You are here

ANUNȚ PRIVIND ANGAJAREA PRIN TRANSFER (09.04.2019)

 

Anunț


cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin transfer din cadrul altor autorități publice în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Secția dezvoltare informațională, Direcția dezvoltare și securitate informațională, Aparatul Central

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – Inspector principal
Unități disponibile: total - 1

Scopul general al funcției:

Coordonarea procesului de elaborare și promovare a politicii de stat în domeniul sistemelor informaționale și controlul securității informaționale a Serviciului Vamal.

Sarcinile de bază:

 1. Coordonarea activității privind elaborarea, implementarea și dezvoltarea proiectelor cu privire la aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicații în Serviciul Vamal.
 2. Elaborarea și realizarea politicii Serviciului Vamal în domeniul informatizării și comunicațiilor.
 3. Controlul asupra dezvoltării mediului informațional al Serviciului Vamal.
 4. Analiza stării și tendințelor dezvoltării produselor informaționale, mijloacelor informatizării și elaborarea de propuneri privind perfecționarea Sistemului Informațional Integrat Vamal.
 5. Asigură colaborarea internațională în sfera tehnologiilor informațional – comunicaționale ce ține de domeniul datelor Sistemului Informațional Integrat Vamal.

 

Condiţiile generale de angajare față de candidat:

 1. este angajat într-o autoritate publică în temeiul Legii nr.158 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau a unei legi speciale;
 2. deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia;
 3. a atins vîrsta de 18 ani;
 4. posedă limba de stat;
 5. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 6. are studii superioare;
 7. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
 8. nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală;
 9. îndeplineşte condiţiile specifice postului;
 10. nu a fost, în ultimii 5 ani, concediat dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii;
 11. nu a fost concediat din cadrul Serviciului Vamal pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcţionar vamal;
 12. nu este privat, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi;
 13. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaționale.
 • Cunoştinţe de operare la computer: SQL, Visual FoxPro, Java, lucrul cu bazele de date.

 

Va constitui un avantaj:

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, politicilor şi procedurilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;

Abilităţi: lucrul cu informația, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, prezentare, instruire, comunicare eficientă, lucrul în echipă.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomație, integritate profesională, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Cerere de angajare prin transfer;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);

 

Important: Toate cîmpurile din „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie.
Fiecare pagină a „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare.
Persoanele care nu au completat „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului
Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.

Termen limită de depunere a dosarului: 18 aprilie 2019, ora 17.00

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie personal (la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal) sau prin e-mail la adresa: svresurseumane@customs.gov.md.

 

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea angajării sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de perfectarea dosarului, de deplasare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc. sunt suportate de candidați.