You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL BV NORD

Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Nord

Funcția publică vacantă: Titlul funcției - inspector în cadrul posturilor vamale/ administrația biroului vamal.
Unități disponibile în posturile vamale: total - 7 (inclusiv 5 temporar vacante)

Unități disponibile în administrația biroului vamal: total - 3

 

 • Inspector superior Serviciu clasificarea mărfurilor - 1
 • Șef serviciu achiziții publice și dotări – 1
 • Inspector Secție analiza riscurilor - 1

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector în cadrul posturilor vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Perfectarea documentelor vamale în vederea plasării mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri sau destinații vamale.
 3. Coordonarea /monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Serviciu clasificarea mărfurilor, Secția reglementări tarifare și netarifare:

 1. Acordarea asistenței consultative și metodologice în domeniul clasificării mărfurilor;
 2. Asigurarea corectitudinii clasificării mărfurilor.

Sarcinile de bază pentru funcția de șef Seriviciu achiziții publice, Secția finanțe evidență contabilă și achiziții publice:

 1. Elaborarea Planului anual al achizițiilor publice;
 2. Participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii biroului vamal.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector Secție analiza riscurilor:

 1. Asigurarea desfășurării activităților eficiente de analiză de risc;
 2. Asigurarea conlucrării cu subdiviziunile teritoriale ale birourilor vamale pe domeniul de competență.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:

 • Pentru funcția de inspector în posturile vamale: superioare de licență sau echivalenteîn domeniileactivitate vamală, drept, economie,administrație publică;
 • Pentru funcția de inspector Serviciu clasificarea mărfurilor:
 • Pentru funcția de șef Serviciu achiziții publice și dotări:superioare de licență sau echivalente, preferabilîn domeniiledrept, administrație publică, achiziții publice, psihologie. Cursuri de pregătire profesională în domeniul achizițiilor publice. Experiență profesională min. 1 an în domeniul managementului economic, preferabil experiență în serviciul public.
 • Pentru funcția de inspector Secție analiza riscurilor: superioare de licență sau echivalente, preferabil în domenii analitice, IT, jurisprudență. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului și analizei riscurilor;
 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

Va constitui un avantaj:

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului vamal Nord;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal.
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipa.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 12 octombrie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Nord sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125
Biroul Vamal Nord str. Cicicalo nr.1, or. Bălți Darii Rodica
0231-34-213
Biroul Vamal Nord str. Prieteniei nr.5, or. Briceni Terentii Natalia
0247-22-850

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Bibliografie: Vezi aici

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.