You are here

Pregătirea profesională

Program lunar de activități de perfecţionare profesională a colaboratorilor vamali 2016

Program lunar de activități de perfecţionare profesională a colaboratorilor vamali 2015

Programul de dezvoltare al Centrului de instruire al colaboratorilor vamali pentru anii 2012-2014

Planul de instruire a colaboratorilor vamali în cadrul Centrului de instruire pentru anul 2017

Planul de instruire a colaboratorilor vamali în cadrul Centrului de instruire pentru anul 2016

Planul de instruire a colaboratorilor vamali în cadrul Centrului de instruire pentru anul 2015

Planul de instruire a colaboratorilor vamali în cadrul Centrului de instruire pentru anul 2014

Ghidul noului angajat

Activitatea de instruire profesională a colaboratorilor Serviciului Vamal are menirea să asigure, conform standardelor internaţionale, formarea şi perfecţionarea profesională continuă a personalului vamal prin activităţi de instruire planificate şi sistematice, susţinute de capacităţile instituţionale ale Centrului de instruire a colaboratorilor vamali (cu statut de Direcție). Activitatea dată prezintă o importanţă strategică în vederea sporirii competenţei profesionale, aprofundării şi actualizării cunoştinţelor, asigurării integrităţii profesionale şi dezvoltării aptitudinilor necesare pentru realizarea eficientă a obligaţiunilor de serviciu şi atribuţiilor organelor vamale stabilite de legislaţia în vigoare.

Direcţia dezvoltare profesională a colaboratorilor vamali (Centrul de instruire)are următoarele atribuţii de bază:

·         elaborarea programelor de instruire şi dezvoltare profesională a colaboratorilor vamali conform destinaţiilor de activitate şi de specialitate;

·         elaborarea şi implementarea programelor de evaluare şi certificare a persoanelor instruite;

·         emite certificate de calificare corespunzătoare;

·         elaborează anual  proiectul  planului de activitate, ţinînd cont de necesităţile de instruire a colaboratorilor vamali şi îl prezintă spre aprobare Serviciului Vamal;

·         pregăteşte pentru aprobare Serviciului Vamal rapoarte anuale privind realizarea planurilor de activitate ale Centrului;

·         elaborează recomandări, propuneri, materiale metodice referitor la activitatea de instruire în domeniul vamal;

·         desfăşoară conferinţe, seminare, cursuri şi alte activităţi legate de domeniul de competenţă;

·         conlucrează cu instituţiile de profil, creează parteneriate cu instituţii din ţară şi străinătate în vederea schimbului de experienţă în domeniul instruirii profesionale şi preluarea    celor mai bune practici în domeniu; 

·         evaluează rezultatele instruirii;

·         ţine evidenţa datelor referitoare la dezvoltarea profesională a personalului vamal;

·         promovează în rîndul colaboratorilor vamali sentimentul de patriotism şi mîndrie faţă de profesia aleasă şi instituţie per ansamblu;

·         desfăşurarea activităţii de instruire, didactică, metodică şi organizaţională de reciclare şi perfecţionare profesională a colaboratorilor vamali;

·         elaborarea programelor de instruire, capabile să asigure dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor necesare pentru performanţa personalului vamal;

·         asigurarea cu formatori care au experienţă în domeniul de specialitate;

·         identificarea necesităţilor de instruire a personalului din cadrul instituţiei şi determinarea priorităţilor de dezvoltare profesională;

·         asigurare şi dezvoltarea bazei materiale, tehnice şi didactice;

·         acordarea asistenţei în domeniul lingvistic subdiviziunilor aparatului central;

·         organizarea şi desfăşurarea activităţilor de studiere a limbilor moderne;

·         promovării imaginii Serviciului Vamal, dezvoltării culturii etice, educarea colaboratorilor vamali şi a tinerei generaţii în spiritul patriotismului, demnităţii faţă de profesia şi  instituţia vamală;

·         colectarea şi păstrarea nealterată a bunurilor muzeale relevante activităţii vamale, precum şi punerea acestora în valoare prin expunere, în scop de instruire, educaţie şi agrement al  publicului larg; 

·         exercită alte funcţii, în condiţiile legii.

 

Centrului îi revine o misiune foarte importantă de instruire a personalului nou angajat şi perfecţionare continuă a colaboratorilor vamali prin dezvoltarea capacităţilor şi adaptarea cunoştinţelor la schimbările cadrului normativ şi cel instituţional.

Centrul de instruire a colaboratorilor vamali este o instituţie modernă, capabilă să asigure condiţii corespunzătoare în domeniul instruirii, dotată cu săli de studii specializate în domeniul sistemelor informaţionale, limbilor străine şi cu o bibliotecă.

Centrul poate fi considerat un complex autonom, care include o cantină, un complex hotelier cu condiţii de trai în stil european pentru 25 persoane, dispune de o sală de forţă, precum şi de teren sportiv.

În Centrul de instruire activează Muzeul Serviciului Vamal, care are în colecţiile sale documente, obiecte şi exponate de valoare istorică şi culturală datînd din sec. XIV şi pînă în zilele noastre.

În cadrul Centrului sunt organizate cursuri de instruiri în mai multe domenii şi anume: cursuri de pregătire a specialiştilor noi angajaţi; cursuri de perfecţionare specializate (legislaţia vamală, managementul personalului vamal, gestionarea finanţelor publice, proceduri vamale, valoarea în vamă, originea mărfurilor, auditul postvămuire, analiza riscurilor, fraude vamale, sistemul informaţional ASYCUDAWorld ş.a.). Sunt organizate seminare tematice, inclusiv internaţionale, mese rotunde cu mediul de afaceri; cursuri de studiere şi perfecţionare a limbilor moderne.

Activitatea didactică este asigurată de personalul Centrului cu antrenarea specialiştilor atît din cadrul Serviciului Vamal, cît şi a specialiştilor din alte instituţii în baza planurilor şi programelor de instruire.  

Centrul contribuie la crearea unui corp profesionist şi motivat de colaboratori vamali, capabil să asigure realizarea obiectivelor prioritare ale sistemului vamal.  

Informaţii de contact:

Republica Moldova MD-2043
mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6 
tel.+373/22/ 63 27 10 ; +373/22/63 27 34
email: c.instruire@customs.gov.md