You are here

Destinaţii vamale

Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de destinaţia vamală în care sînt plasate, conform procedurii stabilite de Capitolul II din Codul Vamal şi  Regulamentul de aplicare a destinaţiilor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului  nr. 1140 din 02.11.2005

Destinaţie  vamală  -  plasarea mărfurilor sub un  regim  vamal, sau în ală destinaţie vamală 

 

Regim vamal  - totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul  mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii  comerciale  şi de destinaţia mărfurilor

Regimurile  vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce  au  drept  efect suspendarea totală sau parţială  de  drepturile  de import sau de export.

Import (punerea în circulaţie liberă) este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică

Export - regimul vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu

Export temporar - scoaterea mărfurilor autohtone în afară teritoriului vamal  în situaţia în care urmează a fi reintroduse în ţară, fără să fi suferit vreo       modificare, cu excepţia uzurii lor normale

Reexport - este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică

Tranzit - este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică 

Admitere temporară - regimul care permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale

CARNET ATA

Admiterea temporară poate fi efectuată în baza Carnetului ATA, în condiţiile Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 (RM a aderat prin Legea RM nr. 253 din 05.12.2008). Asociaţia emitentă şi asociaţie garantă a titlurilor de admitere temporară (carnetele ATA şi CPD), conform Convenţiei este desemnată prin Hotarîrea Guvernului nr. 495  din  14.08.2009.

Metodologia de perfectare a Carnetului ATA şi instrucţiunile privind controlul şi evidenţa operaţiunilor de vămuire cu Carnetele ATA sunt reglementate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 330-O din 30.07.2014 ,,cu privire la aprobarea normelor tehnice de perfectare, control şi evidenţă a Carnetului ATA şi completarea unor acte normative de Serviciul Vamal", publicat în Monitorul Oficial nr. 352-357/1659 din 28.11.2014.

Modelul Carnetului ATA

Pentru detalii privind procedura de eliberare a Carnetelor ATA www.chamber.md

Antrepozit vamal - este regimul vamal care permite depozitarea mărfurilor străine sau celor autohtone destinate exportului sub sub supravegherea vamală în locul aprobat de organul vamal.

Perfecţionare activă - utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare

Transformare sub control vamal - permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politica economică şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri

Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie sînt scoase pentru prelucrare sau transformare în afara teritoriului Republicii Moldova,  iar produsele compensatoare sînt întroduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import

Zona liberă - este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt plasate şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.

În Republica Moldova activează 7 zone economice libere: Expo-Business-Chisinau, Ungheni-Business, Tvardiţa, Parcul de producţie Otaci-Business, Parcul de producţie Valkaneş, Parcul de producţie Taraclia, zona economică liberă Bălţi precum şi 2 zone industriale libere: Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti"şi Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"

Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale

Abandon în favoarea statului - este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.

Distrugerea - este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică