You are here

Transparency in decision making

Transparenţa în procesul decizional

H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova

Regulament privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate

Proiectul Ordinului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul Acordului de Liber Schimb

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal, cu privire la procedura de vămuire a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea normelor metodologice privind activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal.

Proiectul Hotărîrii Guvernului ,cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite sau percepute în plus.

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa simplificată şi supravegherea mărfurilor introduse/scoase în/din zona liberă, fără perfectarea declaraţiei vamale.

Proiectul Hotărârii Guvernului, privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 27/1 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 28/1 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite sau percepute în plus.

Proiectul de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiect pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import

Optimizarea activității posturilor vamale interne

Proiectul Legii privind serviciul în organele vamale.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005

Proiectul Conceptului Vămuirii electronice

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la vămuirea electronică a mărfurilor la export.

Proiectul hotărîrii Guvernului, cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1086 din 25.11.1997

Proiectul cu privire la modificarea anexei nr.2 a Ordinului Serviciului Vamal nr.230-O din 28.06.2007

Proiectul Ordinului cu privire la reglementarea operaţiunilor prealabile vămuirii

Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 și abrogarea unei Hotărîri a Guvernului

Proiectul Ordinului cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a deciziei de regularizare

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal, cu privire la formularul-tip, instrucţiunea privind modul de completare şi eliberare a certificatului privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul de stat (venituri administrate de organele vamale.

Proiectul Ordinului privind simplificarea procedurilor de export

Proiectul de modificare a Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate

Proiect de Hotărâre de Guvern, cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului vamal al Republicii Moldova

Proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, nr. 663

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii, cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova

Proiectului hotărîrii cu privire la aprobarea normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor vamale

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal ,,Cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit”

Proiectul Regulamentului privind procedur simplificate de vămuire

Ordin nr. 422-o din 18.10.2012, Cu privire la procedurile interne pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Serviciului Vamal

Raport privind transparenţa în procesul decizional în cadrul Serviciului Vamal

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009