You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL BIROULUI VAMAL NORD

 

Anunț


cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Nord

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector/inspector superior/inspector principal în cadrul posturilor vamale/administrației biroului vamal.
Unități disponibile: total - 9

Nr. d/o Postul Vamal Funcția Nr.
unităților
Funcții vacante
1 Post vamal ZEL Bălți (PVI) Inspector principal 1
2 Post vamal Larga 1 (PVFI, rutier) Inspector superior 1
3 Post vamal Bălți (PVI) Inspector 1
4 Post vamal Criva 1 (PVFI, rutier) Inspector 1
5 Serviciul clasificarea mărfurilor, Secția reglementări tarifare și netarifare Inspector superior 1
6 Serviciul valoarea în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare Inspector superior 1
7 Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale Inspector superior 1
Funcții temporar vacante
8 Serviciul achiziții publice și dotări Șef serviciu 1
9 Secția managemet personal Inspector superior 1
Total 9

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector/ inspector superior/ inspector principal în cadrul posturilor vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Perfectarea documentelor vamale în vederea plasării mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri sau destinații vamale.
 3. Coordonarea/monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale

 1. Coordonarea procesului de implementare și promovare a politicii vamale și organizarea efectivă a dministrării sistemului destinațiilor vamale.
 2. Implementarea continuă a metodelor de supraveghere vamală a mărfurilor plasate în destinații vamale.
 3. Asigurarea aplicăriieficientă a procedurilor simplificate de vămuire a mărfurilor și AEO.
 4. Acordarea asistenței meodologice în domeniu.
 5. Promovarea parteneriatului cu mediul de afaceri și asigurarea transparenței activității.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Serviciul valoare în vamă, Secția reglementări tarifare și netarifare:

 1. Monitorizarea conformității determinării valorii în vamă a mărfurilor.
 2. Acordarea asistenței metodologice și consultative în domeniul corectitudinii determinării valorii în vamă.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Serviciul clasificarea mărfurilor, Secția reglementări tarifare și netarifare:

 1. Acordarea asistenţei consultative și metodologice, în domeniul clasificării mărfurilor;
 2. Asigurarea corectitudinii clasificării mărfurilor.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal Secției management personal:

 1. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.
 2. Acordarea asistenţei metodologice/informaţionale subdiviziunilor Biroului Vamal pe domeniile de competenţă.
 3. Implementarea şi promovarea politicii şi procedurilor de personal.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de șef Serviciu achiziții publice și dotări:

 1. Elaborarea planului anual de achiziții publice.
 2. Participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii biroului vamal.
 3. Raportarea calitativă și în termeni stabiliți.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:
Studii:

 • Pentru funcția de inspector/inspector superior/inspector principal în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept, economie, administrație publică.
 • Pentru funcția de inspector în Secția management personal: superioare de licență sau echivalente în domeniul drept, managementul resurselor umane, administrație publică, psihologie.
 • Pentru funcția de inspector superior în Serviciul valoare în vamă, SRTN: superioare de licență sau echivalente în domeniile finanțe, drept economic sau vamal.
 • Pentru funcția de inspector superior Serviciul destinații vamale, SPV: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept general
 • Pentru funcția de inspector superior Serviciul clasificarea mărfurilor: superioare de licență sau echivalente în domeniile merceologie și expertiză, inginerie, chimie și biologie.
 • Pentru funcția de șef Serviciu achiziții publice și dotări: superioare de licență sau echivalente în domeniile achiziții publice, administrație publică, drept și psihologie.
 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

 

Va constitui un avantaj:

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal.
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi:comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente:Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, loialitate instituției, comportament etic, integritate profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie.
Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului vamal Nord sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249
Biroul Vamal Nord str. Cicicalo nr.1, or. Bălți. Darii Rodica
0231-34-213
str. Prieteniei nr. 5, or. Briceni Terentii Natalia
0247-22-850

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.