You are here

Concurs de angajare_Biroul Vamal Sud

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Sud

 

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector/inspector superior în cadrul posturilor vamale.

 

Unități disponibile: total - 11

 

Nr. d/o

Postul vamal

Funcția

Nr. unităților

Funcții permanente

1

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

inspector

1

2

Post vamal Cișmichioi (PVFS, rutier)

inspector superior

2

3

Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)

inspector superior

5

Funcții temporar vacante

4

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

inspector

2

5

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

inspector superior

1

Total

11

 

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector superior/inspector principal și specialist principal în cadrul administrației Biroului vamal Sud.

 

Unități disponibile: total - 8

Nr. d/o

Subdiviziunea

Funcția

Nr. unităților

Funcții permanente

1

Secția procedură contravențională

Inspector superior

1

2

Serviciul valoare în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare

Inspector superior

1

3

Serviciul venituri vamale, Secția reglementări tarifare și netarifare

inspector superior

1

4

Serviciul tehnologii informaționale și statistică vamală

inspector principal

1

5

Serviciul persoane fizice, Secția proceduri vamale

inspector principal

1

6

Secția control ulterior

inspector principal

1

7

Serviciul achiziții publice, Secția finanțe evidență contabilă și achiziții publice

specialist principal

1

Funcții temporar vacante

8

Serviciul finanțe și evidență contabilă, Secția finanțe evidență contabilă și achiziții publice

specialist principal

1

Total

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector/inspector superior în posturile vamale:

 

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.

 2. Coordonarea/monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector/inspector superior în administrația Biroului vamal Sud:

 

Inspector superior, Secția procedură contravențională

Sarcinile de bază :

1. Întreprinderea tuturor acţiunilor prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei contravenţionale în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la procedura contravenţională (în continuare Regulament) şi încheierea procesului - verbal cu privire la contravenţie sau după caz a Încheierii privind clasarea/încetarea dosarului de contravenţie vamală.

2. Realizarea activităţii în vederea depistării şi contracarării fraudelor din domeniul vamal.

 

Inspector superior, Serviciul valoare în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare.

Sarcinile de bază:

1. Efectuarea monitorizării conformităţii determinării valorii în vamă a mărfurilor.

2. Acordarea asistenţei metodologice şi consultative în domeniul corectitudinii determinării valorii în vamă.

 

Inspector superior, Serviciul venituri vamale, Secția reglementări tarifare și netarifare.

Sarcina de bază:

1. Asigurarea şi monitorizarea corectitudinii reflectării în fişa personal de evidenţă a plătitorului vamal a datelor privind apariţia, modificarea şi stingerea obligaţiei vamale.

2. Acordarea asistenţei metodologice şi consultative în domeniul corectidunii aplicării drepturilor de import/export şi referitor la tratamentul tarifar preferenţial şi favorabil, conform schemei tehnologice şi ordinelor interne .

 

Inspector principal, Serviciul tehnologii informaționale și statistică vamală

Sarcina de bază:

Contribuirea la procesul de elaboarare și promovare a tehnologiilor informaționale în domeniul vamal, verificarea fluxurilor informaţionale vamale, controlul și corecția datelor introduse în sistemele informaţionale, gestionarea și evidența statisticii vamale.

 

Inspector principal, Serviciul persoane fizice

Sarcinile de bază:

1. Aplicarea procedurilor de vămuire a mărfurilor și mijloacelor de transport.

2. Perfecţionarea sistemului de administrare a destinaţiilor vamale şi a procedurilor prealabile de vămuire a mărfurilor.

 

 

 

 

 

Inspector principal, Secția control ulterior

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi/sau reverificarea declaraţiilor vamale, prin utilizarea corectă a criteriilor şi metodelor de control ulterior, conform regulamentelor interne şi actelor legislative şi normative în vigoare.

 2. Desfăşurarea activităţii de supraveghere vamală, prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare.

 3. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă.

 4. Prezentarea răspunsurilor la solicitările instituțiilor administrației publice centrale şi locale, la demersurile persoanelor juridice şi fizice, etc.

 

Specialist principal, Serviciul finanțe și evidență contabilă, Secția finanțe evidență contabilă și achiziții publice

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la elaborarea și executarea bugetului entității;

 2. Evidența fondurilor fixe și calculul uzurii acestora;

 3. Efectuearea calculului și plăților salariale și altor tipuril de plăți;

 4. Evidența bunurilor materiale.

 

Specialist principal, Seriviciul achiziții publice, Secția finanțe evidență contabilă și achiziții publice

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea proiectului bugetului biroului vamal la nivel primar;

2. Aprovizionarea şi asigurarea în permanenţă a biroului vamal cu bunuri materiale;

3. Sistematizează, analizează şi furnizează informaţia referitor la necesităţile de bunuri materiale şi servicii pentru elaborarea bugetului anual, în scopul asigurării activităţii biroului vamal.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu a fost destituită (eliberată) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 

Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente

 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

 

Va constitui un avantaj:  

 • Studii superioare și experiență profesională în domeniile: drept, economie, finanţe;

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;

 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională;

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

 

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;

 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova.

 

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Copia buletinului de identitate;

 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici); 

 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici);

 • Copia carnetului de muncă; 

 • formularul de participare (vezi aici);

 • acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională şi/sau de specializare;

 

Notă: În cazul promovării concursului candidatul este obligat, până la angajare, să prezinte originalul documentelor pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul canditatului care nu va indica în formularul de participare la concurs postul vamal pentru care aplică va fi respins.

 

Termen limită de depunere a dosarului: data 17 aprilie 2017, ora 17.00

 

Modalitatea de depunere a dosarului:

 • pe suport de hârtie (personal sau prin poștă);

 • prin e-mail (format PDF un singur document) la adresa: svresurseumane@customs.gov.md

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Bibliografie: (vezi aici)

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena

022-574-249; 022-574-125

 

E-mail: svresurseumane@customs.gov.md

 

Adresa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, str. Starostenco 30, Chişinău.

 

Web site: www.customs.gov.md

 

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de către Serviciul Vamal , iar cele legate de participarea la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.