You are here

Anunț cu privire la desfășurarea concursului de angajare în cadrul Biroului Vamal Sud

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul

Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Sud

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector/inspector superior/inspector principal în cadrul posturilor vamale. Unități disponibile: total - 5

 

Nr. d/o

Postul vamal

Funcția

Nr. unităților

Funcții temporar vacante

1

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

inspector

1

2

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

inspector superior

1

3

Post vamal Comrat (PVI)

inspector superior

1

4

Post vamal Mirnoe (PVFI, rutier)

inspector principal

1

5

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, feroviar, naval)

inspector superior

1

Total

5

 

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector principal în cadrul administrației Biroului vamal Sud.

Unități disponibile: total - 1

Nr. d/o

Subdiviziunea

Funcția

Nr. unităților

Funcții temporar vacante

1

Secția juridică și executare silită

inspector principal

1

Total

1

 

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector/ inspector superior/inspector principal în posturile vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.

 2. Coordonarea /monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inpector principal în administrația Biroului vamal Sud:

 

Inspector principal, Secția juridică și executare silită

Sarcinile de bază :

1. acordarea asistenței juridice;

2. asigurarea apărării și reprezentării intereselor biroului vamal în instanțele de judecată și în alte instituții;

3. întreprinderea măsurilor în vederea executării silite a obligațiilor vamale ajunse la scadență;

4. executarea lucrărilor de secretariat și altor activități de serviciu în vederea realizării scopului și obiectivelor secției;

5. organizarea desfășurării anchetelor de serviciu privind încălcările de disciplină.

 

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente

 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

Va constitui un avantaj:  

 • Studii superioare și experiență profesională în domeniile: drept, economie, finanţe,

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;

 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.

 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;

 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Copia buletinului de identitate;

 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 

 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 

 • Copia carnetului de muncă; 

 • formularul de participare (vezi aici);

 • acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;

Notă: În cazul promovării concursului candidatul este obligat, până la angajare, să prezinte originalul documentelor pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul canditatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 16 octombrie 2017, ora 17.00

Modalitatea de depunere a dosarului:

 • pe suport de hârtie (personal sau prin poștă),

 • prin e-mail (format PDF un singur document) la adresa: svresurseumane@customs.gov.md

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Bibliografie: (vezi aici)

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena

022-574-249; 022-574-125

E-mail: svresurseumane@customs.gov.md

Adresa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, str. Starostenco 30, Chişinău,

 

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.