You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL APARATULUI CENTRAL AL SERVICIULUI VAMAL

Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea:Secția documentare, Direcția suport managerial, Aparatul Central

Funcții vacante: 2 unități (dintre care 1 unitate temporar vacantă).

Sarcinile de bază:

 1. Ținerea lucrărilor de secretariat;
 2. Aplicarea prevederilor legislației referitoare la ținerea lucrărilor de secretariat;
 3. Asigurarea ținerii lucrărilor de arhivă în adrul Serviciului Vamal, controlul aplicării legislației referitoare la ținerea lucrărilor de arhivă și conlucrarea cu responsabilii de la Arhiva Națională asupra modului de organizare și de dirijare metodică.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:
Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente;
 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

Va constitui un avantaj:

 • Experiență profesională în domeniul activității de secretariat;

Abilități:Abilități de planificare, organizare, luarea deciziilor, analiză și sinteză, lucru cu informația, eleborarea documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanre de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, responsabilitate, disciplină, imparțialitate, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 31 octombrie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile: Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

BIBLIOGRAFIE: Vezi aici.