You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL APARATULUI CENTRAL AL SERVICIULUI VAMAL, CENTRUL DE ANALIZĂ ȘI COORDONARE

Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea:Centrul de analiză și coordonare, Direcția investigarea fraudeelor vamale, Aparatul Central

Funcții vacante: Inspector superior – 1 unitate;

Scopul general al funcției:Colectarea, înregistrarea, prelucrarea și generalizarea informației ce țin de fraude vamale, precum și planificarea, coordonarea și anliza activității subdiviziunilor din cadrul Direcției.

Sarcinile de bază:

 1. Colectarea, înregistrarea, prelucrarea și generalizarea informației cu privire la fraude vamale.
 2. Perfectarea în termen și calitativ a materialelor primite la executare cu aplicarea și respectarea strictă a legislației vamale, precum și a altor acte normative
 3. Participareala elaborarea Planurilor de lucru și a dărilor de seamă privind activitatea Centrului și prezentarea conducerii Direcției investigare fraude vamale
 4. Înaintarea propunerilor de perfecționare a cadrului normativ, în domeniul prevenirii fraudelor vamale, conform competenței
 5. Asigurarea conlucrării eficiente cu subdiviziunile Serviciului Vamal, ale Birourilor vamale și altor organe de drept și de control în domeniul combaterii fraudei vamale
 6. Pregătirea informațiile, dărilor de seamă și alte rapoarte de ordin informațional

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:
Studii:

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic, administrația publică

Va constitui un avantaj:

 • Experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Abilități:Abilități de planificare, organizare, lucru cu informația, elaborarea a documentelor, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru de echipă, rezistență la efort și stres, aplanarea de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, comportament etic, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Chestionar” se completează obligatoriu,cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecre rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpuntele din „Chestionar” se copletează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii desarului la concurs. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 07 decembrie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile: Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

BIBLIOGRAFIE: Vezi aici.