You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL APARATULUI CENTRAL AL SERVICIULUI VAMAL, SECȚIA ECHIPE MOBILE SUD

Anunț


cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea:Serviciul echipe mobile Sud, Direcția investigarea fraudeelor vamale, Aparatul Central

Funcții vacante: Inspector superior – 1 unitate;

Scopul general al funcției:Depistarea, prevenirea, combaterea și contracararea acțiunilor și tentativelor de contrabandă precum și fapte conexe acesteia.

Sarcinile de bază:

 1. Efectuarea controlului vamal (în linia a II-a de control) al autovehiculelor, mijloacelor de transport feroviar, containerelor și a mărfurilor care sunt transportate; locurilor de păstrare și/sau comercializare a mărfurilor; controlul persoanelor (pasagerilor/pietonilor) și a bagajelor acestora, altor tipuri de mijloace de transport.
 2. Documentarea faptelor de contrabandă şi acţiuni conexe acesteia şi asigurarea atragerii la răspundere a făptuitorilor;
 3. Colectarea informațiilor cu privire la: mediile de contrabandă, formele, metodele, căile și mijloacele de comitere a contrabandei precum și factorii generatori ai fenomenului, și înaintarea propunerilor într-u documentarea și minimizarea acesteia.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:
Studii:

 • Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridic sau activitate vamală. Permis de conducere minim categoria B

Va constitui un avantaj:

 • Experiență profesională în domeniul activităţii de combatere a infracţionalităţii, preferabil experienţă în serviciul public din domeniul antifraudă sau contracararea delictelor economice.

Abilități:Abilități de de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, luarea deciziilor, motivare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, pregătire sportivă corespunzătoare.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, responsabilitate, disciplină, imparțialitate, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Chestionar” se completează obligatoriu,cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecre rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpuntele din „Chestionar” se copletează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie. Fiecare pagină a „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii desarului la concurs. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 07 decembrie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile: Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

BIBLIOGRAFIE: Vezi aici.