You are here

Cadrul Strategic de Cooperare Vamală între UE şi RM

La 14 octombrie 2011 în cadrul vizitei la Chişinău a Comisarului European pentru Impozitare, Uniune Vamală, Audit şi Anti-fraudă, dl Algirdas Semeta, a fost aprobat Cadrul Strategic de Cooperare Vamală UE-RM, care formulează obiectivele comune prioritare ce urmează a fi întreprinse pe parcursul anilor 2011-2014 (Ordinul Serviciului Vamal nr.333 din 31.10.2011).

Uniunea Europeană şi Republica Moldova au un interes comun în dezvoltarea unei relaţii stabile şi eficiente in domeniul vamal pentru a asigura facilitarea comerţului, protecţia cetăţenilor şi combaterea fraudelor.
Acest nou cadru de colaborare va concretiza şi dinamiza colaborare dintre RM şi UE în domeniul vamal.

Cadrului Strategic de Cooperare Vamală UE-RM a fost aprobat urmare adoptării Declaraţiei de la seminarul la nivel înalt privind cooperarea vamală la frontiera de est a UE, care a avut loc la Budapesta. „Declaraţia de la Budapesta" se refera la necesitatea unei reforme a cooperării vamale în regiune pentru a aborda provocările şi oportunităţile în creștere şi se axează pe trei priorităţi strategice:

 • Dezvoltarea securităţii şi fluidităţii lanţurilor comerciale;
 • Promovarea managementul riscului şi combaterea fraudelor vamale;
 • Investiţii în modernizarea vamală.

În același timp, dat fiind faptul că cooperarea vamală existentă a progresat într-un ritm sporit, există premiza de a intensifica dialogul în domeniul vamal şi de a lua în consideraţie o abordare mai structurată a cooperării vamale, în măsura în care aceasta este spre beneficiul ambelor părţi. Având în vedere interesele comune ale Uniunii Europene şi Republicii Moldova vizînd integrarea economică, modernizarea vamală şi conformarea la standardele internaţionale „Cadru Strategic de Cooperare Vamală" are la baza trei priorităţi generale:

Priorităţile de Cooperare

Securizarea şi fluidizarea lanţurilor comerciale

Obiectivul declarat este de a obţinere o facilitare maxima a comerţului bazat pe încrederea şi conformarea operatorilor economici, unde vama reprezintă un punct de legătură în lanţul de aprovizionare. Accentul se pune pe introducerea unor proceduri moderne şi rapide, a tehnologiilor informaţionale corespunzătoare şi altor infrastructuri de-a lungul lanţurilor comerciale (în conformitate cu Cadrul SAFE al OMV) pentru securizarea şi facilitarea comerţului, care include reducerea sarcinilor administrative şi costurilor legate de procedurile vamale suportate de către operatorii economici şi promovarea cooperării între agenţiile de frontieră.

Managementul riscului şi combaterea fraudelor vamale

Scopul este de a dezvolta managementul riscului performant pentru a detecta şi contracara mai eficient principalele tipuri de comerţ ilicit, inclusiv a fraudelor fiscale şi riscurilor de securitate. Cooperarea în managementul riscului, inclusiv în schimbul de informaţii, poate contribui la îmbunătăţirea managementului riscului oferind astfel mai multă siguranţă şi securitate, protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, combaterea fraudelor şi facilitarea comerţului.

Investiţii în modernizarea vamală

Scopul este de a aduce în concordanţa legislaţia şi procedurile cu obiectivele strategice ale Acordului de Asociere RM-UE şi a consolida dialogul cu privire la elaborarea şi implementarea reglementărilor. În special, acesta trebuie să contribuie la perfecţionarea şi consolidarea procedurilor vamale, la dezvoltarea sistemelor performante de management a riscului, la o coordonare între autorităţile la frontieră şi la promovarea integrităţii. Aceasta mai include dezvoltarea capacităţilor pentru a susţine strategia de reformare şi managementul frontierei, infrastructură coordonată pe ambele părţi ale frontierei. Pregătirea Moldovei pentru aderarea la Convenţia EC - EFTA privind procedura de tranzit comun şi simplificarea formalităţilor la comerţul cu mărfuri poate avea un rol de catalizator în această privinţă.

Cadrul Strategic de Cooperare Vamală UE-RM definite obiectivele specifice pentru anii 2011-2014:

a) Securizarea şi fluidizarea lanţurilor comerciale

 • Coordonarea între autorităţile la frontieră: implementarea iniţiativelor „Parteneriatului Estic" în acest domeniu, inclusiv consolidarea cooperării operaţionale între autorităţile vamale şi alte agenţii la frontieră din Republica Moldova şi România, precum şi posibila implementare a controlului comun la punctele de trecere a frontierei în conformitate cu legislaţia UE.

b) Managementul riscului şi combaterea fraudelor vamale

 • Dezvoltarea managementului riscului: managementul riscului bazat pe date electronice şi procesare este indispensabil pentru obţinerea unui nivel avansat de protecţie şi facilitare a comerţului, fapt ce ar contribui la un control mai eficient şi mai bine focusat. Schimburile de bune practici sunt îndeosebi importante în acest sens.
 • Schimbul prealabil de informaţii vamale de asemenea poate fi luat în consideraţie, în măsura în care poate contribui la îmbunătăţirea managementului riscului şi a activităţii vamale în contextul facilitării comerţului şi sporirii eficienţei şi eficacităţii controalelor vamale. Confidenţialitatea şi protecţia datelor personale va fi asigurată.
 • Combaterea fraudelor: va fi iniţiat un dialog de contracarare a fraudelor pentru a atinge o mai bună înţelegere privind provocările, ceea ce poate cuprinde măsuri de contracarare a diminuării valorii în vamă şi prevenire/interceptare a comerţului ilicit, implicit a produselor accizabile şi planificarea unor măsuri corespunzătoare, care pot include schimbul de experienţă şi informaţii, precum şi posibilitatea activităţilor în comun.

c) Investiţii în modernizarea vamală

 • Ajustarea legislaţiei şi procedurilor: dialogul în contextul elaborării şi implementării reglementărilor poate fi consolidat, inclusiv prin acţiuni de promovare a integrităţii.
 • Îmbunătăţirea tranzitului: aceasta include pregătirea Moldovei pentru accederea la Convenţia de Tranzit Comun, ceea ce va contribui la sporirea facilitării comerţului între UE şi Moldova.
 • Schimbul de bune practici şi benchmarking cu privire la proceduri, tehnologii, infrastructură, instruire şi dezvoltarea capacităţilor. Explorarea posibilităţilor de asistenţă din partea UE pentru dezvoltarea infrastructurii moderne la frontieră.
 • Participarea la activităţi specifice în cadrul programului Customs 2013 pe bază ad hoc. În special Serviciul Vamal al Republicii Moldova va beneficia de transferul de experienţă în domeniul tranzitului, de asemenea colaboratorii vamali vor putea participa la conferinţele internaţionale, organizate în cadrul programului Customs 2013.

Menţionăm că din anul 2014 programul Customs 2013 va fuziona cu Fiscalis 2013, creînd un program nou - Fiscus 2014-2020, care va gestiona cooperarea între autorităţile vamale şi fiscale ale Uniunii Europene.

Implementarea

Se impune necesitatea determinării rezultatelor scontate pe fiecare activitate în parte şi a indicatorilor de performanţă. Implementarea şi evaluarea Cadrului Strategic va fi monitorizată regulat. Un Grup de Lucru format din reprezentanţi ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi Directoratul General Impozitare, Uniune Vamală, Audit şi Anti-fraudă al Comisiei Europene va supraveghea implementarea obiectivelor specifice şi activităţilor conform Cadrului Strategic, stabilind programe de lucru corespunzătoare, planuri de acţiuni sau foi de parcurs şi va organiza mecanisme de monitorizare şi evaluare.
Prima reuniune a grupului de lucru va avea loc la Chişinău, pe data de 9 decembrie 2011, în cadrul vizetei experților din cadrul Directoratului General Impozitare şi Uniune Vamală şi Oficiului European de Luptă Antifraudă.
În agenda reuniunii sunt incluse următoarele subiecte:

(I) Securizarea şi fluidizarea lanţurilor comerciale: Coordonare între autorităţile de
la frontieră; Facilitarea comerţului bazată pe încrederea în agenţi economici;
(II) Managementul riscului şi combaterea fraudelor vamale: Consolidarea dialogului privind combaterea fraudelor vamale, identificarea provocărilor şi acţiunilor comune; Schimbul prealabil de informaţie vamală: Concluziile de la Cracovia;
(III) Investiţii în modernizarea vamală: Aderarea Republicii Moldova la Convenţia de Tranzit Comun;
(IV) Identificarea priorităţilor pentru implementarea Cadrului Strategic.

Inițiativa de a lansa o colaborare vamală prin adoptarea unui Cadrul Strategic de Colaborare este o propunere recenta a Comisiei Europene, un asemenea format de cooperare fiind propus de Comisia Europeana doar Republicii Moldova, Ucrainei, Rusiei şi Belarus.

Experiența Rusiei de colaborare în Cadrul strategic de cooperare vamală cu UE

În scopul de a intensifica cooperarea vamală UE-Rusia şi avînd în vedere interesul reciproc al ţărilor în domeniul integrării economice, vamale, modernizarea şi convergenţa în conformitate cu standardele internaţionale, în noiembrie 2010, la Moscova, în cadrul vizitei Comisarului European Algirdas Semeta, a fost aprobat Cadrul strategic de cooperare vamală UE-Rusia.
Noul cadru de cooperare, similar cu Cadrul Strategic de Cooperare vamală UE-RM, a fost o continuitate a strategiei de cooperare vamală din 2007 şi este construit pe trei priorităţi: (I) managementul riscurilor şi combaterea fraudelor; (II) securizarea şi fluidizarea lanţurilor comerciale; (III) Investiţii în modernizarea vamală.
Ambele părţi au convenit asupra creării unui grup de lucru, care a identificat un număr de activităţi în cadrul parteneriatului de modernizare, axîndu-se pe punerea în aplicare a celor trei priorităţi definite: reforma vamală, schimbul de informaţii şi dezvoltarea infrastructurii. Grupul de lucru compus din reprezentanți ai Comisiei Europene, 13 state membre UE care participă pe bază de voluntariat şi Serviciul Vamal al Federaţiei Ruse s-a întîlnit în martie şi iulie 2011.

Progresele înregistrate pînă în prezent:

 • Monitorizarea şi evaluarea strategiei de cooperare UE-Rusia: UE şi Rusia au fost de acord să evalueze împreună progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei de colaborare vamală. Cu toate acestea, reticenţa Serviciului Vamal al Federaţiei Ruse pentru a include punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod în evaluare, în contrar cu angajamentele anterior asumate, a fost un motiv pentru o serie de întîrzieri.
 • Reformele vamale: Comisia a urmărit îndeaproape procesul de punere în aplicare a Legii Federale 266, care are drept scop, printre altele, reducerea numărului de inspectori vamali la frontierele Rusiei.
 • Proiect pilot privind schimbul de informaţii prealabile: Proiectul a fost implementat cu succes de la 1 ianuarie 2001. Informaţia este trimisă zilnic de către cele 13 state membre, cu un număr mediu de 3000 de mesaje pe zi lucrătoare. Deşi punerea în aplicare a bazei de date IT a fost un succes, potenţialul deplin al proiectului în ceea ce priveşte facilitarea comerţului nu a fost realizat, deoarece nu a fost redusă substanţial durata timpului de vămuire.
 • Mecanismul de avertizare timpurie: Comisia a lansat ideea de a stabili un mecanism de avertizare rapidă între UE şi Rusia, ceea ce permite notificarea prealabilă de cazuri, care ar putea conduce la dereglări semnificative a fluxurilor comerciale la frontiera UE-Rusia.

Prevederile Cadrul Strategic de Cooperare vamală UE-RM reflectă priorităţile strategice actuale ale sistemului vamal naţional, iar dezvoltarea dialogului RM-UE în domeniul vamal în baza acestuia va crea premise necesare pentru armonizarea activităţii vamale la standardele europene, aplicînd cele mai bune practici şi contribuind substanţial la facilitarea comerţului.
La 9 decembrie 2011 a avut loc prima reuniune a grupului de între experții din ţara noastră şi cei ai Comisiei Europene referitor la realizarea prevederilor Cadrului Strategic de Cooperare Vamala între RM şi UE.