) amosit (CAS nr.12172-73-5);
    c) antofilit (CAS nr.77536-67-5);
    d) crocidolit (CAS nr.12001-28-4);
    e) tremolit (CAS nr.77536-68-6).
   Restricţiile nu se referă la silicatul fibros crisotil (CAS nr.12001-29-5 şi nr.132207-32-0). 
   Produsele pentru construcţii şi alte articole cu conţinut de azbest, interzise prin prezentul punct, care erau deja instalate sau se aflau în utilizare înainte de data intrării în vigoare a Legii nr.141 din 17 iunie 2016 se utilizează în continuare pînă la eliminarea lor sau pînă la încheierea ciclului lor de    viaţă.
2. Cimentul şi amestecurile cu ciment dacă acestea conţin, atunci cînd sînt hidratate, o cantitate de crom hexavalent solubil mai mare de 0,0002% din totalul greutăţii de ciment uscat.
3. Carbonaţii de plumb (CAS nr.598-63-0 şi nr.1319-46-6) şi sulfaţii de plumb (CAS nr.7446-14-2 şi nr.15739-80-7), compuşii de mercur, de arsen, de cadmiu, precum şi compuşii organostanici, ca atare sau în amestecuri, atunci cînd aceste substanţe sau amestecurile respective sunt destinate        utilizării:
    a) în vopsele;
    b) pentru conservarea lemnului, precum şi în tratarea lemnului;
    c) în tratarea apelor industriale, indiferent de utilizarea acestora;
    d) pentru impregnarea textilelor industriale cu regim intens de utilizare şi a firelor textile utilizate la producerea acestora;
    e) în produsele pentru pardoseli şi pentru acoperirea pereţilor.
   După intrarea în vigoare a Legii nr.141 din 17 iunie 2016 este interzisă introducerea pe piaţă a lemnului tratat cu substanţele menţionate şi a vopselelor cu conţinutul acestora.
4. Poluanţii organici persistenţi, reglementaţi de Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, ratificată prin Legea nr.40-XV din 19 februarie 2004, şi de Protocolul privind poluanţii organici persistenţi la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, ratificat prin Legea nr.1018-XV din 25 aprilie 2002, la care Republica Moldova este parte.”

16. Legea cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară nr. 228 din 23.09.2010, art. 23 alin. (1) și alin. (4):

(1) Se interzice introducerea şi răspândirea în ţară a unor anumite organisme dăunătoare incluse în lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspândire pe teritoriul Republicii Moldova sînt interzise, precum şi în lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale, aprobate de Guvern;
(4) Se interzice importul:
     a) de seminţe, plante, produse de origine vegetală şi de altă natură supuse regimului de carantină fitosanitară care sînt infectate de organisme de carantină;
     b) de agenţi patogeni ai plantelor, de culturi de ciuperci vii, de bacterii, viruşi, precum şi de insecte, acarieni şi nematode, care dăunează plantele, cu excepţia mostrelor, importate în scopuri ştiinţifice cu permisiunea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
     c) de soluri, plante vii înrădăcinate şi de părţi subterane ale acestora, prelevate împreună cu solul;
     d) de seminţe şi de material săditor în colete poştale, în bagaje de mînă şi în alte bagaje ale pasagerilor, echipajelor şi personalului deservent ale navelor, aeronavelor şi altor tipuri de transport;
17. Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă nr. 130 din 08.06.2012, art. 5 alin. (7) lit. h):

Se interzice, pînă la acreditarea unui laborator de încercări independent şi competent, importul armelor şi al munițiilor care nu dispun de marcaj al staţiunilor de încercări ale ţărilor membre ale Comisiei Internaţionale Permanente pentru încercarea armelor şi a muniţiilor, recunoscută în Republica Moldova, sau de certificate de conformitate emise în ţările cu care Republica Moldova a semnat acord de recunoaştere reciprocă a rezultatelor certificării sau ale încercărilor.

18. Hotărîrea Guvernului nr. 1115 din 07.10.2016 cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane, (Monitorul Oficial nr. 353-354/1206 din 11.10.2016). 

     Pct.1 Se interzice, pînă la declararea la Organizația Mondială a Sănătății Animalelor (OIE) de către autoritățile sanitar-veterinare din Ucraina ca fiind țară sau zonă liberă de pestă porcină africană, conform Codului Terestru, importul din această țară:

     1) al animalelor vii receptive la virusul pestei porcine africane (porcii domestici și mistreți);

     2) al materialului seminal, ovulelor și embrionilor proveniți de la animale receptive la virusul pestei porcine africane;

     3) al cărnii, preparatelor din carne, produselor din carne și al oricăror alte produse care conțin carne provenită de la animale receptive la virusul pestei porcine africane;
     4) al produselor și subpriduselor de origine animală provenite de la animale receptive la virusul pestei porcine africane;

     5) al materiei prime pentru furaje, furajelor combinate, furajelor complementare, preamesticaturi și furajelor complete.

19. Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Anexa nr.5 la Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

II. Normele privind introducerea în Republica Moldova a mărfurilor
de origine animală de către persoanele fizice

3. Mărfurile de origine animală destinate consumului uman personal, astfel cum sînt menționate la pct.4 lit.a), b) și d) din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1408/2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare, se introduc de către persoanele fizice după cum urmează:

1) se interzice întroducerea de către persoanele fizice a următoarelor produse:

Codul NC Descriere Calificarea și explicație
ex(0201-0210) Carne și organe comestibile Cu excepția pulpelor de broască (codul NC 02089070)
0401–0406 Lapte şi produse lactate Toate
05040000 Intestine, vezici şi stomacuri de animale, întregi sau bucăţi, altele decît cele de peşte, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate Toate, cu excepţia intestinelor
150100 Grăsime de porc (inclusiv untură) şi grăsime de pasăre, altele decît cele de la poziţia 0209 sau 1503 Toate
150200 Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decît cele de la poziţia 1503 Toate
150300 Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină şi ulei de seu, neemulsionate, neamestecate şi nici altfel preparate Toate
15060000 Alte grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic Toate
160100 Cîrnaţi, cîrnăciori, salamuri şi produse similare, din carne, din organe sau din sînge; preparate alimentare pe baza acestor produse Toate
1602 Alte preparate şi conserve din carne, din organe sau din sînge Toate
17021100
17021900
Lactoză şi sirop de lactoză Toate
ex 1901 Extracte de malţ; preparate alimentare din făină, crupe, griş, amidon, fecule sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la poziţiile 0401-0404, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 5% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 1902 Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanţe) ori chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cuşcuş, chiar preparat Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 190590 Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu adaos de cacao; ostii, caşete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi şi produse similare Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 2004 Alte legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic, congelate, altele decît produsele de la poziţia 2006 Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 2005 Alte legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic, necongelate, altele decît produsele de la poziţia 2006 Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 2103 Preparate pentru sosuri şi sosuri preparate; condimente şi produse de asezonare, amestecate; făină şi pudră de muştar şi muştar preparat Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 2104 Preparate pentru supe, ciorbe sau supe-cremă; supe, ciorbe sau supe-cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 210500 Îngheţate şi alte produse similare sub formă de îngheţată, comestibile, cu sau fără cacao Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte
ex 2106 Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte Numai acele preparate care conţin carne şi/sau lapte

excepţie fiind laptele praf pentru sugari, alimentele pentru sugari şi produsele alimentare speciale necesare din motive medicale, cu condiţia ca aceste produse: 
- să nu necesite o refrigerare înainte de deschidere; 
- să fie produse ambalate de o marcă comercială înregistrată şi destinate vînzării directe către consumatorul final;
- să aibă ambalajul intact, mai puţin în cazul în care conţinutul este în curs de utilizare;

20. Legea  nr. 143 din 17.07.2014 privind regimul articolelor pirotehnice, MO nr.352-357/660 din 28/11/2014

     Articolul 4.  Restricţii şi interdicţii
     Se interzice:
     
a) producerea, importul, exportul, transportul, comercializarea şi utilizarea petardelor, bateriilor de petarde, petardelor luminoase şi bateriilor de petarde luminoase.

21. HG nr. 72 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, MO nr. 59-65 din 22.02.2019

     " Pct.21  R21 Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice importul, depozitarea și comercializarea benzinei cu tetraetil de plumb. 
     
Se interzice importul, depozitarea și comercializarea absorbantelor și aditivilor halogene pentru combustibili și uleiuri.”