header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

ANUNȚ Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, BV Sud


ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea:  Biroul  Vamal  Sud

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector în cadrul posturilor vamale.

Unități disponibile: total – 16 funcții

 

Nr. d/o

Subdiviziunea/Postul  vamal

Regimul de muncă

Funcția

Nr. unităților

 

Funcții  vacante

 1.  

Post vamal Basarabeasca (PVFI, rutier)

24 ore

inspector

1

 1.  

Post vamal Ceadîr Lunga 1 PVFS, rutier)

24 ore

inspector

1

 1.  

Post vamal Ceadîr Lunga 2 (PVFI, rutier)

24 ore

inspector

1

 1.  

Post vamal Vulcănești  (PVFI, rutier)

24 ore

inspector

1

 1.  

Post vamal Mirnoie (PVFI, rutier)

24 ore

inspector

1

 1.  

Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier)

24 ore

inspector

5

 1.  

Post vamal PIL Giurgiulești (PVFI, rutier)

24 ore

inspector

6

 

Total

16

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector / inspector superior în posturile vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Perfectarea documentelor vamale în vederea plasării mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri sau destinații vamale.
 3. Coordonarea /monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

 

 

Funcția publică vacantă: Titlul funcției –   inspector superior în cadrul administrației Biroului vamal Sud. 

Unități disponibile: total -  1

 

Nr. d/o

Subdiviziunea/Postul  vamal

Regimul de muncă

Funcția

Nr. unităților

 

Funcții  vacante

 1.  

Secția unitatea de gardă

24 ore

inspector superior

1

 

Total

1

 

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector superior Secția unitatea de gardă

 1. Elaborarea, organizarea şi realizarea în limitele competenţei sale, a unui sistem de măsuri orientate spre exercitarea Serviciului operativ, înfăptuirea măsurilor de pază şi regim întru asigurarea securităţii interne a Biroului Vamal Sud.
 2. Relevarea, prevenirea şi contracararea infracţiunilor şi contravenţiilor administrative, îndreptate asupra obiectelor aflate sub pază .
 3. Promovarea imaginii Serviciului Vamal prin formarea unui efectiv consolidat cu nivel înalt de profesionalism și integritate, capabil să realizeze eficient și în mod transparent misiunea Serviciului vamal.

 

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acesteia; b) a atins vîrsta de 18 ani; c) posedă limba de stat; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;  e) are studii superioare; f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; g) nu are antecedente penale nestinse, nu se află sub urmărire penală sau nu i-a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală; h) îndeplineşte condiţiile specifice postului; i) nu a fost, în ultimii 5 ani, concediat dintr-o funcţie publică sau dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei muncii; j) nu a fost concediat din cadrul Serviciului Vamal pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de funcţionar vamal; k) nu este privat, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi; l) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

 • Pentru funcția de inspector/inspector superior în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept, economie, administrație publică.
 • Pentru funcția de inspectpor superior Secția unitate de gardă: superioare de licență sau echivalente.
 • Cunoştinţe de operare la computer: MS Office, Internet etc.

Va constitui un avantaj:  

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.

Cunoştinţe:

-   Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;

 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 

Important: Toate cîmpurile din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează obligatoriu, cu indicarea informațiilor solicitate pentru fiecare rubrică. În cazul lipsei datelor, punctele și subpunctele din „Formularul de participare la concurs” și „Chestionar” se completează cu mențiunea ”nu”, ”nu dețin”, ”nu am fost supus” ș.a., în dependență de contextul celor solicitate. Pentru răspunsurile afirmative, detalizarea este obligatorie.

Fiecare pagină a „Formularului de participare la concurs” și „Chestionarului” urmează a fi contrasemnată de către candidat cu indicarea datei (ziua, luna, anul) la completare.

Persoanele care nu au completat „Formularul de participare la concurs” și „Chestionarul” conform cerințelor, nu vor fi contactate pentru a-l completa ulterior depunerii dosarului la concurs.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.

Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs, postul vamal pentru care aplică, va fi respins.

 

Termen limită de depunere a dosarului:           16.11.2021      ,  ora 17.00

 

Modalitatea de depunere a dosarului: pe suport de hîrtie (îndosariat în mapă de carton cu șină, fiind asigurată semnătura pe fiecare filă), prin poștă sau personal (la alegere, la sediul Biroului Vamal Sud sau la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal).

 

Subdiviziunea

Adresele pentru depunerea dosarelor

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea  documentelor

Aparatul Central

str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău,

Pașcovscaia Lilia               022-574-249         

Biorul Vamal Sud

șos. Prieteniei nr.1, or. Cahul

Galațanu Angela                0299-31-513

 

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor  trebuie să fie autentificate notarial.

 

Atenție!  Accesul în subdiviziunile Serviciului Vamal este permis cu respectarea următoarelor condiții:

 1. prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 2. prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore (pe suport de hârtie sau în format digital);
 3. prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni), sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID19.

 

Bibliografie: (vezi aici)

Web site: www.customs.gov.md

 

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.