You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL APARATULUI CENTRAL AL SERVICIULUI VAMAL, SECȚIA SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea:Secția securitate informațională, Direcția dezvoltare și securitate informațională, Aparatul Central

Funcții vacante: Inspector superior – 1 unitate;

Scopul general al funcției:Coordonarea și implementarea politicii securității informaționale.

Sarcinile de bază:

 1. Controlul administrării și monitorizării al sistemului informațional integrat vamal conform cerințelor internaționale.
 2. Controlul asistenței metodologice în domeniul dezvoltării și securității informației;
 3. Controlul elaborării deciziilor cu privire la dezvoltarea și securitatea informației.
 4. Asigurarea desfășurării activității în cooncordanță cu sistemul de management financiar și control, precum și a sistemului de management al calității cu standardul ISO 9001:2008.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:
Studii:

 • Pentru funcția de inspectorsuperior în cadrul Secției Securitate informațională: superioare de licență sau echivalentepreferabil de profil tehnologii informaționale.
 • Cunoştinţe de operare la computer: SQL, Visual FoxPro, Java, lucrul cu bazele de date.

Va constitui un avantaj:

 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu,politicilor şi procedurilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;

Abilități:lucru cu informația,analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, prezentare, instruire, comunicare eficientă, lucrul în echipă.

Atitudini/comportamente: diplomație, integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Chestionar” se completează obligatoriu,cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecre rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpuntele din „Chestionar” se copletează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii desarului la concurs. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 07 decembrie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile: Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

BIBLIOGRAFIE: Vezi aici.