You are here

Concurs de angajare_Biroul Vamal Nord

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Subdiviziunea:  Biroul  Vamal  Nord

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector în cadrul posturilor vamale.

Unități disponibile: total - 22

NR. d/o Post vamal Funcția Nr.unităților
Funcții vacante
1. Post vamal Otaci (PVFI, rutier) inspector 16
2. Post vamal Unguri (PVFL, rutier) inspector 6
    Total 22

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector/ inspector superior/inspector principal  în posturile vamale:

 1.  Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2.  Coordonarea /monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

Condiţiile generale de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f)are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:

 1. Superioare de licență sau echivalente
 2. Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

Va constitui un avantaj: 

 1. Studii superioare și experiență profesională în domeniile: drept, economie, finanţe,
 2. Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
 3. Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 4. Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

 1. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;
 2. Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluență în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiză şi sinteză, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 1. Formularul de participare (vezi aici);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;  
 5. Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 6. Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):  
 7. Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):  
 8. Declarația de verificare (vezi aici);
 9. Chestionar (vezi aici);
 10. Declarația cu privire la acceptarea controlului special (vezi aici);
 11. Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 12. Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

Notă: Copiile documentelor specificate  se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.
Termen limită de depunere a dosarului:  29 octombrie  2017,  ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hârtie, prin poștă sau personal  (la alegere, la sediul Biroului Vamal Nord sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi
de primirea  documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău Pașcovscaia Lilia,  Vascan Elena
022-574-249;          022-574-125
Biroul Vamal  Nord str. Cicicalo  nr.1, or. Bălți. Darii  Rodica
0231-34-213
  str. Prieteniei nr. 5, or. Briceni Terentii Natalia
0247-22-850

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor  trebuie să fie autentificate notarial.
Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
Bibliografie: (vezi aici)
Web site: www.customs.gov.md
Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.