You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante

în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Centru

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector/inspector superior, Secția control ulterior
Unități disponibile: total - 3

 

Nr. d/o

Subdiviziunea

Funcția

Nr. unităților

Funcții temporar vacante

1

Secția control ulterior

Inspector superior

2

2

Secția control ulterior

Inspector

1

Total

3

 

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector în cadrul Secției control ulterior:

 1. Exercitarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi/sau reverificarea declaraţiilor vamale, prin utilizarea corectă a criteriilor şi metodelor de control ulterior, conform regulamentelor interne şi actelor legislative şi normative în vigoare.

 2. Desfăşurarea activităţii de supraveghere vamală, prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare.

 3. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă.

 4. Prezentarea răspunsurilor la solicitările instituțiilor administrației publice centrale şi locale, la demersurile persoanelor juridice şi fizice, etc.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior în cadrul Secției control ulterior:

 1. Exercitarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi/sau reverificarea declaraţiilor vamale, prin utilizarea corectă a criteriilor şi metodelor de control ulterior, conform regulamentelor interne şi actelor legislative şi normative în vigoare.

 2. Desfăşurarea activităţii de supraveghere vamală, prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare.

 3. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă.

 4. Prezentarea răspunsurilor la solicitările instituțiilor administrației publice centrale şi locale, la demersurile persoanelor juridice şi fizice, etc.

 5. Elaborarea notelor analitice.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia;
 2. a atins vîrsta de 18 ani;
 3. posedă limba de stat;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. are studii superioare;
 6. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
 7. nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală;
 8. îndeplineşte condiţiile specifice postului;
 9. nu a fost, în ultimii 5 ani, concediată dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii;
 10. nu a fost concediată din cadrul Serviciului Vamal pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcţionar vamal;
 11. nu este privată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi;
 12. nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Superioare de licență sau echivalenteîn domeniile economie și contabilitate.

 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

Va constitui un avantaj:

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului vamal

 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal

 • Cunoştinţă în domeniul contabilităţii

 • Cunoaşterea activităţii în domeniul controlului ulterior

 • Cunoaşterea practicilor internaţionale în domeniu

 • Cunoaşterea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: lucru cu informația, analiză şi sinteză, elaborare de politici, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucrul în echipă

Atitudini/comportamente: loialitate, comportament etic, integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);

 • Copia buletinului de identitate;

 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 • Copia carnetului de muncă;

 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;

 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici);

 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici);

 • Chestionar (vezi aici);

 • Declarația cu privire la acceptarea controlului special (vezi aici);

 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);

 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.

Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 7 noiembrie 2018, ora 17.00

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Centru sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău Pașcovscaia Lilia
022-574-249
Biroul Vamal Centru bd. Dacia nr.49/6, or. Chișinău Postica Liudmila
022-535-980

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Bibliografie:Vezi aici

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.