You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE PENTRU BV NORD

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Nord

Funcția publică vacantă: Titlul funcției - inspector în cadrul posturilor vamale/administrația biroului vamal.
Unități disponibile: total - 14

 

Nr. d/o

Postul vamal

Funcția

Nr. unităților

Funcții vacante

1

Post vamal Aeroportul Internațional Mărculești (PVFI, aerian)

inspector

1

2

Post vamal Ocnița 1 (PVFI, feroviar)

inspector

1

3

Post vamal Larga 2 (PVFI, feroviar)

inspector

1

4

Post vamal Criva 1 (PVFI, rutier)

inspector

1

5

Post vamal Lipcani (PVFI, rutier)

inspector

1

6

Post vamal Otaci (PVFI, rutier)

inspector

1

7

Post Vamal Unguri (PVFI, rutier)

inspector

1

8

Secția juridică și executare silită (administrația biroului vamal)

inspector

1

Total

8

Funcții temporar vacante

1

Post vamal Volcineț (PVFI, feroviar)

inspector

2

2

Post vamal Lipcani (PVFI, rutier)

inspector

1

3

Post vamal Grimăncăuți (PVFI, rutier)

inspector

1

4

Post vamal Unguri (PVFI, rutier)

inspector

2

Total

6

 

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector în cadrul posturilor vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.

 2. Perfectarea documentelor vamale în vederea plasării mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri sau destinații vamale.

 3. Coordonarea/monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector în cadrul Secției juridică și executare silită:

 

1. Acordarea asistenței juridice;

2. Asigurarea apărării și reprezentării intereselor biroului vamal în instanțele de judecată și în alte instituții./p>

3. Întreprinderea măsurilor în vederea executării silite a obligațiilor vamale ajunse la scadenț.

4. Executarea lucrărilor de secretariat și altor activități de serviciu în vederea realizării scopului și obiectivelor secției.

5. Organizarea desfășurării anchetelor de serviciu privind încălcările de disciplină.

 

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Pentru funcția de inspector în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept, economie, administrație publică.

 • Pentru funcția de inspector în Secția juridică și executare silită: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului.

 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Windows.

Va constitui un avantaj:

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;

 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;

 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluență în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);

 • Copia buletinului de identitate;

 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 • Copia carnetului de muncă;

 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;

 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici);

 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici);

 • Declarația de verificare (vezi aici);

 • Chestionar (vezi aici);

 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);

 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);

 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.

Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 05 februarie 2018, ora 17.00

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Nord sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

  Adresa informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125
Biroul Vamal Nord str. Cicicalo nr.1, or. Bălți. Darii Rodica
0231-34-213
str. Prieteniei nr. 5, or. Briceni Terentii Natalia
0247-22-850

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Bibliografie:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
 • Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Legea cu privire la serviciul în organele vamale nr. 1150 - XIV din 20.07.2000.
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

 

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.