You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL APARATULUI CENTRAL AL SERVICIULUI VAMAL

Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea:Aparatul Central al Serviciului Vamal

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – Auditor intern principal.

Scopul general al funcției: Îmbunătățirea proceselor în cadrul Serviciului Vamal întru atingerea obiectivelor, evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control intern și de guvernare a instituției.

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la planificarea misiunilor de audit intern;
 2. Efectuarea misiunilor de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management și control intern;
 3. Asigură formularea versiunilor preliminarea a constatărilor, recomandărilor și întocmirea rapoartelor de audit intern;
 4. Participarea în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit intern;

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:

 • Superioare de licență economice sau juridice;
 • Cunoştinţe de operare la computer: MS Office, Internet etc.

Va constitui un avantaj:

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională;
 • Deținerea certificatului de auditor

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domenii relevante.

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipa.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 12 octombrie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
 • Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302 din 21 decembrie 2017.
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Standardele Naționale de Audit Intern (SNAI) – aprobate prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.113 din 12.10.2012;
 • Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 (în vigoare după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al RM nr.231-234/730 din 26.11.2010);
 • Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public-aprobate prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.105 din 15 iulie 2013 (MO 206-211/1430 din 20 septembrie 2013);
 • Codul etic al auditorului intern-aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.74 din 10 iunie 2014.

Acorduri şi tratate internaţionale

 • Convenţia internaţională privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificată prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor nr. 112-XV din 22 aprilie 2004;
 • Convenţia vamală relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR, semnată la Geneva la 14 noiembrie 1975 şi ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1318-XII din 2 martie 1993.

Hotărîri ale Guvernului

 • Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1140  din  02.11.2005;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea structuri, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal, nr.4 din 02.02.2007;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1290 din 9.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 15 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1086 din 25 noiembrie 1997 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1185  din  30.09.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din  19.09.2001cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova;
 • Hotărîre cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import nr. 870  din  03.08.2007;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr. 501  din  14.08.2009;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal nr. 561  din  18.05.2007;
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la regulile de origine a mărfurilor nr. 1599 din 13.12.2002.
 • Hotărîrea Guvernului cu privire la regulile de vămuire electronică a mărfurilor nr. 904 din 13.11.2013.

Acte departamentale

 • Ordinul nr.356-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu;
 • Ordinul nr. 230-O din 28.06.2007 cu privire la aprobarea unor acte normative de executare a Codului vamal;
 • Ordinul nr. 158-O din 04.08.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind zona de control vamal;
 • Ordinul nr.94-O din 07.05.2004 cu privire la vămuirea mărfurilor livrate în/din zonele libere;
 • Ordinul nr. 56-O  din  21.02.2008 Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate;
 • Ordinul nr. 361-O  din  25.09.2007 privind monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import.