You are here

Anunț cu privire la desfășurarea concursului de angajare

 

Anunț

Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

 

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – Inspector.  Unități disponibile: total - 16

Biroul vamal Briceni  - 5

Post vamal Otaci (PVFI, rutier)                     - 2 unități

Post vamal Grimăncăuți (PVFS, rutier)         - 1 unitate

Post vamal Larga 1 (PVFI, rutier)                 - 2 unități

Biroul vamal Bender      - 8                

Post vamal Palanca (PVFI, rutier)                 - 2 unități

Post vamal Tudora     (PVFI, rutier)             - 1 unitate

Post vamal Hîrbovăț (PVIC)                         - 2 unități

Post vamal Hagimus (PVIC)                         - 2 unități

Post Vamal Săiți (PVFS, rutier)                     - 1 unitate

Biroul vamal Leușeni   - 3

Post vamal Leușeni (PVFI, rutier)                 - 3 unități

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – Inspector superior.  Unități disponibile: total - 1

Centrul Chinologic                                     - 1 unitate

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inpector în posturile vamale:

1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a  drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.

2. Coordonarea /monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

Sarcinile de bază pentru funcția de inpector superior  în cadrul Centrului Chinologic:

1. Participarea la controlul vamal a mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice cu implicarea câinilor de serviciu.

2. Participarea la controlul unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri  cu implicarea câinilor de serviciu.

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu a fost destituită (eliberată) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

- Superioare de licență sau echivalente

- Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.

Va constitui un avantaj:  

- Studii superioare și experiență profesională în domeniile: drept, economie, finanţe,

- Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;

- Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.

- Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;

- Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipa.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

- Copia buletinului de identitate;

- Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):   

- Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici):  

- Copia carnetului de muncă;   

- Formularul de participare (vezi aici);

- Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat în cazul în care candidatul consideră că este necesar;

- Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;

Notă: În cazul promovării concursului candidatul este obligat, până la angajare, să prezinte originalul documentelor pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul canditatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică,  va fi respins.

 

Termen limită de depunere a dosarului: 15  decembrie  2016,  ora 17.00

Modalitatea de depunere a dosarului:

- pe suport de hârtie (personal sau prin poștă),

- prin e-mail (format pdf, un singur document) la adresa: svresurseumane@customs.gov.md  

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Bibliografie: (vezi aici)

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena

022-574-249; 022-574-125

E-mail: svresurseumane@customs.gov.md

Adresa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, str. Starostenco 30, Chişinău,

Web site: www.customs.gov.md

 

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal , iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.