You are here

Bazele de date ale Comisiei Europene în domeniul vamal şi fiscal

În activitatea sa Comisia Europeană dezvoltă şi foloseşte mai multe baze de date în domeniul vamal şi fiscal. Recent Comisia Europeană a făcut posibil accesarea on-line acestor baze de date (www.ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm). Această inovaţie va facilita dezvoltarea comerţului, aplicarea corectă a legislaţiei vamale comunitare. Relevant este faptul că acesarea acestor baze de date este posibilă nu numai pentru statele membre, dar şi pentru terţe persoane ( state ne-membre UE, Organizaţii Internaţionale, agenţi economici, şi asociaţiilor comerciale). Important este de menţionat că bazele de date sunt accesibile practic în toate limbile oficiale ale UE.
Pe saitul oficial al Comisiei Europene sunt accesibile următoarele baze de date:

-AEO- Operatori Economici Autorizaţi. Această bază de date conţine informaţie cu privire la criteriile comune prevăzute în legislaţia vamală comunitară care trebuie să le îndeplinească un operator economic pentru a benefecia de statul de operator economic autorizat, care poate fi acordat oricărui operator economic stabilit în UE. Baza de date oferă :
* informaţii generală despre statutul AEO (avantajele)
* explică criteriile pe care agentul economic trebuie să- le întrunească pentru a obţine statutul AEO.
* existenţa unui tabel de criterii care se aplică la diferiţi operatori economici din lanţul de aprovizionare.

-Customs Offices- oferă informaţii despre birourile vamale regionale, naţionale.

-EBITI- informaţie tarifar obligatorie european. Baza de date ajută agenţi economici să obţină clasificarea tarifară corectă pentru mărfurile care intenţionează să-le importe/exporte. Informaţia se elibereză la cerere de către autorităţile vamale ale statelor membre, acesta este valabilă în întreaga Comunitate, indiferent de statul membru care a furnizat informaţia.

-ECICS- este un ghid pentru clasificarea substanţelor chimice în Nomenclatorul Combinat. Este inventarul vamal european al substanţelor chimice, este un instrument informatic care permite utilizatorului să : a) identifice în mod clar şi cu uşurinţă produsele chimice; b) să le clasifice în mod corect şi cu uşurinţă în Nomenclatorul Combinat; c) enumeră denumirile chimice în mai multe limbi oficiale ale UE împreună cu clasificarea lor tarifară în Nomenclatorul Combinat al Comunităţii.

-EORI- registru de evidenţă a agenţilor economici şi atribuirea unui număr de identificare (EORI). Orice agent economic stabilit în UE trebuie să dispună de un numar (EORI) pentru a putea depune o declaraţie vamală de intrare sau de ieşire, a solicita acordarea statutului AEO:

-EXPORT- registrul evidenţii mărfurilor exportate.

-QUOTA- baza de date ce prezintă informaţia despre cotele tarifare, reducerea taxei vamale pentru cantităţi limitate de importuri, aceste limitări se prezintă sub forma unor contigente tarifare. Contigente tarifare se pot aplica la importurile de origine specificată, în mod normal în cadrul regimurilor tarifare preferenţiale sau la importurile de toate originile.

-SEED- un sistem computerizat pentru monitorizarea deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize în cadrul UE:

-SURVEILLANCE- este o bază de date ce are menirea să realizeze o statistică reală a importurilor/exporturilor în/din UE.

-SUSPENSIONS- permite renunţarea totală sau parţială la taxele vamale normale aplicabile mărfurilor de import. În aşa mod mărfurile importate în regim vamal de suspendare se află în liberă circulaţie şi se bucură de libertatea de circulaţie în întreaga UE, orice agent economic din orice stat membru poate fi beneficiarul acestor suspensii.

-TARIC- este o bază de date multilingvă în care sunt reflectate toate măsurile referitoare la tarifele vamale, legislaţia comercială şi agricolă. TARIC asigură aplicarea legislaţiei comunitare pe întreg teritoriul UE, şi oferă o imagine clară a tuturor măsurilor care urmează să fie întreprinse la importul sau exportul mărfurilor.

-TAXES in EUROPA- instrument de informare care acoperă principalele impozite în vigoare în statele membre ale UE. Sistemul conţine informaţii cu privire la 600 de taxe şi impozite aplicabile în UE.

-TIN on EUROPA- bază de date ce conţine numere de identificare fiscală.

-VIES- bază de date ce facilitează schimbul deinformaţii privind TVA. Comisia europeană întreţine acest sait pentru a facilita accesul, de către subiecţii impozabili care fac livrări intracomunitare, la verificarea numerilor de identificare ale clienţilor de TVA. Scopul acestei baze de date este de a furniza informaţia corectă şi instatntaneie. Pentru o utilizare mai eficientă au fost create mesaje speciale în toate cele 11 limbi oficiale a UE.