You are here

Customs Service empoyee status

Serviciul în organele vamale este un gen special de activitate în serviciul public prin care se exercită funcţiile, drepturile şi obligaţiile organelor vamale, incluse în sistemul organelor de drept.

Persoanele cu funcţie de răspundere în organele vamale sînt cetăţeni ai Republicii Moldova care deţin funcţii în organele vamale şi care dispun de grade speciale.

Conform Hotarîrii Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului - limită  şi a  Regulamentului  Serviciului Vamal  nr. 4  din  02.01.2007 este stabilit următorul efectiv-limită al Serviciului Vamal:

 • pentru aparatul central - 211 unităţi, inclusiv personalul de bază - 179 unităţi şi personalul auxiliar - 32 unităţi;
 • pentru organele vamale teritoriale - 1 766 unităţi, inc lusiv personalul de bază - 1542 unităţi şi personalul auxiliar - 224 unităţi.

Drepturile colaboratorului vamal

 • să ia cunoştinţă de documentele care stabilesc drepturile şi obligaţiile sale, de criteriile de apreciere a calităţii exercitării serviciului în organele vamale ce contribuie la avansare în serviciu; 
 • să primească în modul stabilit informaţia şi materialele necesare îndeplinirii obligaţiilor de serviciu; 
 • să inspecteze agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare; 
 • să ia decizii şi să participe la elaborarea de proiecte de hotărîri în corespundere cu obligaţiile sale de serviciu;
 • să participe la concurs pentru a ocupa funcţia vacantă în organul vamal; 
 • să fie avansat în funcţie conform rezultatelor obţinute şi nivelului de calificare; 
 • să ia cunoştinţă de materialele din dosarul personal, de avizele referitoare la activitatea sa şi de alte documente pînă la îndosarierea lor şi să prezinte lămuriri spre a fi anexate la dosarul personal; 
 • să se recicleze şi să-şi ridice nivelul de profesionalitate din mijloacele bugetului de stat prevăzute pentru Serviciul Vamal; 
 • să fie asigurat cu pensie în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
 • să ceară efectuarea unei anchete de serviciu pentru contestarea informaţiilor care îi denigrează demnitatea şi-i lezează drepturile; 
 • să se întrunească în sindicat; 
 • să participe la adunări în cadrul organului vamal; 
 • să aplice forţa fizică, mijloacele speciale, arma de foc şi arma albă, în modul şi în cazurile prevăzute de legislaţie: 

Colaboratorul vamal are şi alte drepturi prevăzute de legislaţie.

Obligaţiile colaboratorului vamal

 • să asigure respectarea Constituţiei, legilor şi altor acte normative;
 • să asigure respectarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor; 
 • să execute ordinele şi dispoziţiile şefilor organului vamal; 
 • să respecte regulamentul de ordine interioară al organului vamal, modul de utilizare a informaţiei de serviciu, să îndeplinească instrucţiunile de serviciu, să respecte regulamentele şi alte acte normative; 
 • să-şi ridice nivelul de calificare; 
 • să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege şi să nu divulge informaţia care i-a parvenit în exerciţiul funcţiunii, inclusiv informaţia referitoare la viaţa personală, la cinstea şi la demnitatea cetăţeanului; 
 • să depună, în condiţiile legii, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate; 
 • Obligaţiile colaboratorului vamal conforme funcţiei deţinute sînt specificate în instrucţiunea de serviciu.

Codul privind conduita colaboratorului vamal  

Un element principal al unui program eficient în activitatea vamală îl constituie emiterea, acceptarea şi dezvoltarea unui Cod multilateral de conduită etică, care defineşte în termeni foarte practici şi clari standardele comportării personalului vamal. Acest program a fost acceptat de către Organizaţia Mondială Vamală şi adoptat prin Declaraţia Consiliului de cooperare vamală privind administrarea calificată şi etică în vamă de la Arusha Tanzania (7 iulie 1993), revizuită în iunie 2002, care include o recomandaţie specifică referitor la apariţia codurilor de conduită a colaboratorilor vamali.

Codul de conduită etică a colaboratorului vamal, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.456 din 27 iulie 2009.

 • urmăreşte asigurarea unor servicii de calitate şi informarea publicului asupra regulilor de conduită, de a căror respectare acesta este îndrept să beneficieze în relaţiile sale cu organele vamale;
 • încurajează publicul să contribuie activ larealizarea obiectivului de bază pus în faţa organelor vamale;
 • are ca obiectiv de bază dezvoltarea celor mai înalte standarde de profesionalism în activitatea de control vamal;
 • trebuie să fie afişat la nivelul tuturor structurilor organelor vamale, la un loc vizibil, pentru ca publicul să ia cunoştinţă de modul în care personalul vamal trebuie să se comporte. 

Principii generale:

principiul credibilităţii - societatea îşi manifestă necesitatea de credibilitate în controlul vamal ca justificare a participării fiecărui membru al societăţii la formarea resurselor financiare ale bugetului de stat. Existenţa unui cadru etic pe care trebuie să-l respecte personalul vamal constituie o garanţie a creşterii încrederii societăţii în controlul vamal;
principiul profesionalismului - exercitarea funcţiei de colaborator vamal este efectuată de persoane înzestrate cu un înalt grad de profesionalism, ale căror capacităţi intelectuale şi experienţă îdobîndite prin pregătire le asigură competenţa necesară activităţii de control vamal;
principiul calităţii serviciilor - societatea, în general, şi contribuabilii, în particular, solicită efectuarea controlului vamal la cele mai înalte cote de calitate şi standarde de performanţă astfel, încît să se asigure atît realizarea funcţiei de control vamal, cît şi derularea nestingherită a activităţii contribuabilului pe perioada controlului;
principiul confidenţialităţii - acesta este principiul, conform căruia colaboratorii vamali sînt obligaţi să nu dezvăluie informaţiile pe care le deţin în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu, fără o autorizare a celor în drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Obligaţiile principale ale personalului din cadrul sistemului vamal:

 • să aibă un comportament civilizat faţă de cei cu care vine în contact prin natura serviciului;
 • să aibă un comportament echilibrat şi nediscriminatoriu (pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, religie sau convingeri, handicap, vîrstă), tratînd pe fiecare în mod egal, respectîndu-i drepturile şi demnitatea;
 • să respecte drepturile publicului şi să comporte în activitate sa spiritul legii, al cinstei şi al unei conduite demne;
 • să fie, în toate circumstanţele, obiectiv şi imparţial;
 • să dea dovadă de seriozitate şi respect faţă de persoanele cu care intră în relaţii de serviciu;
 • să aibă un comportament demn, să dea dovadă de operativitate, politeţe şi ordine;
 • să nu acţioneze sub influenţa emoţiilor puternice, arbitrariului sau propriilor preferinţe, determinate de opinii de orice natură;
 • să nu răspundă la provocările sau insultele adresate de orice persoană cu care vine în contact prin natura serviciului cu privire la persoana sa, a colegilor sau a instituţiei din care face parte;
 • să aibă o ţinută, o conduită şi un limbaj corespunzător în relaţiile cu publicul;
 • să motiveze deciziile pe care le ia;
 • să dea dovadă, în cadrul serviciului, de relaţii bazate pe responsabilitate, loialitate, egalitate în drepturi, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional;
 • să nu se lase influenţat de interesele personale şi nici de presiunile politice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • să sesizeze conducătorul ierarhic superior privind cazurile în care i se cere să acţioneze contrar normelor de conduită şi disciplină, precum şi faptele ilicite de care a luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiei;
 • să nu se lase intimidat de presiunile sau influenţele exercitate asupra lui de către persoane sau structuri din interiorul sau din afara instituţiei cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de „oferte" din partea publicului;
 • să aibă o ţinută vestimentară curată, îngrijită şi corespunzătoare;
 • să fie conştient de faptul că este în interesul propriu respectarea Codului de conduită etică, iar în caz contrar va suporta, consecinţele legale cu efecte negative asupra carierei sale profesionale;
 • să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a materialelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă prin exercitarea funcţiei;
 • să fie prudent în folosirea şi protejarea informaţiilor acumulate şi să nu utilizeze aceste date, precum şi documentele de care ia cunoştinţă în nici un scop ce contravine legislaţiei;
 • să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobîndite în timpul activităţilor profesionale în legătură cu afacerile agenţilor economici. Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale între colaboratorul vamal şi agentul economic;
 • să nu folosească informaţia pe care o dobîndesc în timpul exercitării sarcinilor de serviciu profesional în avantajul personal sau în avantajul unei terţe părţi.

Colaboratorului  vamal îi este interzis:

 • să fie implicat în săvîrşirea de acţiuni ilicite;
 • să facă comentarii inoportune în public cu privire la politica sau programele şi strategiile organelor vamale;
 • să consume alcool sau droguri în timpul serviciului;
 • să fumeze în locuri în care acest lucru este interzis sau cînd îşi exercită activitatea în locuri publice;
 • să folosească poziţia sa în interese particulare;
 • să sugereze o recompensă pentru îndeplinirea oricărei atribuţii de serviciu;
 • să solicite, să primească sau să accepte cadouri, împrumuturi şi orice alte valori sau servicii, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, de la persoane cu care se află în relaţii de serviciu;
 • să se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membri de familie, care ar da naştere la conflicte de interese;
 • să folosească bunurile instituţiei pentru rezolvarea unor probleme personale;
 • să primească cereri a căror soluţionare nu este de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de conducătorii ierarhic superiori;
 • să intervină pentru soluţionarea unor cereri.

Publicul este dator: 

 • să trateze colaboratorul vamal aflat în exerciţiul funcţiunii cu respectul cuvenit reprezentanţilor autorităţii statului;
 • să adreseze plîngeri referitoare la orice abatere de la normele de conduită şi disciplină ale colaboratorului vamal către conducerea Serviciului Vamal la direct;
 • să solicite punerea la dispoziţie, în mod gratuit, a formularului de plîngere