You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE DFEC

Anunț

Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Subdiviziunea: Secția finanțe, Direcția finanțe și evidență contabilă, Aparatul Central
Funcții vacante:
Inspector principal - 1 unitate;

Scopul general al funcției:
Coordonarea și gestionarea eficientă a activității financiare a proiectelor cu finanțare externă.

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Gestionarea și monitorizarea bugetului proiectului finanțat din surse externe.
 2. Ținerea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu normele evidenței contabile în instituțiile publice, controlul utilizării eficiente a resurselor alocate.
 3. Asigurarea întocmirii Raportului Financiar pe Proiectul finanțat din surse externe și rapoartelor conform politicilor donatorilor pe Proiectul gestionat.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • - Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul financiar-bancar;

Cunoştinţe:

 • - Posedarea cunoștințelor în domeniul legislației generale și specifice;
 • - Word, Excel, Internet, SI „Alocaţii bugetare”, SIMF, 1C Buget, SI Managementul Documentelor;
 • - Limba engleză (scrisă și vorbită).

 

Experiența profesională: Minim 3 ani în domeniul financiar-economic în proiecte de asistență externă și instituții publice.

Abilități: Abilităţi de planificare, orientare creativă și de rerzolvare a problemelor, control, lucru în echipă, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, organizare, soluționare a problemelor complexe în domeniul de activitate, utilizarea computerului.
Atitudini/comportamente: Respect faţă de colegi, disciplină, responsabilitate, imparțialitate, corectitudine, loialitate autorității publice, prudență, acuratețe, integritate profesională, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • - Formularul de participare (vezi aici);
 • - Copia buletinului de identitate;
 • - Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • - Copia carnetului de muncă;
 • - Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • - Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere (vezi aici);
 • - Chestionar (vezi aici);
 • - Declarația cu privire la acceptare a controlului special (vezi aici);
 • - Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • - Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.

Atenție! Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor. Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, denumirea funcției și subdiviziunea pentru care aplică, va fi respins.

 

Termenul limită a depunerii dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17:00.

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenconr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, 022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile:
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 

BIBLIOGRAFIE


 

Pentru funcțiile de inspector în cadrul Direcției finanțe și evidență contabilă,Serviciului Vamal

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • - Legea nr. 98 din 04 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • - Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • - Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 • - Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
 • - Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale
 • - Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 • - Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
 • - Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
 • - Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • - Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000 (actualizat);
 • - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.97;
 • - Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302 din 21.12.2017;
 • - Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569-XV din 20.12.2002;
 • - Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008;
 • - Legea contabilităţii;
 • - Legea cu privire la finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscalenr. 181 din 25.07.2014;
 • - Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetarnr. 270din 23.11.2018
 • - Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015 privind planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.