You are here

Condiţiile obligatorii

CONDIȚII OBLIGATORII

1) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
2) dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, la momentul efectuării controlului, această solvabilitate poate fi constatată şi solicitantul întruneşte următoarele cerinţe:
a) nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate;
b) în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii şi-a îndeplinit obligaţiile în ceea ce priveşte plata drepturilor de import/export şi a oricăror alte taxe sau plăţi în legătură cu importul sau exportul de mărfuri;
c) demonstrează, în baza contabilităţii şi a informaţiilor disponibile pentru ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, că are o situaţie financiară suficientă pentru a-şi îndeplini obligaţiile şi a-şi respecta angajamentele, ţinînd seama de tipul şi volumul activităţii economice, inclusiv că nu are active nete negative, cu excepţia cazului în care acestea pot fi acoperite;

3) lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, constatată conform procedurii legale, inclusiv lipsa infracţiunilor grave legate de activitatea economică a solicitantului, pe perioada ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul, persoana împuternicită să îl reprezinte sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia, angajatul responsabil de domeniul vamal al solicitantului nu au comis încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale şi nu au avut infracţiuni grave legate de activitatea lor economică. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului;

4) dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi, dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale. Condiţia este considerată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu reglementările contabile generale şi care să faciliteze controalele vamale prin audit;
b) permite accesul fizic sau electronic al organului vamal la registrele de evidenţă gestionate şi, dacă este cazul, la registrele sale de transport;
c) dispune de un sistem logistic care să asigure condiţii de gestionare separate pentru mărfurile străine şi cele autohtone şi indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora;
d) dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii activităţii şi care este potrivită pentru gestionarea fluxului de mărfuri, precum şi utilizează un sistem de control intern capabil să identifice tranzacţiile ilegale sau neregulamentare;
e) dispune de proceduri corespunzătoare de arhivare a documentelor şi informaţiilor, care asigură protecţia împotriva pierderii datelor;
f) se asigură că angajaţii vizaţi au primit instrucţiuni să informeze organele vamale ori de cîte ori sînt descoperite dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor şi instituie proceduri pentru informarea organelor vamale cu privire la astfel de dificultăţi;
g) întreprinde măsuri adecvate de securitate a tehnologiilor informaţionale pentru a proteja sistemul informatic şi documentaţia împotriva oricăror imixtiuni;
h) dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor şi/sau a autorizaţiilor de import/şi sau de export acordate în conformitate cu măsurile de politică economică;
i) dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor de import şi de export legate de prohibiţii şi restricţii, inclusiv de măsuri care permit diferenţierea mărfurilor ce fac obiectul unor prohibiţii sau restricţii de alte mărfuri, precum şi de măsuri care permit asigurarea respectării prohibiţiilor şi restricţiilor respective.

Condiții specifice în dependență de statutul solicitat:

Pentru autorizația AEO pentru simplificări vamale (AEOC) – standardele practice de competenţă sau calificările profesionale care sînt în legătură directă cu activitatea desfăşurată. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită dacă este întrunită oricare dintre următoarele cerinţe:
a) solicitantul sau persoana responsabilă de domeniul vamal a solicitantului deţine o experienţă practică dovedită de cel puţin trei ani în domeniul vamal;
b) solicitantul sau persoana responsabilă de domeniul vamal a solicitantului a absolvit un curs de instruire în domeniul legislaţiei vamale.
În cazul în care persoana responsabilă de domeniul vamal a solicitantului este o persoană care acţionează în temeiul unui contract, condiţia prevăzută de prezentul punct este considerată îndeplinită dacă această persoană deţine autorizaţie AEO pentru simplificări vamale (AEOC).

Pentru autorizația AEO pentru securitate și siguranță (AEOS) – standardele de securitate şi siguranţă, care se consideră a fi respectate, dacă solicitantul demonstrează că menţine măsurile adecvate pentru a garanta securitatea şi siguranţa lanţului de aprovizionare internaţional, inclusiv în domeniile integrităţii fizice şi controlului accesului, proceselor logistice şi manipulării anumitor tipuri de mărfuri, personalului şi identificării partenerilor săi comerciali. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită dacă sînt întrunite următoarele cerinţe:
a) clădirile care urmează să fie folosite în cadrul operaţiunilor legate de autorizaţia AEO pentru securitate şi siguranţă oferă protecţie împotriva intruziunii ilegale şi sînt construite din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal;
b) există măsuri adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat la birouri, zone de expediere, zone de încărcare şi alte locuri relevante;
c) au fost luate măsuri pentru manipularea mărfurilor, care includ protecţia împotriva introducerii neautorizate, substituirii sau manipulării greşite a mărfurilor, precum şi împotriva oricărei intervenţii neautorizate asupra unităţilor de încărcare;
d) solicitantul a luat măsuri care permit ca partenerii săi comerciali să fie identificaţi cu precizie şi să se asigure că, prin punerea în aplicare a unor aranjamente contractuale adecvate sau a altor măsuri corespunzătoare în conformitate cu modelul de afaceri al solicitantului, partenerii comerciali respectivi garantează securitatea părţii care le corespunde din lanţul de aprovizionare internaţional;
e) solicitantul efectuează, în măsura în care legislaţia naţională permite acest lucru, o anchetă de securitate privind eventualii viitori angajaţi care vor ocupa posturi sensibile sub aspectul securităţii şi procedează la un control al antecedentelor angajaţilor existenţi care ocupă astfel de posturi, în mod periodic şi atunci cînd circumstanţele justifică acest lucru;
f) solicitantul dispune de proceduri corespunzătoare în materie de securitate pentru prestatorii externi de servicii contractaţi;
g) solicitantul se asigură că angajaţii săi cu responsabilităţi relevante pentru chestiuni de securitate participă în mod regulat la programe care vizează sensibilizarea lor faţă de aspectele de securitate respective;
h) solicitantul a numit o persoană de contact competentă pentru întrebările în materie de securitate şi siguranţă.
Dacă solicitantul este titularul unei autorizații de securitate şi siguranţă eliberată în temeiul unei convenţii internaţionale sau al unui standard internaţional, aceste autorizații sînt luate în considerare atunci cînd se verifică respectarea cerinţelor stabilite mai sus.