You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE

 

Anunț


cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante
în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Nord

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector în cadrul posturilor vamale/administrația biroului vamal.
Unități disponibile: total - 11

Nr. d/o Postul Vamal Funcția Nr.
unităților
Funcții vacante
1 Post vamal Costești (PVFI, rutier) inspector 2
2 Post vamal Lipcani (PVFI, rutier) inspector 1
3 Post Vamal Unguri (PVFI, rutier) inspector 1
4 Secția reglementări tarifare și netarifare,
Serviciul clasificarea mărfurilor
(administrația biroului vamal)
inspector 1
Total 5
Funcții temporar vacante
1 Post vamal Unguri (PVFI, rutier) inspector 2
2 Post vamal Volcineț (PVFI, feroviar) inspector 2
3 Post vamal Grimăncăuți (PVFI, rutier) inspector 1
4 Secția management personal specialist principal 1
Total 6

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector în cadrul posturilor vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Perfectarea documentelor vamale în vederea plasării mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri sau destinații vamale.
 3. Coordonarea/monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector în cadrul Secției reglementări tarifare și netarifare, Serviciul clasificarea mărfurilor:

 1. Acordarea asistenţei consultative și metodologice, în domeniul clasificării mărfurilor;
 2. Asigurarea corectitudinii clasificării mărfurilor.

 

Sarcinile de bază pentru funcția de specialist principal în cadrul Secției management personal:

 1. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.
 2. Acordarea asistenţei metodologice/informaţionale subdiviziunilor Biroului Vamal pe domeniile de competenţă.
 3. Implementarea şi promovarea politicii şi procedurilor de personal.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:

 • Pentru funcția de inspector în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept, economie, administrație publică.
 • Pentru funcția de inspector în Secția juridică și executare silită: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului.
 • Pentru funcția de specialist principal în cadrul Secției management personal: superioare de licență sau echivalente în domeniile managementului resurselor umane, administraţiei publice, drept, psihologie;
 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

 

Va constitui un avantaj:

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal.
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipa.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici);
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 4 mai 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Nord sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125
Biroul Vamal Nord str. Cicicalo nr.1, or. Bălți. Darii Rodica
0231-34-213
str. Prieteniei nr. 5, or. Briceni Terentii Natalia
0247-22-850

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
 • Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Legea cu privire la serviciul în organele vamale nr. 1150 - XIV din 20.07.2000.
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
 • Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic
 • Hotărârea Guvernului nr. 561 din 18.05.2007 cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal
 • Hotărârea Guvernului nr. 760 din 18.08.2010 cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)

 

Acte departamentale

 • Ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O  din  18.12.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu
 • Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O  din  24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu