You are here

Concurs de angajare_Laboratorul vamal

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Funcția publică vacantă: Subdiviziunea - Secția cercetarea mărfurilor (Laboratorul vamal)

Titlul funcției – Inspector principal

Unități disponibile: - 1 unitate

Scopul general al funcției: Contribuie la asigurarea activității secției în corespundere cu misiunea și funcțiile acesteia, îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de activitate ale secției.

Sarcinile de bază pentru funcția de inpector în cadrul Laboratorului vamal:

 1. Efectuarea încercărilor de laborator/cercetării probelor de mărfuri, conform indicațiilor din fișa de însoțire a probei;

 2. Asigurarea veridicității și confidențialității rezultatelor cercetărilor și încercărilor de laborator;

 3. Elaborarea metodelor de încercări de laborator;

 4. Dezvoltarea continuă a capacităților profesionale ce țin de încercările de laborator etc.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu a fost destituită (eliberată) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Superioare de licență în domeniul chimiei.

 • Cunoştinţe de operare la computer: MS Office, Internet etc.

Va constitui un avantaj:

 • Experiență de activitate în laborator.

 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

 • Practica privind utilizarea echipamentelor performante de laborator.

 • Cunoașterea legislației vamale.

Cunoştinţe:

 • Metode chimice și fizico-chimice de analiză pentru diferite categorii de mărfuri.

 • Bazele chimiei analitice.

 • Literatură de specialitate: manuale tehnologice, librării de spectre, atlas cu diverse materiale (polimeri, textile), standarde etc.

Experienţă profesională: minimum 2 ani de experienţă profesională în domenii relevante.

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipa.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Copia buletinului de identitate;

 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):

 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):

 • Copia carnetului de muncă;

 • formularul de participare (vezi aici);

 • acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare.

Not ă: În cazul promovării concursului candidatul este obligat, până la angajare, să prezinte originalul documentelor pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul canditatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 08 februarie 2017 , ora 17.00

Modalitatea de depunere a dosarului:

 • pe suport de hîrtie (personal sau prin poștă),

prin e-mail (format pdf, un singur document) la adresa: svresurseumane@customs.gov.md

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Bibliografie: (vezi aici)

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena

022-574-249; 022-574-125

E-mail: svresurse umane@customs.gov.md

Adresa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, str. Starostenco 30, Chişinău,

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.