You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN SECȚIA RELAȚII PUBLICE

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova


Subdiviziunea: Secția relații publice
Funcția publică vacantă: Titlul funcției - Inspector superior/inspector principal
Unități disponibile: total - 2

Nr. d/o Subdiviziunea Funcția Nr. unităților
1
Secția relații publice Inspector superior
1
2
Inspector principal

1

 
Total
2

Scopul general al funcției de inspector superior/inspector principal în cadrul Secției relații publice:
Contribuirea la informarea obiectivă a societății, mediului de afaceri, mass-media și a altor categorii de public țintă cu privire la activităţile realizate de Serviciul Vamal.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal/inspector superior în cadrul Secției relații publice:

 1. Participarea la implementarea strategiilor şi a planurilor de comunicare;
 2. Elaborarea comunicatelor de presă și a altor materiale informative privind activitatea Serviciului Vamal;
 3. Realizarea și editarea materialelor foto/video;
 4. Actualizarea și publicarea informațiilor, documentelor de planificare/raportare și a proiectelor de acte normative/legislative pe pagina web a Serviciului Vamal;
 5. Participarea la procesul de monitorizare a presei şi a opiniei publice privind iniţiativele lansate de Serviciul Vamal.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • - Superioare de licență sau echivalente în domeniile: comunicare relații publice, jurnalism;
 • - Cunoştinţe de operare la computer: MS Office, Internet etc.

Va constitui un avantaj:

 • - Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • - Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

 • - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

 

Experienţă profesională: minimum 1 an de experienţă profesională în domenii relevante.

Abilități: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipa.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • - Formularul de participare (vezi aici);
 • - Copia buletinului de identitate;
 • - Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • - Copia carnetului de muncă;
 • - Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • - Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Chestionar (vezi aici);
 • - Declarația cu privire la acceptare a controlului special (vezi aici);
 • - Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • - Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate câmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în funcție de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) completării. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.

Atenție! Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor. Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs denumirea funcției și subdiviziunea pentru care aplică va fi respins.

 

Termenul limită de depunere a dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17:00.

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, 022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile:
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participarea la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.