You are here

Întrebări frecvente

 • Ce bunuri pot fi introduse în țară de către persoanele fizice fără a achita drepturi de import? Care este limita valorii neimpozabile pentru bunurile introduse în țară în scop personal ? 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 „cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice",  persoanele fizice au dreptul:

    a) de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import, obiecte de uz personal, bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi mărfuri menţionate în anexa la prezenta lege, cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;

    b) de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import, alte bunuri decît cele indicate la lit.a) a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil menţionat, drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului).

 • Care este limita valorii neimpozabile pentru bunurile introduse în țară prin intermediul trimiterilor poștale internaționale ?

Conform art. 5, lit. d) al Legii nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu depăşeşte suma de 300 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului terestru sau de 430 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului aerian sau maritim şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro sau de 430 de euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

prin derogare de la lit. d), de a primi, în cadrul tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, fără achitarea drepturilor de import, mărfuri care nu au caracter comercial, nu depășesc limitele cantitative stabilite de legislație și a căror valoare intrinsecă nu depăşeşte suma de 200 de euro per expediere. Mărfuri care nu au caracter comercial sînt mărfurile care, cumulativ, prezintă un caracter ocazional, sînt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau al familiei sale și care, prin natura sau cantitatea lor, nu sînt destinate activității comerciale sau de producție. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depășesc limitele cantitative stabilite de legislație sau valoarea intrinsecă a acestora depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, drepturile de import se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menționată nu micșorează valoarea impozabilă a acestora.

 • Introducerea şi scoaterea medicamentelor, cantitatea permisă, documentele necesare şi actele normative?

Medicamentele fac parte din categoria obiectelor de uz personal şi se permite introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova, doar în limita rezonabilă necesităţilor personale. Necesitatea administrării medicamentelor, precum şi cantitatea acestora urmează a fi confirmată prin acte oficiale, eliberate de instituţiile responsabile din domeniul ocrotirii sănătăţii pentru perioada cursului de tratament şi perioada aflării în ţară/străinătate.

 • Introducerea şi scoaterea articolelor din metale preţioase, obiecte de artă, valori culturale – ce pot eu transporta, scoate sau introduce în/din RM?

Persoanele fizice au dreptul:
1. de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că bijuteriile menţionate nu sînt omogene;
b) obiecte din metale şi pietre preţioase care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de import şi declarării în modul stabilit;
2. de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:
a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia că bijuteriile indicate nu sînt omogene;
b) obiecte din metale şi pietre preţioase produse de agenţii economici autorizaţi (cu excepţia celor indicate la lit. a) a prezentului punct) a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit;
c) obiecte din metale şi pietre preţioase a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export, declarării în modul stabilit şi prezentării organului vamal a autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Culturii, prin care se confirmă costul lor şi faptul că obiectele respective nu prezintă valoare culturală;
d) obiecte din metale şi pietre preţioase (inclusiv şi cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), produse de agenţii economici autorizaţi şi destinate activităţii comerciale sau de producţie, a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.
În partea ce ţine de introducerea şi scoaterea valorilor culturale problema este reglementată de art. 9 Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi de Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

 • Eu, în calitate de persoană fizică pot să import în Republica Moldova arme?

Conform prevederilor Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă nr. 130 din 08.06.2012, au dreptul să importe arme în regim vamal import doar armurierii licenţiaţi. Referitor la introducerea/scoaterea acestora, acest lucru se face în baza actului permisiv eliberat de organele afacerilor interne.

 • Când poate fi utilizat regimul de admitere temporară și care sunt cerințele pentru obținerea autorizației de admitere temporară?

Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare totală sau parţială de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport  străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.
- Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în RM.
- Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie.
- Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing operaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară.
- Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.  În cazul în care, în împrejurări excepţionale, termenul stabilit nu este suficient, Serviciul Vamal, în baza unei cereri justificate depuse de titularul autorizaţiei, poate prelungi acest termen pe o durată rezonabilă pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Perioada totală de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal de admitere temporară nu poate depăşi 10 ani cumulativ.
- Serviciul Vamal prelungeşte termenul de aflare sub regim vamal de admitere temporară a mărfurilor şi mijloacelor de transport din posesia misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi organizaţiilor internaţionale pe perioada solicitată de către acestea.
- Se permite cetăţenilor străini să plaseze bunuri de uz personal şi un mijloc de transport sub regimul vamal de admitere temporară pe perioada implicării lor în implementarea proiectelor de dezvoltare sau de asistenţă tehnică externă în baza vreunui tratat internaţional la care Republica Moldova este parte, în condiţiile şi limitele stabilite de tratatul internaţional respectiv.
- Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 3 ani.

Conform prevederilor art.70 Cod Vamal al RM, pot fi plasate în regim de admitere temporară cu suspendare totală de drepturile de import (cod procedură – 5300), fără constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import, mijloacele de transport străine care fac obiectul unor tratate internaţionale bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte, introduse cu scopul realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.70 pot fi plasate, în vederea admiterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import (cod procedură – 5400). Regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import se acordă numai cu garantarea acestora. Drepturile de import se determină astfel încît să acopere o eventuală obligaţie vamală care ar putea apărea pe durata derulării regimului vamal
Astfel, la încheierea regimului de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, se încasează taxa vamală  în marime de 5%, pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară.
Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie, dacă nu sînt prohibite, numai după achitarea drepturilor de import
În cazul utilizării procedurilor de admitere temporară în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne ( Carnet ATA).

 • În cazul declarației electronice de export, unde și de către cine trebuie să fie aplicat sigiliul pe mijloacele de transport?

Procedura declarării electronice a mărfurilor la export, de regulă, exclude necesitatea prezentării mijlocului de transport cu mărfuri la postul vamal intern, din care considerent sigiliul vamal este aplicat (în cazul în care este solicitat sau dacă se impune conform legislaţiei în vigoare) de către funcționarul vamal al postului vamal de frontieră prin care mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

 • Unde poate fi găsită lista tuturor documentelor necesare exportului în UE?

În HG nr. 1140 din 02.11.2005, art 291 este stipulat că: „declaraţia vamală se depune la organele vamale fiind însoţită de acte care confirmă datele înscrise în declaraţie, dar minimum de următoarele acte obligatorii:
    a) factura;
    b) documentele de transport;
    c) actele permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă.”

 •  Cine poate beneficia de procedura simplificată de vămuire la domiciliu?

De procedura simplificată de vămuire la domiciliu poate beneficia orice agent economic înregistrat la organele vamale ca participant la activitatea economică externă, și care corespunde condițiilor prevăzute la art.1953 alin.(1) pct.3)–5) Codul Vamal, după cum urmează:
- nu are încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, inclusiv lipsa infracţiunilor economice legate de activitatea solicitantului pe perioada ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii, constatate în temeiul hotărârii definitive a instanţei de judecată;
- dispune de un sistem de gestiune a evidenţelor comerciale şi de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale;
- întrunește standardele practice de competenţă sau calificările profesionale care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată.
Autorizația pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu se emite de către Serviciul Vamal în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data acceptării cererii şi documentelor anexate.

 • Rezidenții zonelor economice libere pot aplica la procedura simplificată de vămuire la domiciliu?

Prin noțiune, procedura de vămuire la domiciliu – permite ca operațiunile de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub un regim vamal să se desfăşoare în alte locuri decât sediul organului vamal și anume la sediul declarantului sau în alte locuri desemnate sau aprobate de organul vamal.
În cazul zonelor economice libere (ZEL), teritoriile acestora constituie zona de control vamal fiind supravegheate de organul vamal, astfel că procedura de vămuire la domiciliu își pierde sensul. Totodată, în cadrul zonelor economice libere pot fi utilizate alte simplificări vamale precum este declarația vamală periodică.

 • Care sunt avantajele obținerii statutului de Exportator Aprobat ?

- exportatorul documentează pe propria răspundere originea preferențială a mărfurilor, astfel fiind exclusă necesitatea obținerii certificatului de circulație EUR.1 – prin urmare sunt reduse costurile (6 euro per certificat);
- reducerea întârzierilor – prin excluderea timpului consumat pentru obținerea certificatului de circulație EUR.1, prin urmare fiind simplificate formalitățile la exportul mărfurilor de origine preferențială;
- certificatul de Exportator Aprobat se eliberează gratuit și nu are termen de valabilitate;
- în cazul deținerii statutului de Exportator Aprobat, de comun cu procedura de vămuire la domiciliu, este exclus contactul cu autoritatea vamală, iar exportatorul poate efectua exportul de la sediul propriu.