You are here

Autorizarea procedurilor simplificate

Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate se eliberează la solicitarea agentului economic, prin depunerea unei cereri la ghişeul unic. Cererea poate fi depusă de către reprezentantul împuternicit al solicitantului.

Cererea se prezintă pe suport de hîrtie sau în format electronic cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor şi de autentificare prin aplicarea semnăturii electronice, care corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic prevăzute de Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, cu anexarea copiilor scanate ale setului de acte necesare.

La cerere se anexează declaraţia-angajament.

În cazul solicitării procedurii de vămuire la domiciliu, solicitanţii vor prezenta suplimentar următoarele:

1) descrierea şi localizarea punctelor în care se vor desfăşura operaţiunile vamale în procedura de vămuire la domiciliu, inclusiv anexe cu planurile clădirii;

2) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele şi evidenţele ce trebuie păstrate în conformitate cu reglementările vamale.

Acceptarea cererii

De la recepţionarea cererii şi a documentelor anexate, Serviciul Vamal, în termen de 10 zile lucrătoare, verifică informaţiile prezentate şi decide asupra acceptării acesteia, informînd solicitantul, în scris sau în formă electronică, despre acceptarea cererii sale şi data de la care curge termenul respectiv.

Cererea este acceptată atunci cînd sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

1) cererea respectă pct. 9-11 din Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate;

2) solicitantul este rezident în sensul art. 5 pct. 5) din Codul fiscal;

3) solicitantul este înregistrat la Serviciul Vamal ca participant la activitatea economică externă;

4) cererea nu se referă la o decizie care are acelaşi obiect ca o decizie anterioară adresată aceluiaşi solicitant, care a fost anulată sau retrasă pe parcursul unui an anterior depunerii cererii pe motiv că solicitantul nu a reuşit să îşi îndeplinească o obligaţie impusă în temeiul deciziei respective.

În cazul în care se constată că cererea nu conţine toate informaţiile necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile relevante într-un termen-limită, care nu depăşeşte 30 de zile de la data primirii cererii. Dacă solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest scop, cererea nu este acceptată, iar solicitantul este informat în consecință.

Dacă solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea cererii, cererea se consideră acceptată. Data acceptării este data depunerii cererii sau în cazurile în care solicitantul a furnizat informațiile necesare în urma unei solicitări a Serviciului Vamal, data la care a fost furnizată ultima informație.

Cererea şi documentele anexate sînt examinate în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data acceptării acestora.

Condițiile autorizării:

CONDIȚII Procedura Declarația simplificatĂ Procedura de vămuire la domiciliu
• Lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, inclusiv lipsa infracţiunilor economice legate de activitatea solicitantului pe perioada ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii, constatate în temeiul hotărîrii definitive a instanţei de judecată. X X
• dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţelor comerciale şi de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale. X X
• standardele practice de competenţă sau calificările profesionale care sînt în legătură directă cu activitatea desfăşurată.   X

Serviciul Vamal verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prin controlul activităţii desfăşurate de solicitant pe baza analizei de risc şi este în drept să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. La verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru obţinerea statutului de agent economic autorizat.

În cazul în care în procesul de verificare a activităţii solicitantului se identifică riscuri de neîndeplinire a condiţiilor de acordare a autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate, Serviciul Vamal preavizează solicitantul şi îi acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere în scris, în termen de 30 de zile de la data recepţionării de către solicitant a preavizului, înainte ca cererea să fie efectiv respinsă.

Emiterea autorizației

Autorizația pentru utilizarea procedurilor simplificate este emisă de către Serviciul Vamal şi produce efecte începînd cu a cincea zi lucrătoare de la data emiterii. Autorizația se emite în 2 exemplare, la care se acordă număr de înregistrare în ordine cronologică. Un exemplar se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului Vamal.

Autorizația pentru utilizarea procedurilor simplificate se înscrie în declaraţia vamală în detaliu în caseta nr. 44 în conformitate cu Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197-200/876 din 31.12.2009) şi se se acordă pe o perioadă nelimitată.

Titularul autorizaţiei este obligat să informeze Serviciul Vamal cu privire la orice eveniment survenit după emiterea autorizaţiei, care poate influenţa asupra menţinerii sau asupra conţinutului acesteia.

Refuzul emiterii autorizației

Serviciul Vamal refuză emiterea autorizației în cazul în care solicitantul nu corespunde condiţiilor stipulate în secţiunea a 271-a din Codul vamal.

Decizia de refuz se aduce la cunoştinţa solicitantului cu expunerea motivelor acesteia şi poate fi atacată în instanţa de judecată, în modul stabilit de legislaţie.

Modificarea autorizației

Titularul autorizaţiei poate solicita modificarea acesteia prin depunerea la ghişeul unic a unei cereri suplimentare. Modificările autorizaţiei se perfectează de către Serviciul Vamal pe un nou formular de autorizaţie, care devine anexă la autorizaţia emisă iniţial.