You are here

CONCURSUL DE ANGAJARE ÎN CADRUL SECȚIEI SECURITATE INFORMAȚIONALĂ ÎN APARATUL CENTRAL

Anunț

Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Subdiviziunea: Secția securitate informațională, Direcția dezvoltare și securitate informațională, Aparatul Central
Funcția publică vacantă: Titlul funcției - Inspector superior
Unități disponibile: total - 1

Scopul general al funcției de inspector superior în cadrul Secției dezvoltare informațională:
Coordonarea și implementarea politicii securității informaționale.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior încadrul Secției dezvoltare informațională:

 1. Controlul administrării și monitorizării al sistemului informațional integrat vamal conform cerințelor internaționale.
 2. Controlul asistenței metodologice în domeniul dezvoltării și securității informației.
 3. Controlul elaborării deciziilor cu privire la dezvoltarea și securitatea informației.
 4. Asigurarea desfășurării activității în concordanță cu sistemul de management financiar și control, precum și a sistemului de management al calității cu standardul ISO 9001:2008.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia;
 2. a atins vîrsta de 18 ani;
 3. posedă limba de stat;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. are studii superioare;
 6. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 7. nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală;
 8. îndeplineşte condiţiile specifice postului;
 9. nu a fost, în ultimii 5 ani, concediată dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii;
 10. nu a fost concediată din cadrul Serviciului Vamal pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcţionar vamal;
 11. nu este privată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi
 12. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • - Superioare de licență sau echivalente preferabil de profil tehnologii informaționale.
 • - Cunoştinţe de operare la computer: SQL, Visual FoxPro, Java, lucrul cu bazele de date.

Va constitui un avantaj:

 • - Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • - Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

 • - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, politicilor şi procedurilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;

 

Abilități: lucru cu informația,analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, prezentare, instruire, comunicare eficientă, lucrul în echipă.
Atitudini/comportamente: diplomație, integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • - Formularul de participare (vezi aici);
 • - Copia buletinului de identitate;
 • - Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • - Copia carnetului de muncă;
 • - Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • - Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Chestionar (vezi aici);
 • - Declarația cu privire la acceptare a controlului special (vezi aici);
 • - Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • - Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.

Atenție! Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor. Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, denumirea funcției și subdiviziunea pentru care aplică, va fi respins.

 

Termenul limită a depunerii dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17:00.

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenconr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, 022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile:
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.