You are here

Concurs de angajare_Secția relații publice

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

Funcția publică vacantă: Subdiviziunea - Secția relații publice

Titlul funcției – Inspector principal

Unități disponibile - 1 unitate

Scopul general al funcției: Contribuirea la informarea obiectivă a societății, mediului de afaceri, mass-media și a altor categorii de public țintă cu privire la activităţile realizate de Serviciul Vamal.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal în cadrul Secției relații publice:

 1. Participarea la elaborarea şi implementarea strategiilor şi a planurilor de comunicare;

 2. Elaborarea comunicatelor de presă și a altor materiale informative privind activitatea Serviciului Vamal;

 3. Participarea la procesul de monitorizare a presei şi a opiniei publice privind iniţiativele lansate de Serviciului Vamal.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu a fost destituită (eliberată) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente.

 • Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office, Internet etc.

Va constitui un avantaj:

 • Studii superioare în domeniile: comunicare, relații publice, jurnalism;

 • Cunoașterea limbii engleze;

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Experienţă profesională: minimum 1 an de experienţă profesională în domenii relevante.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, utilizarea echipamentelor electronice (cameră foto/video), de elaborare şi redactare a informaţiei multimedia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: creativitate, disponibilitate pentru program de lucru flexibil, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Copia buletinului de identitate;

 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):

 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):

 • Copia carnetului de muncă;

 • formularul de participare (vezi aici);

 • acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare.

Not ă: În cazul promovării concursului candidatul este obligat, până la angajare, să prezinte originalul documentelor pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul canditatului care nu va indica în formularul de participare la concurs postul vamal pentru care aplică va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 08 februarie 2017, ora 17.00

Modalitatea de depunere a dosarului:

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Bibliografie: (vezi aici)

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena

(+373 22 ) 574-249; 574-125

E-mail: svresurseumane@customs.gov.md

Adresa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, str. Starostenco 30, Chişinău,

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.