You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE BV SUD

 

Anunț


cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Sud

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector / inspector superior în cadrul posturilor vamale/ administrației biroului vamal.
Unități disponibile: total - 9

Nr. d/o Postul Vamal Funcția Nr.
unităților
Funcții permanente
1 Serviciul destinații vamale, Secția procedure vamale Inspector superior 1
2 Post vamal Ceadîr-Lunga 2 (PVFI, rutier) inspector superior 1
3 Post vamal ZAL Valcaneș (PVI) inspector superior 1
4 Post vamal ZAL Tvardița (PVI) inspector superior 1
5 Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) inspector 1
6 Post vamal Giurgiulești 2 (PVFI, rutier) inspector 2
Total 7
Funcții temporar vacante
1 Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) inspector 1
2 Post vamal Ceadîr-Lunga 2 (PVFI, rutier) inspector 1
Total 2

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior / inspector principal, Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale:

 1. Aplicarea procedurilor de vămuire a mărfurilor.
 2. Perfecționarea sistemului de administrare a destinațiilor vamale și a procedurilor prealabile de vămuire a mărfurilor.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector / inspector superior / inspector principal în posturile vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Coordonarea/monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. a atins vîrsta de 18 ani;
 3. posedă limba de stat;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. are studii superioare;
 6. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
 7. nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală;
 8. îndeplineşte condiţiile specifice postului;
 9. nu a fost, în ultimii 5 ani, concediat dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii;
 10. nu a fost concediat din cadrul Serviciului Vamal pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcţionar vamal;
 11. nu este privat, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi;
 12. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcției:
Studii:

 • Pentru funcția de inspector / inspector superior în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile drept, economie, finanțe
 • Pentru funcția de inspector superior, Serviciul destinații vamale, SPV: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept general
 • Cunoştinţe de operare la computer: MS Office, Internet etc.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal.
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, loialitate instituției, comportament etic, integritate profesională.

 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie.
Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare.
Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.
Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

 

Termen limită de depunere a dosarului: 1 mai 2019, ora 17.00

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hârtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Sud sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

 

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia
022-574-249
Biroul Vamal Sud șos. Prieteniei nr.1, or. Cahul Galațanu Angela
0299-31-513

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

 

Bibliografie: (vezi aici)

 

Web site: www.customs.gov.md

 

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.