You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE SEM

Anunț

Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Subdiviziunea: Secția echipe mobile, Direcția investigarea fraudelor vamale, Aparatul Central
Funcții vacante:
Inspector principal - 1 unitate
Inspector superior - 2 unități

Scopul general al funcției:
Depistarea, prevenirea, combaterea și contracararea acțiunilor și tentativelor de contrabandă, precum și fapte conexe acesteia.

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Efectuarea controlului vamal (în linia a II-a de control) al autovehiculelor, mijloacelor de transport feroviar, containerelor și a mărfurilor care sunt transportate; locurilor de păstrare și/sau comercializare a mărfurilor; controlul persoanelor (pasagerilor/pietonilor) și a bagajelor acestora, altor tipuri de mijloace de transport.
 2. Documentarea faptelor de contrabandă şi acţiuni conexe acesteia şi asigurarea atragerii la răspundere a făptuitorilor;
 3. Colectarea informațiilor cu privire la: mediile de contrabandă, formele, metodele, căile și mijloacele de comitere a contrabandei precum și factorii generatori ai fenomenului, și înaintarea propunerilor într-u documentarea și minimizarea acesteia.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • - Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridic sau activitate vamală. Permis de conducere minim categoria "B";

Va constitui un avantaj:

 • - Experiență profesională în domeniul activităţii de combatere a infracţionalităţii, preferabil experienţă în serviciul public din domeniul antifraudă sau contracararea delictelor economice.

 

Abilități: Abilități de de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, luarea deciziilor, motivare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, pregătire sportivă corespunzătoare.
Atitudini/comportamente: respect față de oameni, integritate, dedicare profesională, spirit de iniţiativă, diplomaţie, disciplină, responsabilitate, capacitate de comunicare optimă, spirit de echipă, adaptabilitate, capacitate de observaţie critică, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • - Formularul de participare (vezi aici);
 • - Copia buletinului de identitate;
 • - Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • - Copia carnetului de muncă;
 • - Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • - Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Chestionar (vezi aici);
 • - Declarația cu privire la acceptare a controlului special (vezi aici);
 • - Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • - Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.

Atenție! Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor. Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, denumirea funcției și subdiviziunea pentru care aplică, va fi respins.

 

Termenul limită a depunerii dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17:00.

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenconr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, 022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile:
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.