You are here

International cooperation and European integration

Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul vamal este unul din elementele de bază ale procesului de consolidare a capacităţilor funcţionale ale administraţiilor vamale din întreaga lume, în scopul de a face faţă provocărilor şi oportunităţilor secolului XXI. În acest context, Serviciul Vamal al Republicii Moldova promovează o politică amplă şi consecventă de intensificare a cooperării vamale internaţionale.

Luînd în considerare importanţa deosebită a tratatelor în calitate de izvor al dreptului internaţional şi mijloc al cooperării internaţionale, vom trece în revistă principalele tratate internaţionale privind activitatea vamală, la care Republica Moldova este parte.

Tratate internaţionale universale în cadrul Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV)

Convenţia cu privire la crearea Consiliului Colaborării Vamale (Bruxelles, 15 decembrie 1950)

Prin aderarea la acest instrument internaţional, Republica Moldova, începînd cu 28 octombrie 1994, a devenit membru al OMV. Instituită în 1952, OMV este o organizaţie interguvernamentală independentă în domeniul vamal, misiunea căreia este consolidarea eficienţei activităţii administraţiilor vamale prin promovarea standardelor vamale internaţionale. La moment OMV reuneşte 174 de administraţii vamale, care procesează aproximativ 98% din comerţul mondial.

Ca un forum al dialogului şi schimbului de experienţă între autorităţile vamale, OMV oferă membrilor săi un şir de convenţii şi recomandări referitoare la diverse aspecte ale activităţii vamale, precum şi asistenţă tehnică. Totodată, această organizaţie internaţională sprijină şi încurajează eforturile administraţiilor vamale în ceea ce priveşte modernizarea şi consolidarea capacităţilor lor.

De menţionat că, pe parcursul ultimilor ani, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a obţinut rezultate pozitive în colaborarea cu OMV, printre care se evidenţiază următoarele:

 • vizitele Secretarului General al OMV în Republica Moldova (mai 2007, ianuarie 2008), care au asigurat aprofundarea cooperării cu această organizaţie internaţională;
 • trasarea şi implementarea priorităţilor strategice de dezvoltare a sistemului vamal;
 • includerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în proiectele-pilot de asistenţă ale OMV în vederea implementării Standardelor-Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial din 2005 (prin Hotărîrea Guvernului nr. 590 din 28.05.2007 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea Recomandărilor OMV în conformitate cu Standardele-Cadru);
 • susţinerea reformelor desfăşurate în sistemul vamal;
 • manifestarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova pe plan internaţional, prin participarea la diverse evenimente organizate pentru statele-membre.

Convenţia internaţională privind asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi reprimarea infracţiunilor vamale (Nairobi, 9 iunie 1977)

Convenţia în cauză permite administraţiilor vamale ale statelor-membre să acorde asistenţă administrativă reciprocă (schimb de informaţii, efectuarea investigaţiilor, schimb de experienţă etc.), în scopul aplicării corecte a legislaţiei vamale, prin prevenirea, investigarea şi reprimarea fraudelor vamale, care prejudiciază interesele economice, comerciale, fiscale şi sociale ale statelor respective. Asistenţa se acordă, în special, în baza cererilor reciproce.

Convenţia internaţională privind Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor (Bruxelles, 14 iunie 1983)

Convenţia vizată este unul din principalele instrumente în domeniul facilitării comerţului internaţional, avînd următoarele caracteristici:

 • Nomenclatorul de mărfuri stabilit de Convenţie este aplicat de majoritatea statelor lumii;
 • 98% din tot comerţul internaţional se efectuează în baza Convenţiei, care, totodată, simplifică colectarea, contrapunerea şi analiza datelor statistice referitoare la comerţul internaţional;
 • Sistemul Armonizat poate fi aplicat tuturor mărfurilor;
 • Documentul este multifuncţional, adică poate fi utilizat în diferite domenii: (I) statistica comercială şi de transport, (II) politica comercială, (III) regulile de origine, (IV) analiza economică, (V) monitorizarea mărfurilor supravegheate etc.

În anul 2008 este preconizată aderarea Republicii Moldova încă la un tratat internaţional în cadrul OMV şi anume la Convenţia privind admiterea temporară (Istanbul, 26 iunie 1990), care marchează o etapă importantă în armonizarea şi simplificarea procedurilor vamale.

Multiplicarea instrumentelor internaţionale privind admiterea temporară complică sarcina agenţilor economici la nivel internaţional. Convenţia reuneşte într-un singur instrument toate facilităţile, care pot fi acordate la momentul actual cu titlu de admitere temporară şi stipulează tratamentul noilor categorii de mărfuri, cărora trebuie să li se acorde facilităţile admiterii temporare.

Tratate internaţionale universale în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE ONU)

Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) (Geneva, 14 noiembrie 1975)

Convenţia relativă la Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (CMR) (Geneva, 19 mai 1956)

Ambele Convenţii sînt destinate facilitării transporturilor internaţionale de mărfuri cu vehicule rutiere, prin armonizarea şi simplificarea procedurilor vamale, precum şi unificarea cerinţelor privind documentaţia respectivă.

În anul 2008 este preconizată aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere (Geneva, 21 octombrie 1982), care drept obiectiv „reducerea cerinţelor legate de îndeplinirea formalităţilor, a numărului şi a duratei controalelor, în special printr-o coordonare naţională şi internaţională a procedurilor de control şi a modalităţilor de aplicare a acestora" (art. 2 al Convenţiei).

Principiile armonizării controalelor sînt stipulate în art. 1 al Anexei 1 la Convenţie, fiind următoarele:

„1. Ţinând seama de prezenţa vămii la toate frontierele şi de caracterul general al intervenţiei acesteia, în măsura posibilităţilor celelalte controale urmează a fi armonizate cu controalele vamale.

2. În aplicarea acestui principiu este posibil ca toate sau o parte dintre aceste controale să se realizeze şi în alte locuri decât la frontieră, cu condiţia ca procedurile utilizate să contribuie la facilitarea circulaţiei internaţionale a mărfurilor".

Astfel, aderarea la Convenţia vizată se încadrează în eforturile Serviciului Vamal al Republicii Moldova de a asigura implementarea principiului „ghişeului unic" la punctele de trecere a frontierei de stat.

Tratate internaţionale regionale

Uniunea Europeană

Protocolul privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte (Bruxelles, 28 noiembrie 1994)

Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, transformat în februarie 2008 în Consiliul Regional de Cooperare

Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere (Bucureşti, 26 mai 1999)

Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.)

Acordul privind colaborarea şi ajutorul reciproc în probleme vamale (Moscova, 15 aprilie 1994)

Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică - GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Moldova)

Acordul cu privire la asistenţă reciprocă şi cooperare în domeniul vamal între guvernele statelor-participante la GUAM (Ialta, 4 iulie 2003)

Aceste tratate internaţionale regionale urmăresc acelaşi scop principal ca şi Convenţia de la Nairobi în cadrul OMV, şi anume, acordarea asistenţei administrative reciproce în scopul aplicării corecte a legislaţiei vamale, în special prin prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor şi contravenţiilor vamale. Mijlocul de bază al asistenţei reciproce este schimbul de informaţii.

Tratate internaţionale bilaterale cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal

Astfel de tratate sînt încheiate (la nivel interstatal, interguvernamental sau interdepartamental) cu 21 de state, şi anume: Ucraina, Rusia, Belarus, Kîrgîzstan, Armenia, Uzbekistan, Azerbaidjan, România, Turcia, Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, Albania, Israel, Croaţia, Macedonia, Olanda, Slovacia, Grecia, Ungaria, dintre care doar 2 n-au intrat în vigoare (cu Lituania şi Croaţia).

La moment sînt gata pentru semnare acordurile cu Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina.

Negocierile asupra proiectelor acordurilor similare au fost iniţiate cu Franţa, Belgia, Marea Britanie, Irlanda, Canada, Portugalia, Spania, SUA, Germania, Cehia, Serbia şi alte state.

De menţionat, că tratate internaţionale multilaterale şi bilaterale, în spaţiul CSI, sînt încheiate şi asupra altor arii ale activităţii vamale, cum ar fi: schimbul de informaţie statistică, modalitatea de tranzit, controlul vamal al valorilor culturale etc.

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi.

Protocol "între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la realizarea experimentului de efectuare a controlului în comun în punctele de trecere "Briceni-Rossoşanî" pe teritoriul Ucrainei".

Cooperarea vamală prin intermediul altor structuri internaţionale

Pe lîngă organizaţiile internaţionale sus-menţionate, cooperarea vamală multilaterală şi bilaterală se realizează prin intermediul altor structuri internaţionale, care vor fi caracterizate în continuare.

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM)

EUBAM activează în baza Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (Palanca, 7 octombrie 2005).

Misiunea U.E. urmăreşte următoarele obiective principale:

 • sprijinul în implementarea Planurilor de Acţiuni ale UE în cadrul Politicii europene de vecinătate cu Republica Moldova şi Ucraina;
 • contribuirea la soluţionarea conflictului transnistrean prin consolidarea supravegherii frontierei, astfel reducînd eventualele pericole de securitate, provenite din această regiune;
 • dezvoltarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale serviciilor vamale şi de grăniceri în vederea asigurării controlului eficient la frontieră;
 • prevenirea contrabandei şi răspîndirea armamentului prin intermediul asigurării infrastructurii şi echipamentului necesar, precum şi a consilierii şi instruirii;
 • majorarea veniturilor vamale şi crearea condiţiilor necesare pentru implementarea corectă a politicii naţionale de comerţ prin perfecţionarea capacităţilor organelor vamale şi prin combaterea corupţiei;
 • îmbunătăţirea cooperării dintre Republica Moldova şi Ucraina în domeniul schimbului de informaţie transfrontalieră şi al operaţiunilor comune etc.

Deja primele luni de activitate ale EUBAM au confirmat eficienţa monitorizării frontierei de stat moldo-ucrainene pentru asigurarea stabilităţii şi securităţii în regiune.

Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, Bucureşti, România (Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, Bucureşti, 26 mai 1999)

Centrul SECI este o structură de colaborare operaţională, care reuneşte vama şi poliţia statelor-membre într-o interacţiune directă, conducîndu-se în activitatea sa de recomandările OMV şi INTERPOL.

Misiunea Centrului SECI este susţinerea eforturilor comune ale statelor-membre în ceea ce priveşte combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, în scopul de a îmbunătăţi climatul de afaceri şi investiţional în Europa de Sud-Est şi, respectiv, de a obţine stabilitatea politică şi economică în regiune.

În cadrul Centrului SECI, din partea Republicii Moldova activează un ofiţer de legătură al Serviciului Vamal şi unul al Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul cărora se realizează nemijlocit cooperarea cu autorităţile omoloage ale statelor din regiune în vederea combaterii infracţionalităţii transfrontaliere, în special pe calea schimbului operativ de informaţii relevante.

Oficiul Regional al Schimbului de Informaţii pentru Europa de Est şi Centrală (RILO ECE), Varşovia, Polonia

RILO este un program al OMV, care are drept obiectiv schimbul de informaţii între administraţiile vamale din ţările Europei de Est şi Centrale, în vederea prevenirii şi combaterii fraudelor vamale, prin analiza datelor furnizate şi acumulate în baza de date CEN (Customs Enforcement Network), administrată de OMV.

Programul RILO este constituit din 3 niveluri:

1. Secretariatul OMV;

2. RILO pentru anumite regiuni, de exemplu: RILO ECE menţionat, RILO pentru Europa de Vest (RILO WE), RILO pentru ţările CSI (RILO CIS), RILO pentru Asia şi Oceanul Pacific (RILO A/P) etc.;

3. Punctele Naţionale de contact în cadrul administraţiilor vamale ale statelor-membre ale OMV.

Cooperarea vamală în cadrul RILO contribuie la:

 • sporirea capacităţilor administraţiilor vamale în contracararea fraudelor vamale;
 • impulsionarea asistenţei administrative reciproce;
 • alinierea la standardele internaţionale în domeniu.

Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI (Hotărîrea Consiliului şefilor de guverne al CSI privind Regulamentul despre Consiliul conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI în redacţie nouă, Moscova, 30 mai 2002)

Acest Consiliu este un organ specializat al cooperării vamale în cadrul CSI, care are drept obiectiv asigurarea coordonării interacţiunii statelor respective în domeniul politicii vamale. Şedinţele Consiliului se desfăşoară, de regulă, de două ori pe an.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) al Comisiei Europene

Misiunea OLAF este de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, de a lupta împotriva oricăror fraude, inclusiv celor vamale, fiind partenerul Serviciului Vamal al Republicii Moldova în implementarea Protocolului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte (Bruxelles, 28 noiembrie 1994).

Comisia Economică pentru Europa a ONU

Structura în cauză este un organ regional al ONU în scopul dezvoltării relaţiilor comercial-economice în regiunea europeană, precum şi între alte regiuni din lume. Reprezentantul permanent al Serviciului Vamal al Republicii Moldova participă la sesiunile Grupului de lucru pe probleme vamale, legate de transport, misiunea căruia este ghidarea procesului de armonizare şi simplificare a cerinţelor pentru procedurile de trecere a frontierelor cu diferite mijloace de transport intern în regiune. Acest Grup de lucru administrează un şir de convenţii şi acorduri ale ONU în domeniul facilitării trecerii frontierelor, precum şi elaborează proiecte de amendamente la instrumentele vizate pentru perfecţionarea lor. Reprezentantul Serviciului Vamal al Republicii Moldova participă şi la sesiunile Comitetului de gestiune a Convenţiei TIR.

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD)

UNCTAD promovează politici de integrare a ţărilor în curs de dezvoltare în economia mondială, în special prin acordarea asistenţei tehnice necesare, asigurînd astfel o stabilite durabilă.

UNCTAD a acordat Serviciului vamal asistenţă tehnică în vederea implementării celui mai performant Sistem informaţional integrat pentru perfectarea documentelor şi vămuirea mărfurilor ASYCUDA World, Moldova fiind prima ţară din lume care a implementat acest sistem.

ASYCUDA World este un instrument substanţial pentru optimizarea şi facilitarea comerţului exterior al ţării, care a fost implementat în cadrul Proiectului Băncii Mondiale „Facilitarea Comerţului şi Transportului în Europa de Sud-Est (TTFSE)", finisat în septembrie 2007.

De menţionat că la 14 mai 2007 la Geneva a fost semnat Memorandumul de Înţelegere între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului informaţional integrat vamal bazat pe softul ASYCUDA World. Memorandumul a stabilit continuarea cooperării cu această instituţie internaţională în ceea ce priveşte modernizarea sistemului vamal moldovenesc, în special în domeniul dezvoltării Sistemului informaţional integrat vamal.

Programul Internaţional de asistenţă şi instruire în materie de anchete penale (ICITAP) din cadrul Departamentului Justiţiei al SUA

ICITAP este partenerul Serviciului Vamal al Republicii Moldova în realizarea Programului de acţiuni privind implementarea Planului preliminar de ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provocările mileniului", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 32 din 11.01.2007.

Colaborarea se efectuează în domeniul implementării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), combaterii corupţiei, managementului riscurilor şi auditului postvămuire, aplicării conceptului de „ghişeu unic", conlucrării cu mediul de afaceri etc.

Reflectînd principalele aspecte ale cooperării vamale internaţionale, promovate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în concluzie, specificăm că procesul de stabilire şi dezvoltare a relaţiilor internaţionale în domeniu este destul de complicat şi diversificat, ceea ce presupune utilizarea abordărilor complexe la acest capitol, pentru a asigura un dialog eficient cu partenerii internaţionali. Obiectivul de intensificare a cooperării vamale internaţionale va fi urmărit şi în continuare.

Management integrat al frontierei

 • Managementul integrat al frontiere/ Integrated border management - prezentare 1 
 • Cooperare vamală internațională - prezentare 2 

Integrarea europeană