You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN CADRUL APARATULUI CENTRAL

 

Anunț


cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Serviciul evidență personal, Direcția manangement personal, Aparatul Central

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector superior (temporar vacantă)
Unități disponibile: total - 1

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior:

 1. Menținerea, gestionarea, actualizarea și modificarea datelor sistemului informațional din domeniul resurselor resurselor umane;
 2. Administrarea rapoartelor și șabloanelor de documente;
 3. Acordarea asistenței metodologice Birourilor vamale în implementarea și exploatarea sistemului informațional de evidență a personalului;
 4. Asigurarea respectării procedurilor de securitate informațională și protecția datelor cu caracter personal.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente în domeniile: tehnologiilor infomaționale, managementul resurselor umane, administrației publice.
 • Cunoştinţe de operare la computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet etc.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul serviciului public.
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: planificare, organizare, luarea a deciziilor, analiză și sinteză, lucru cu informația, elaborarea a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de problem, aplanare de conflicete, comunicare eficientă.

 

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, disciplină, responsabilitate, imparțialitate, corectitudine, louialitate autorității publice, integritate profesională, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptarea controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indidicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie.
Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare. Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 31 ianuarie 2019, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Nord sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.