You are here

Anunț cu privire la desfășurarea concursului de angajare

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – Inspector.  Unități disponibile: total - 35

Biroul vamal Briceni  - 12
Post vamal Otaci (PVFI, rutier)                                            - 4 unități
Post vamal Criva 2 (PVFI, feroviar)                                      - 2 unități
Post vamal Briceni (PVFI, rutier)                                          - 2 unități
Post vamal Larga 1 (PVFI, rutier)                                         - 1 unitate
Post vamal Lipcani (PVFI, rutier)                                          - 1 unitate ( temporar vacantă)
Post vamal Volcineț (PVFI, feroviar)                                     - 1 unitate ( temporar vacantă)
Post vamal Criva 1 (PVFI, feroviar)                                       - 1 unitate ( temporar vacantă)

Biroul vamal Bender      - 8               
Post vamal Palanca (PVFI, rutier)                                         - 4 unități (inclusiv 3 temporar vacante)
Post vamal Tudora  (PVFI, rutier)                                         - 4 unități (inclusiv 1 temporar vacantă)

Biroul vamal Ungheni   - 5
Post vamal Ungheni (PVFI, feroviar)                                     - 1 unități              
Post vamal Sculeni (PVFI, rutier)                                          - 3 unități
Post vamal ZEL Ungheni (PVI)                                              - 1 unitate (temporar vacantă)

Biroul vamal Cahul     - 10
Post vamal  Mirnoe (PVFI, rutier)                                          - 1 unitate               
Post vamal Ciadîr Lunga (PVFS, rutier)                                 - 1 unitate
Post vamal Etulia (PVFI, feroviar)                                         - 1 unitate
Post vamal  Giurgiulești (PVFI, rutier)                                  - 3 unități
Post vamal  PIL Giurgiulești (PVFI, rutier, naval, feroviar)     - 4 unități

 

Sarcinile de bază:
1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a  drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare;
2. Coordonarea/monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor;

Condiţiile generale de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) nu a fost destituită (eliberată) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:
- Superioare de licență sau echivalente
- Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Windows.
Va constitui un avantaj:
- Studii superioare și experiență profesională în domeniile: drept, economie, finanţe;
- Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
- Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională;
- Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;
- Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova.

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sintetiza, lucru în echipa.
Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:
- Copia buletinului de identitate;
- Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
- Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
- Copia carnetului de muncă: 
- formularul de participare (vezi aici);
- acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
Notă: În cazul promovării concursului candidatul este obligat, până la angajare, să prezente originalul documentelor pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen limită de depunere a dosarului: Data  04 noiembrie 2016,  ora 17.00

Modalitatea de depunere a dosarului:
- pe suport de hârtie (personal sau prin poștă),
- prin e-mail la adresa: svresurseumane@customs.gov.md

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Bibliografie: (vezi aici)
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125
E-mail: svresurseumane@customs.gov.md
Adresa: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, str. Starostenco 30, Chişinău,

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal , iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.