You are here

Concurs de angajare_Secția relații publice

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – Inspector principal.  Unități disponibile: total - 2

Secția relații publice

 1. Inspector principal -  1  unitate
 2. Inspector superior -  1  unitate

Scopul general al funcției de inspector principal al Secției relații  publice: Contribuirea la informarea obiectivă a societății, mediului de afaceri, mass-media și a altor categorii de public țintă cu privire la activităţile realizate de Serviciul Vamal.
Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal al Secției relații  publice:

 1. Participarea la elaborarea şi implementarea strategiilor şi a planurilor de comunicare;
 2. Elaborarea comunicatelor de presă și a altor materiale informative privind activitatea Serviciului Vamal;
 3. Participarea la procesul de monitorizare a presei şi a opiniei publice privind iniţiativele lansate de Serviciului Vamal;

Condiţiile generale de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:

 1. Superioare de licență sau echivalente în domeniul comunicare, relații publice, jurnalism;
 2. Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office, Internet etc;
 3. Cunoștințe de operare cu echipamentele de realizare/editare foto/video.

Va constitui un avantaj: 

 1. Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională (nivel B1).
 2. Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Experienţă profesională: minimum 1 an de experienţă profesională în domenii relevante.
Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluență în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiză şi sintetiză, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 1. Formularul de participare (vezi aici);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;  
 5. Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 6. Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):  
 7. Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):  
 8. Declarația de verificare (vezi aici);
 9. Chestionar (vezi aici);
 10. Declarația cu privire la acceptarea controlului special (vezi aici);
 11. Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 12. Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

Notă: Copiile documentelor specificate  se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, funcția pentru care aplică, va fi respins.
Termen limită de depunere a dosarului:  12 noiembrie 2017, ora 17:00
Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi
de primirea  documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău Pașcovscaia Lilia,  Vascan Elena
022-574-249;          022-574-125

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor  trebuie să fie autentificate notarial.
Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participarea la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

 

BIBLIOGRAFIE

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
 • Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Legea cu privire la serviciul în organele vamale nr. 1150 - XIV din 20.07.2000.
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
 • Legea nr.48 din 22 martie 2012  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
 • Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
 • Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare
 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional
 • Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate
 • Hotărârea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale.

Acorduri şi tratate internaţionale

 • Convenţia internaţională privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificată prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor nr. 112-XV din 22 aprilie 2004;
 • Convenţia vamală relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR, semnată la Geneva la 14 noiembrie 1975 şi ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1318-XII din 2 martie 1993.

Hotărâri ale Guvernului

 • Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea structuri, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal, nr.4 din 02.02.2007;
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1140  din  02.11.2005;
 • Hotărârea Guvernului nr.1290 din 9.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 974 din 15 august  2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1086 din 25 noiembrie 1997 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare  a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1185  din  30.09.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1001 din  19.09.2001cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova;
 • Hotărâre cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import nr. 870  din  03.08.2007;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr. 501  din  14.08.2009;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal nr. 561  din  18.05.2007;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la regulile de origine a mărfurilor nr. 1599 din 13.12.2002.
 • Hotărârea Guvernului cu privire la regulile de vămuire electronică a mărfurilor nr. 904 din 13.11.2013.

Acte departamentale

 • Ordinul nr. 230-O  din  28.06.2007 cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului vamal;
 • Ordinul nr. 158-O din 04.08.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind zona de control vamal;
 • Ordinul nr.94-O  din  07.05.2004 cu privire la vămuirea mărfurilor livrate în/din zonele libere;
 • Ordinul nr. 56-O  din  21.02.2008 Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate;
 • Ordinul nr. 361-O  din  25.09.2007 privind monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import.