You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL BIROULUI VAMAL SUD

 

Anunț


cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Sud

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector / inspector superior / inspector principal în cadrul posturilor vamale.
Unități disponibile: total - 17

Nr. d/o Postul Vamal Funcția Nr.
unităților
Funcții vacante
1 Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) Inspector principal 7
2 Post vamal Cișmichioi (PVFS, rutier) Inspector superior 1
3 Post vamal ZAL Valcaneș (PVI) Inspector superior 1
4 Post vamal Ceadîr-Lunga 2 (PVFI, rutier) Inspector superior 1
5 Post vamal ZAL Tvardița (PVI) Inspector superior 1
6 Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, naval, feroviar) Inspector 1
Funcții temporar vacante
7 Post vamal Comrat (PVI) Inspector superior 2
8 Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, naval, feroviar) Inspector superior, Inspector 1, 1
9 Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) inspector 1
10 Post vamal Ceadîr-Lunga 2 (PVFI, rutier) inspector 1
Total 17

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector / inspector superior / inspector principal în posturile vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Coordonarea /monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector principal în cadrul administrației Biroului vamal Sud.
Unități disponibile: total - 4

Nr. d/o Subdiviziunea Funcția Nr.
unităților
Funcții temporar vacante
1 Secția procedură contravențională Inspector principal 1
2 Serviciul tehnologii informaționale și statistică vamală Inspector superior 1
3 Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale Inspector principal,Inspector superior 1, 1
Total 4

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal, Secția procedură contravențională:

 1. Întreprinderea tuturor acţiunilor prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei contravenţionale în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la procedura contravenţională (în continuare Regulament) şi încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie sau, după caz, a Încheierii privind clasarea/încetarea dosarului de contravenţie vamală.
 2. Realizarea activităţii în vederea depistării şi contracarării fraudelor din domeniul vamal.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior, Serviciul tehnologii informaționale și statistică vamală:

 1. Participarea la procesul de elaborare și promovare a politicii privind fluxurile informaționale în cadrul biroului vamal.
 2. Analiza fluxurilor informaționale privitor la completarea corectă și calitativă a datelor în documentele electronice.
 3. Participarea la elaborarea procedurii de lucru în comun cu posturile vamale, secțiile și serviciile biroului vamal.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior / inspector principal, Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale:

 1. Aplicarea procedurilor de vămuire a mărfurilor.
 2. Perfecționarea sistemului de administrare a destinațiilor vamale și a procedurilor prealabile de vămuire a mărfurilor.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:
Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente în domeniile: drept, economie, finanțe, pentru funcția de inspector / inspector superior / inspector principal în posturile vamale
 • Superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului pentru funcția de inspector principal, Secția procedură contravențională
 • Superioare de licență sau echivalente în domeniile: tehnologiilor informaționale, managementului financiar, drept, administrație publică pentru funcția de inspector superior, Serviciul tehnologii informaționale și statistică vamală
 • Cunoştinţe de operare la computer: MS Office, Internet etc.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal.
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi:comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente:Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, loialitate instituției, comportament etic, integritate profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie.
Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249
Biroul Vamal Sud șos. Prieteniei nr.1, or. Cahul Galațanu Angela
0299-31-513

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.