You are here

Procedura de emitere a Autorizației AEO

Autorizația AEO se eliberează la solicitarea agentului economic prin depunerea unei cereri și anexelor prezentate la Ghişeul unic, conform anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernulu privind punerea în aplicare a prevederile Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova .
Cerere poate fi depusă de către reprezentantul împuternicit al solicitantului prezintă în scris sau în formă electronică prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor cu autentificare prin aplicarea semnăturii digitale, care corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, prevăzute de Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală.
Cererea se completează în conformitate cu modelul din anexa nr.1 la REGULAMENTUL privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a autorizației de Agent economic autorizat.

La cerere se anexează următoarele:
- Chestionarul de autoevaluare, completat conform modelului stabilit de Serviciul Vamal;
- acte, documente care atestă următoarele informații:
1 Numele, prenumele proprietarilor/acționarilor principali, membrilor consiliului de administrație, precum și adresele părților respective.
2 Numele, prenumele persoanei responsabile de domeniul vamal în întreprinderea solicitantului.
3 Descrierea activităților economice ale solicitantului.
4 Detalii despre diferitele amplasamente ale întreprinderii solicitantului și o scurtă descriere a activităților din fiecare amplasament. Precizări despre modul în care solicitantul și fiecare locație acționează în lanțul de aprovizionare: în nume propriu și pe seama sa sau în numele și pe seama altei persoane.
5 Precizări cu privire la eventualele legături între solicitant și societățile de la care cumpără sau cărora le furnizează produsele.
6 Descrierea organizării interne a întreprinderii solicitantului. A se anexa eventualele documente privind funcțiile/competențele fiecărui departament.
7 Numărul de salariați per total și ai fiecărui departament.
8 Numele principalilor conducători (director general, șefi de departament, administratori de servicii de contabilitate, responsabil de domeniul vamal etc.).Descrierea procedurilor interne aplicate de obicei atunci când un salariat competent lipsește, temporar sau permanent.
9 Numele și funcția persoanelor care au competențe specifice în domeniul vamal în cadrul organizării întreprinderii solicitantului. Evaluarea nivelului cunoștințelor acestor persoane în ceea ce privește utilizarea instrumentelor informatice în domeniul vamal și chestiuni generale cu caracter comercial.
10 Acceptarea sau refuzul publicării informațiilor incluse în autorizația AEO în lista agenților economici autorizați publicată pe pagina web a Serviciului Vama.

Acceptarea cererii

Din momentul recepționării cererii și documentelor anexate, Serviciul Vamal în termen de cel mult 10 zile calendaristice verifică informațiile prezentate și decide asupra acceptării acesteia. Serviciul Vamal informează agentul economic cu privire la acceptarea cererii sale și data de la care curge termenul respectiv.
Cererea este acceptată atunci cînd următoarele condiții sunt îndeplinite:
   (a) cererea respectă pct. 3-6 din Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a autorizației de Agent economic autorizat;
   (b) solicitantul este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal;
    (c) solicitantul este înregistrat  la organele vamale ca participant la activitatea economică externă;
   (d) cererea nu se referă la o decizie care are același obiect ca o decizie anterioară adresată aceluiași solicitant,  care, în cursul perioadei de trei ani consecutiv anterior cererii a fost anulată sau retrasă pe motivul că solicitantul nu a reușit să își îndeplinească o obligație impusă în temeiul deciziei respective.
        În cazul în care se constată că cererea nu conține toate informațiile necesare, Serviciul Vamal cere  solicitantului să furnizeze informațiile relevante, într-un termen-limită, care nu depășește 30 de zile calendaristice, de la data primirii cererii. În cazul în care solicitantul nu furnizează informațiile solicitate, în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest scop, cererea nu este acceptată, iar solicitantul este informat în consecință.
      Dacă solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea cererii, cererea se consideră acceptată. Data acceptării este data depunerii cererii sau în cazurile în care solicitantul a furnizat informațiile necesare în urma unei solicitări a Serviciului Vamal, data la care a fost furnizată ultima informație.
    Cererea şi documentele anexate sînt examinate în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data acceptării acestora. În cazuri întemeiate şi justificate documentar, termenul dat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea solicitantului.

Solicitantul este obligat să furnizeze Serviciului Vamal toate informaţiile şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a statutului AEO, conform art. 1953 din Codul Vamal al Republicii Moldova.
Serviciul Vamal verifica îndeplinirea condiţiilor de acordare a statutului AEO prin controlul activităţii desfăşurate de solicitant, pe baza analizei de risc, şi este în drept, să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova. În cazul în care solicitantul este înregistrat ca agent economic la organul înregistrării de stat de mai puțin de trei ani, condiţiile de acordare a statutului AEO prevăzute la art.1953 pct. 2) și pct. 3) din Codul vamal al Republicii Moldova sunt verificate în baza evidențelor și informațiilor disponibile.
     În cazul în care în procesul de control al activităţii solicitantului se identifică riscuri de neîndeplinire a condiţiilor de acordare a statutului al AEO, Serviciul Vamal preavizează solicitantul şi îi acordă posibilitatea să își exprime punctul de vedere în scris,  în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care primește aceste informații, înainte ca cererea să fie efectiv respinsă.

Emiterea Autorizației

Autorizația AEO este emisă de Serviciul Vamal şi produce efecte începînd cu a cincea zi lucrătoare din data emiterii. Autorizația AEO se emite în 2 exemplare, la care se acordă număr de înregistrare în ordine cronologică. Un exemplar se transmite AEO iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului Vamal.

Autorizația AEO se înscrie în declaraţia vamală în detaliu în caseta nr. 44 în conformitate cu Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.197-200/876 din 31.12.2009) şi se se acordă pe o perioadă nelimitată.

Refuzul emiterii autorizației

Serviciul Vamal refuză emiterea autorizației în cazul în care solicitantul nu corespunde condiţiilor de acordare a statutului solicitat conform art.1953 din Codul vamal al Republicii Moldova.
Decizia de refuz a Serviciului Vamal se aduce la cunoştinţa solicitantului în scris, cu expunerea motivelor acesteia, şi poate fi atacată conform prevederilor Codului de procedură civilă al Republicii Moldova şi ale Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.