You are here

CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL SECȚIEI JURIDICĂ ȘI EXECUTARE SILITĂ A BV CENTRU

Anunț

Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Subdiviziunea: Secția juridică și executare silită, Biroul Vamal Centru
Funcția publică vacantă: Titlul funcției - Inspector
Unități disponibile: 1

Scopul general al funcției:
Asistența juridică și executarea silită a obligaţiilor vamale ajunse la scadență

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Acordarea asistenței juridice;
 2. Asigurarea apărării și reprezentării intereselor biroului vamal în instanţele de judecată şi în alte instituţii;
 3. Întreprinderea măsurilor în vederea executării silite a obligaţiilor vamale ajunse la scadență;
 4. Executarea lucrărilor de secretariat și altor activități de serviciu în vederea realizării scopului și obiectivelor secției;
 5. Organizarea desfășurării anchetelor de serviciu privind încălcările de disciplină.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • - Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul juridic;

Va constitui un avantaj:

 • - Experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în domeniul juridic.

 

Abilități: Abilităţi de organizare, analiză şi sinteză, lucru cu informaţia, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, conlucrare, receptivitate, operativitate.
Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, disciplină, responsabilitate, imparţialitate, echitate, corectitudine, loialitate autorităţii publice, integritate profesională, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • - Formularul de participare (vezi aici);
 • - Copia buletinului de identitate;
 • - Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • - Copia carnetului de muncă;
 • - Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • - Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Chestionar (vezi aici);
 • - Declarația cu privire la acceptare a controlului special (vezi aici);
 • - Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • - Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.

Atenție! Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor. Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, biroul/postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

 

Termenul limită a depunerii dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17:00.

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie,prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal sau la Sediul Biroului Vamal Centru).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenconr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, 022-574-249
Biroul Vamal Centru bd. Dacia 49/6, or. Chișinău, Postica Liudmila 022-535-980

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile:
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.