Serviciul Vamal
al Republicii Moldova
Despre Serviciul Vamal Anticamera Serviciului Vamal Consiliul consultativ pe lîngă Serviciul Vamal Legislaţia vamală Transparenţa în procesul decizional Planificare şi raportare Informaţii pentru persoane fizice Informaţii pentru agenţi economici Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Contravenţiile vamale Achiziţii publice E-customs Presa şi relaţii cu publicul Contacte Call Center AEO și Proceduri Simplificate REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR
 
 
Acasă » Despre Serviciul Vamal » Personalul vamal » Pregătirea profesională

Pregătirea profesională

Activități de perfecționare profesională a colaboratorilor vamali

Programul de dezvoltare al Centrului de instruire al colaboratorilor vamali pentru anii 2012-2014

Planul de instruire a colaboratorilor vamali în cadrul Centrului de instruire anul 2015

Planul de instruire a colaboratorilor vamali în cadrul Centrului de instruire anul 2014

Ghidul noului angajat

Activitatea de instruire profesională a colaboratorilor Serviciului Vamal are menirea să asigure, conform standardelor internaţionale, formarea şi perfecţionarea profesională continuă a personalului vamal prin activităţi de instruire planificate şi sistematice, susţinute de capacităţile instituţionale ale Centrului de instruire a colaboratorilor vamali. Activitatea dată prezintă o importanţă strategică în vederea sporirii competenţei profesionale, aprofundării şi actualizării cunoştinţelor, asigurării integrităţii profesionale şi dezvoltării aptitudinilor necesare pentru realizarea eficientă a obligaţiunilor de serviciu şi atribuţiilor organelor vamale stabilite de legislaţia în vigoare.

Scopurile şi obiectivele pregătirii profesionale:

 • asigurarea procesului de instruire continuu la toate nivelurile prin legătura flexibilă şi coordonată între ciclurile de instruire: stagiu, autoinstruirea, pregătirea de serviciu, reciclarea, învăţămîntul post-universitar specializat;
 • perfecţionarea mecanismului de pregătire profesională a tuturor categoriilor de personal vamal în vederea diversificării şi aprofundării cunoştinţelor de specialitate, însuşirii legislaţiei vamale şi consolidării deprinderilor de aplicare strictă şi uniformă a acesteia în toate subdiviziunile vamale;
 • dezvoltarea capacităţii instituţionale a Centrului de instruire a colaboratorilor vamali, activitatea lui fiind bazată pe strategii şi standarde acceptabile.

Instruirea se realizează în mai multe forme, inclusiv în cadrul Centrului de instruire a colaboratorilor vamali, creat prin Ordinul Directorului general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.407-o din 19 octombrie 2007, fiind o direcţie autonomă care are următoarele atribuţii:

 •  elaborarea programelor de instruire şi dezvoltare profesională a colaboratorilor vamali conform destinaţiilor de activitate şi de specialitate;
 •  elaborarea şi implementarea programelor de evaluare şi certificare a persoanelor instruite;
 •  emite certificate de calificare corespunzătoare;
 •  elaborează anual  proiectul  planului de activitate, ţinînd cont de necesităţile de instruire a colaboratorilor vamali şi îl prezintă spre aprobare Serviciului Vamal;
 •  pregăteşte pentru aprobare Serviciului Vamal rapoarte anuale privind realizarea planurilor de activitate ale Centrului;
 •  elaborează recomandări, propuneri, materiale metodice referitor la activitatea de instruire în domeniul vamal;
 •  desfăşoară conferinţe, seminare, cursuri şi alte activităţi legate de domeniul de competenţă;
 •  conlucrează cu instituţiile de profil, creează parteneriate cu instituţii din ţară şi străinătate în vederea schimbului de experienţă în domeniul instruirii profesionale şi preluarea    celor mai bune practici în domeniu; 
 •  evaluează rezultatele instruirii;
 •  ţine evidenţa datelor referitoare la dezvoltarea profesională a personalului vamal;
 •  promovează în rîndul colaboratorilor vamali sentimentul de patriotism şi mîndrie faţă de profesia aleasă şi instituţie per ansamblu;
 •  desfăşurarea activităţii de instruire, didactică, metodică şi organizaţională de reciclare şi perfecţionare profesională a colaboratorilor vamali;
 •  elaborarea programelor de instruire, capabile să asigure dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor necesare pentru performanţa personalului vamal;
 •  asigurarea cu formatori care au experienţă în domeniul de specialitate şi au o instruire certificată în pedagogie;
 •  identificarea necesităţilor de instruire a personalului din cadrul instituţiei şi determinarea priorităţilor de dezvoltare profesională;
 •  asigurare şi dezvoltarea bazei materiale, tehnice şi didactice;
 •  acordarea asistenţei în domeniul lingvistic subdiviziunilor aparatului central;
 •  organizarea şi desfăşurarea activităţilor de studiere a limbii moderne;
 •  promovării imaginii Serviciului Vamal, dezvoltării culturii etice, educarea colaboratorilor vamali şi a tinerei generaţii în spiritul patriotismului, demnităţii faţă de profesia şi  instituţia vamală;
 •  colectarea şi păstrarea nealterată a bunurilor muzeale relevante activităţii vamale, precum şi punerea acestora în valoare prin expunere, în scop de instruire, educaţie şi agrement al  publicului larg; 
 •  exercită alte funcţii, în condiţiile legii.

Centrului revine o misiune foarte importantă de instruire a personalului nou angajat şi perfecţionare continuă a colaboratorilor vamali prin dezvoltarea capacităţilor şi adaptarea cunoştinţelor la schimbările cadrului normativ şi cel instituţional.

Centru de instruire a colaboratorilor vamali este o instituţie modernă, capabilă să asigure condiţii corespunzătoare în domeniul instruirii, dotată cu săli de studii specializate în domeniul sistemelor informaţionale, limbilor străine şi cu o bibliotecă.

Centrul poate fi considerat un complex autonom, care include o cantină, un complex hotelier cu condiţii de trai în stil european pentru 25 persoane, dispune de o sală de forţă precum şi de terenuri sportive.

În Centrul de instruire activează Muzeul Serviciului Vamal, care are în colecţiile sale documente, obiecte şi exponate de valoare istorică şi culturală datînd din sec. XIV şi pînă în zilele noastre.

În cadrul Centrului sunt organizate cursuri de instruiri în mai multe domenii şi anume: cursuri de pregătire a specialiştilor noi angajaţi; cursuri de perfecţionare specializate (legislaţia vamală, managementul personalului vamal, gestionarea finanţelor publice, proceduri vamale, valoarea în vamă, originea mărfurilor, auditul postvămuire, analiza riscurilor, fraude vamale, sistemul informaţional ASYCUDAWorld ş.a.). Sunt organizate  seminare tematice, inclusiv internaţionale, meselor rotunde cu mediul de afaceri; cursuri de studierea şi perfecţionarea limbilor moderne.

Activitatea didactică este asigurată de personalul Centrului cu antrenarea specialiştilor atît din cadrul Serviciului Vamal, cît şi a specialiştilor din alte instituţii în baza planurilor şi programelor de instruire.  

Centru contribuie la crearea unui corp profesionist şi motivat de colaboratori vamali, capabil să asigure realizarea obiectivelor prioritare ale sistemului vamal. În acest sens, Centrul urmează să-şi asume responsabilitatea instruirii personalului competent, disciplinat şi responsabil, cu comportament profesionist.    

Informaţii de contact:
Adresa: Republica Moldova MD-2043
mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6
tel. 63 27 10
email: c.instruire@customs.gov.md Data publicării informaţiei: 30-04-2015

© 2008-2010. Î.S. Vamtehinform