You are here

Consultant Vamal

Modificările parvenite în legislaţia în vigoare din 01.01.2013:

Vineta, Conform prevederilor legale achitarea taxei vinieta se face în toate punctele, biorurile, posturile vamale interne şi la intrarea în ţară. Astfel, Serviciul Vamal eliberează un certificat standartizat ce confirmă achitarea vinietei şi termenul de valabilitate.

În legislaţia vamală cu privire la importul mijloacelor de transport au survenit unele modificări, astfel în redacţia nouă a Codului Vamal sunt prevăzute următoarele,
"Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport
(1) Anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de legislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a mediului înconjurător, a obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, de apărare a dreptului la proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, de apărare a altor interese ale Republicii Moldova.
(2) Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub incidenţa alin.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în ţară dacă nu sînt supuse confiscării conform legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
(3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport în Republica Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din contul transportatorului. Dacă mărfurile şi mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile.
(4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub destinaţia vamală zonă liberă:
- a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
- a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
- a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 - 8701 90 390, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
- a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
- a autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani
este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară:
1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de către membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor lor) acreditaţi în Republica Moldova;
2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport;
b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective;
c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state.
(5) Persoanele fizice şi juridice care au obţinut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale.
(6) Mijloacele de transport auto care, la introducerea în Republica Moldova, nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto, a caroseriilor şi a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova.
(7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto, în temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiţia prezentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării mijlocului de transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal.
(8) Drept bază la calcularea termenului de exploatare a mijlocului de transport auto, a motorului şi a caroseriei se ia anul de fabricaţie. Anul de fabricaţie se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN (numărul de identificare al vehiculului). În cazul necorespunderii datelor din documentele de înmatriculare cu cele din codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului. În cazul în care o persoană prezintă copii ale actelor de înmatriculare, eliberate anterior de ţara exportatoare a vehiculului, şi există suspiciuni privind anul de fabricaţie indicat în aceste copii, anul de fabricaţie se stabileşte în baza datelor uzinei producătoare. Dacă, prin aceste metode, nu se stabileşte anul de fabricaţie a vehiculului supus evidenţei în Registrul de stat al transporturilor, se face menţiunea respectivă în sistemul informaţional "Asycuda World".
(9) Introducerea în ţară şi plasarea sub orice destinaţie vamală a anvelopelor din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară 4012 20), a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de cauciuc nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară 4004 00 000), a părţilor şi a accesoriilor uzate pentru autovehicule este interzisă.
(10) Prin derogare de la prevederile alin.(9), se permite introducerea în regim de tranzit a mărfurilor menţionate la alin.(9) cu condiţia prezentării pentru lotul respectiv a notificării privind transportarea transfrontieră a deşeurilor, eliberată conform prevederilor normative în vigoare."

Întrebare: Pe data de 3 ianuarie am vrut să plec cu familia în Ucraina, dar la Briceni-Rosoşani am fost nevoit să mă întorc înapoi, nu mi-au permis să plec motivând că am două autoturisme introduse în ţară şi trebuie să le scot. Eu aceste două maşini le-am înmatriculat în Transnistria, acum ce să fac ca să lichidez această problemă. Am nevoie pe data de 20 ianuarie să plec în România să primesc jurământul şi din acest considerent mă tem că nu mi se va permite să trec vama. CE SĂ FAC?

Răspuns: Serviciul Vamal al Republicii Moldova a examinat adresarea Dvs. şi Vă comunică, că conform prevederilor alin. (3), (31) şi (6) al art. 10, din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice" persoanele fizice, prin derogare de la prevederile art.20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic, în regimul vamal de admitere temporară, cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto în regim vamal de admitere temporară, informaţia respectivă incluzându-se în Registrul de stat al transporturilor.
Nerespectarea condiţiilor stabilite la lit. a)-d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi faptul că vehiculul se află pe teritoriul Republicii Moldova, Dvs. aţi încălcat legislaţia Republicii Moldova, care prevede sancţiuni, prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova:
În cazul cînd vehiculul este prohibit pentru introducere în ţară (mai mare de 10 ani):
a) Aplicarea amenzii cu obligarea scoaterii din RM
b) În cazul lipsei acestuia se va examina confiscarea specială a mijlocului de transport prin încasarea contravalorii;
În cazul cînd vehiculul nu este prohibit pentru introducere în ţară:
a) Aplicarea amenzii cu obligarea scoaterii din RM
b) În cazul lipsei acestuia se va examina încasarea drepturilor de import prevăzute pentru plasarea acestui mijloc de transport în regimul vamal de import.
Pentru rezolvarea problemei invocate de Dvs. este necesar să vă adresaţi la biroul vamal, în raza de activitate a căruia locuiţi, pentru efectuarea activităţilor procedurale necesare.
Pentru închiderea regimului de admitere temporară prin declarare prin acţiune a mijlocului de transport auto, este necesar ca posesorul acestuia să scoată mijlocul de transport din Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat. În cazul traversării vehiculului prin posturile vamale interne de control în direcţia regiunii transnistrene este necesar de prezentat la Serviciul Vamal confirmare de scoatere a mijlocului de transport din Republica Moldova cu intrarea în Ucraina de la Serviciul de Stat de Grăniceri al Ucrainei (deoarece posturile vamale interne de control nu sunt puncte de trecere a frontierei de stat).

Întrebare:Vreau să cumpăr un tractor care a fost scutit de TVA la import deoarece a fost introdus în capitalul statutar al firmei vânzătoare, în termen de 2 zile expiră termenul de trei ani de la ziua importului şi în acest context mă interesează proprietarul actual are dreptul să-l vândă, va fi nevoit să achite valoarea TVA-ului scutit dacă o să mi-l vândă.
Răspuns: Conform art. 35 al Codului Vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000: „în cazul în care mărfurile sunt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămân sub supravegherea vamală. Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia aplicării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile sunt exportate, distruse sau utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale".
Astfel, în situaţia în care cumpărătorul intenţionează să procure tractorul, vânzătorul urmează să se adreseze cu o solicitare la biroul vamal unde s-a perfectat importul pentru a oficializa operaţiunea respectivă şi să achite drepturile de import aferente.

Întrebare: Bună ziua, aş fi dorit să aflu dacă este posibil de introdus un motor uzat pentru folosirea ulterioară a acestuia la mijlocul meu auto. Ţara de import poate fi Germania, Japonia sau chiar Ukraian. Ce impozite trebuie să achit?
Răspuns: În conformitate cu art. 20 alin.4, al Codului Vamal al Republicii Moldova nr.1149- XIV din 20.07.200, se interzice importul mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani.
Drept bază la calcularea termenului de exploatare a motorului se ia anul de fabricare. Anul de fabricare se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN (numărul de identificare al autovehiculului).
Astfel în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale şi vamale, la importul motoarelor se achită următoarele drepturi de import:
• Taxa pentru proceduri vamale - în conformitate cu Anexa nr.2 la Legea nr. 1380-XIII din 20.22.1997, cu privire la tariful vamal;
• Taxa vamală - în conformitate cu pct.1 al notei la Anexa nr.1 la Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997, cu privire la tariful vamal - pentru motoarele vehiculelor supuse accizelor clasificate la poziţia tarifară 8703-10% din suma accizului calculat pentru autovehiculele ca aceeaşi capacitate a motorului şi cu termenul de exploatare de peste 5 ani;
• Taxa pe valoare adăugată - 20% din valoarea în vamă conform art. 96 al Codului Fiscal, Titlul III, nr.1163-XIII din 24.04.1997.

Întrebare: Bună ziua, vă rog să-mi comunicaţi unde pot găsi lista taxelor pentru vămuirea mijloacelor auto. Cât se achită pentru motoarele diesel şi benzină?
Răspuns: Lista cotelor accizelor la importul autoturismelor o puteţi găsi, accesând saitul oficial al Serviciului Vamal, www.customs.gov.md rubrica Legislaţie vamală =} Acte normative în domeniul vamal =}Codul Fiscal Titlul IV Accizele.
Concomitent, în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare, cota accizelor a fost majorată pentru autoturismele cu termen de exploatare:
De la 3 la 5 ani cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;
De la 5 la 7 ani cu 0,03 euro pentru fiecare cm3.

Întrebare: Sunt o persoană fizică şi aş dori să introduc în Republica Moldova un automobil, cu scopul de a o dezasambla, cum recurge procedura de vămuire a maşinilor care de exemplu: sunt după accident sau sunt vechi, aş dori să afle dacă este posibil şi cît mă va costa vămuirea cestuia.
Răspuns: Conform art.10, alin.(1) al Legii nr.1569-XV din 20.12.2002 "Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, cu excepţia autovehiculelor de epocă şi autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani.
La importul autoturismelor de la poziţia tarifară 8703 se achită:
- proceduri vamale - conform Anexei nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997;
- acciz - conform Anexei la Titlul IV din Codul fiscal nr.1163-XII din 24.04.1997.
La importul altor autovehicule de cât cele clasificate la poziţia tarifară 8703 se achită:
- taxa pe valoarea adăugată - 20% conform Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997;
- taxa vamală - conform Anexei nr.1 la legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997;
- proceduri vamale - conform Anexei nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997.

Întrebare: Bună ziua, vreau să vă întreb: cât mă va costa exact vămuirea unui cuadrociclo, volumul 150, benzina, anul de fabricare 2008, pe care îmi doresc sa-l transport din Italia. Vă mulțumesc anticipat.
Răspuns: Conform art.10, alin.(1) al Legii nr.1569-XV din 20.12.2002 "Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (la care se atribuie şi guadrociclu), cu excepţia autovehiculelor de epocă ,cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani.
La importul autoturismelor de la poziţia tarifară 8703 se achită:
- proceduri vamale - conform Anexei nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997;
acciz - conform Anexei la Titlul IV din Codul fiscal nr.1163-XII din 24.04.1997.

Întrebare: Cum se răsfrânge legislaţia, asupra introducerii în ţară a unui automobil, care are mai mulţi proprietari (co-proprietari) şi anume asupra faptului dacă valoare totală în vamă a automobilului nu depășește suma de 300 euro pentru fiecare proprietar în parte. Exemplu: valoarea automobilului este de 6000 euro, iar proprietari sunt în număr de 30. Are loc devamarea acestui automobil, sau nu?
Bunelul de peste hotare, a lăsat ca moștenire o mașina pentru toți nepoții săi, care v-a fi procedura?
Răspuns: Modul de introducere a mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova este reglementat de art.10 al „Legii cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice" nr. 1569-XV din 20.12.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.185-189/1416 din 31.12.2002.
Conform pct.7 al Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice aprobat prin Hotărârea Guvernului 1185/30.09.2003 //Monitorul Oficial 211-214/1234, 10.10.2003 Serviciul Vamal va autoriza introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor ce aparţin persoanelor fizice în legătură cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire, cu condiţia prezentării următoarelor acte:
• actul eliberat de organul abilitat al ţării în care au fost obţinute bunurile prin moştenire de către persoana fizică. Actul nominalizat urmează a fi legalizat de către serviciul consular respectiv al Moldovei;
• altor acte necesare, conform prevederilor ce ţin de regimul vamal de import.

Întrebare: În cazul în care un autoturism cu numere străine a fost introdus în ţară doi ani în urmă şi abia la sf. anului 2012 urmează să fie scos, caci mai devreme nu pot să vin să o iau, la moment sunt în Europa, ce amendă sau ce mi se poate întâmpla la ieşirea din Republica Moldova.
Răspuns: În conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (Monitorul Oficial 3-6/15, 16.01.2009) alin(8) „Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligaţii se sancţionează cu amendă de la 140 la 150 de unităţi convenţionale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal."
Conform art. 34 alin.(1) amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei.

 

Trimiteri poştale:

Întrebare: Bună ziua, la moment sunt în Statele Unite ale Americii şi vreau să trimit familiei mele un telefon mobil. Am înţeles că dacă nu depăşeşte valoarea de 300 euro voi fi scutit (sau cel ce va ridica telefonul) de TVA. Vă rog să-mi comunicaţi ce dovadă trebuie să prezint şi în ce mod să o prezint ca să confirm costul telefonului.

Răspuns: Potrivit Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, orice trimitere poştală se perfectează în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi alte acte ale Uniunii Poştale Internaţionale.
În corespundere cu prevederile art.5 lit.d) al Legii vizate, se permite de a primi , prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale fără achitarea drepturilor de import bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu depăşeşte suma de 300 euro şi nu sunt destinate activităţii de comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.
Valoarea în vamă a mărfurilor deplasate de persoane fizice se determină în conformitate cu prevederile Legii nr.1380- XIII din 20.11.1997, cu privire la tariful vamal.
În caz că preţul telefonului mobil depăşeşte valoarea limită de 300 euro, valoarea în vamă va fi determinată conform prevederilor legislaţiei susmenţionate, iar drepturile de import vor constitui:
- 4 euro PV (proceduri vamale)- pentru valoarea în vamă a mărfii de la 10 pînă la 1000 euro şi
20% TVA (taxa pe valoare adăugată) calculată din valoarea în vamă + suma procedurilor vamale calculate.
- Dacă valoarea în vamă a mărfii depăşeşte 1000 euro:
Procedurile vamale constituie - 0,4 % din valoarea în vamă a mărfii şi
20% TVA (taxa pe valoare adăugată) calculate din valoarea în vamă a mărfii + suma procedurilor vamale calculate.
Respectiv, pentru confirmarea preţului mărfurilor se prezintă actele comerciale de realizare a bunului în conformitate cu pct. 13,14 şi 15 ale Hotărârii Guvernului nr.600 din 14.05.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

Întrebare: Bună ziua eu sunt un radio ascultător, student la Universitatea de Stat din Republica Moldova. În anul trecut la compania „Coilcraft" eu am comandat mostre gratuite a bobinelor de inducţie. În formularul comenzii trebuia să indic firma sau universitatea în care activezi, ceea ce de fapt eu şi am făcut. Coletul de acu a sosit dar eu nu îl pot ridica, deoarece mi s-a comunicat că trebuie să achit ceva. Întrebarea este, cum aş putea să-mi ridic coletul.
Răspuns: Potrivit Legii nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice orice trimitere poştală se perfectează în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor Uniunii Poştale Internaţionale.
În corespundere cu prevederile art.5 lit.d) al Legii vizate se permite de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu depăşeşte suma de 300 euro şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.
Valoarea în vamă a mărfurilor deplasate de persoane fizice se determină în conformitate cu prevederile Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
Pentru a intra în posesia coletului este necesar să edificaţi corelaţia cu destinatarul, care este indicat în acte.

Exportul mărfurilor:

Întrebare: Pentru a exporta cartofi în ţările CSI, de ce acte e nevoie şi ce plăţi sunt obligatorii?

Răspuns: Conform anexei 2 la „Legea cu privire la tariful vamal" nr. 1380-XIII din 20.11.1997 (Monitorul Oficial 40-41/286, 07.05.1998) la exportul de cartofi se achită taxa pentru proceduri vamale şi constituie 0,1% din valoarea în vamă a mărfii.
Lista documentelor necesare vămuirii mărfii la export este prevăzută de pct.1 la „Ordinul cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe" nr. 276-O din 24.10.2002 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.162-165/384 din 06.12.2002).

Persoane fizice

Întrebarea: Aş vrea sa ştiu daca e posibil să introduc în ţară fără sa-l declar un produs care costa de ex. 400 Euro, în cazul că îl cumpăr împreună cu soţia. Dacă nu, atunci cum e posibil?
Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 „cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, alte bunuri decât cele personale a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 200 euro şi care nu sânt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil menţionat, drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului).
Cu toate acestea, potrivit prevederilor pct. 5 din Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1185 din 30.09.2003 (Monitorul Oficial nr.211-214/1234 din 10.10.2003), facilităţile privind cuantumul neimpozabil, stabilit la lit. b) alineatul (1) al art. 5 din Lege citată mai sus, se acordă doar persoanelor fizice care trec peste frontiera vamală bunuri personale. Facilităţile nominalizate nu pot fi transmise altei persoane. La introducerea bunurilor (bunului) pe teritoriul Moldovei de către două sau mai multe persoane, proprietari ai acestor bunuri, facilităţile fiscale menţionate mai sus vor fi acordate în cumul, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) în actul comercial ce însoţeşte bunurile (bunul) sânt stipulate persoanele fizice - proprietari ai acestora;
b) persoanele fizice, proprietari ai bunurilor (bunului), deplasează aceste obiecte (obiect) peste frontiera vamală;
c) persoanele fizice, proprietari ai bunurilor (bunului), dispun de cuantumul neimpozabil stabilit la lit. b) alineatul (1) al art. 5 din Lege.

Întrebare: Bună Ziua! Doresc să aduc câteva căsuţe de locuit din Ucraina în Republica Moldova şi aş dori să aflu cat mă va costa sau cum se calculează vămuirea acestora.(o casa costa 10.000 $).
Răspuns: În conformitate cu prevederile art.5 alin .5 al Legii cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569- XV din 20.12.2002, „bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice agenţi economici, înregistrate în modul stabilit ca subiecte ale activităţii de întreprinzător".
Concomitent, Vă informăm că la importul mărfii indicate în adresarea Dvs. se achită:
• Proceduri vamale - conform Anexei nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997;
• Taxa vamală - conform Anexei nr.1 la Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997;
• Taxa pe valoare adăugată - în conformitate cu prevederile Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 20.04.1997.

Întrebarea: Buna ziua, aş dori să vă întreb, dacă vreau să cumpăr din România obiecte bisericeşti (una, doua, dar diferite, fie o cădelniţă sau alt obiect bisericesc mic, însă nu, icoane vechi sau alte obiecte mari, vechi şi scumpe ci dintr-acestea mai simple) şi să le aduc în Republica Moldova, mă refer că este pentru cineva, nevoi personale, este nevoie sa prezint ceva acte când trec frontiera vamală, fac referinţă la factura sau tichetul cu care am cumpărat, este suficienta sau mai este nevoie de ceva?
Răspuns: Modul de declarare a bunurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova sunt prevăzute de prevederile Legii nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice şi Hotărârea Guvernului nr.1185 din 30.09.2003, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoaterea bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoane fizice.

Întrebarea: Buna ziua, aş dori să vă întreb, dacă vreau să cumpăr din România obiecte bisericeşti (una, doua, dar diferite, fie o cădelniţă sau alt obiect bisericesc mic, însă nu, icoane vechi sau alte obiecte mari, vechi şi scumpe ci dintr-acestea mai simple) şi să le aduc în Republica Moldova, mă refer că este pentru cineva, nevoi personale, este nevoie sa prezint ceva acte când trec frontiera vamală, fac referinţă la factura sau tichetul cu care am cumpărat, este suficienta sau mai este nevoie de ceva?
Răspuns: Modul de declarare a bunurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova sunt prevăzute de prevederile Legii nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice şi Hotărârea Guvernului nr.1185 din 30.09.2003, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoaterea bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoane fizice.
În corespundere cu prevederile art.4 şi art.5 al Legii vizate „ la introducerea bunurilor pe teritoriul vamal, persoanele fizice declară şi achită drepturile de import organului vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat. Persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 300 euro şi care nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil menţionat, drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului).
Valoarea în vamă a mărfurilor deplasate de persoane fizice se determină în conformitate cu prevederile Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
Informăm, că pentru confirmarea preţului mărfii se prezintă actele comerciale de realizare a bunurilor în conformitate cu punctul 13, 14 şi 15 ale Hotărârii Guvernului nr.600 din 14.05.2002, cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
Pentru informaţii mai detaliate, nu ezitaţi să accesaţi pagina web a Serviciului Vamal www.customs.gov.md Legislaţia vamală.

Întrebare: Cîte Coridoare Verzi exist în Republica Moldova, şi care sunt punctele de trecere a frontierei care deţin aceste coridoare.

Răspuns:Vă informăm ,că coridorul verde la moment este în urmatoarele puncte de trecere a frontierei de stat: Biroul vamal Chisinau- postul vamal Aeroport;Biroul vamal Briceni-posturile vamale: Briceni-Rosoşeni (rutier), Criva-Mămăliga (rutier), Otaci-Moghiliov Podolsk;Biroul vamal Cahul-posturile vamale: Giurgiuleşti (port), Cahul-Oancea, Giurgiuleşti-Galaţi (rutier). Totodata la posturile vamale de frontieră cu Romania sunt destinate piste speciale pentru micul trafic de frontieră ( 7 la numar), care este analogic cu culoarul verde.

Altele:

Întrebare: Sunt studentă la masterat, Comerţ International, şi realizez o lucrare privind importul parfumurilor din Uniunea europeana spre Republica Moldova. Pentru o mai buna elaborare a lucrării, am îndrăznit sa va scriu si sa va rog a-mi spune care sunt actele principale pe care vama Republicii Moldova le cere importatorilor de parfumuri.
Răspuns: La vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe, organele vamale vor accepta spre perfectare declaraţiile vamale cu condiţia prezentării de către agenţii economici a actelor în original (reieşind din particularităţile tranzacţiei şi regimului vamal solicitat), enumerate in Ordinul Serviciului Vamal nr. 276-O din 24.10.2002 "Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe". Acest Ordin poate fi accesat pe site-ul Serviciului Vamal www.customs.gov.md la capitolul "Legislaţia vamală"- Acte normative ale Serviciului Vamal - Ordine adoptate in perioada 2000-2008 - Ordin nr. 276-O din 24.10.2002.

Întrebare: Buna ziua, reprezint un ONG care a stabilit relaţii cu o companie din SUA. Ultima ne acordă un lot de haine uzate sub formă de ajutor umanitar. Întrebarea noastră este: de ce acte trebuie sa dispunem pentru a introduce pe teritoriul Republicii Moldova acest lot fără plata TVA şi a taxei vamale. Respectiv şi care sunt actele legislative ce reglementează aceasta tranzacţie.
Răspuns: pentru primirea unui lot de ajutor umanitar trebuie să consultaţi următoarele acte legislative:
• Legea Republicii Moldova nr.1491-XV din 28.11.2002 „Cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova";
• Legea Republicii Moldova nr.64-XII din 31.05.1990 „Cu privire la Guvern";
• Regulamentul „Cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova", aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.663 din 03.06.2003;
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.653 din 02.06.2003 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare".
Totodată, menţionăm că, actele normative susnumite le puteţi accesa pe pagina web http://www.justice.md.

Întrebare: Ce atribuţie are vama la controlul şi eliberarea trimiterilor poştale?

Răspuns: Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile trecute peste frontiera vamală prin intermediul TPI(trimiterilor poştale internaţionale), cu excepţiile prevăzute de legislaţie. Mărfurile trecute peste frontiera vamală prin intermediul TPI se află sub supraveghere vamală, conform legislaţiei în vigoare.

Trimiterile poştale internaţionale sînt supuse controlului vamal, pe calea verificării datelor din declaraţie vamală sau alte documente, în baza cărora se face vămuirea, inspectării vamale şi în alte forme de control vamal, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Potrivit alin. (3) al art. 201 al Codului Vamal, organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor expediate prin poşta internaţională, în lipsa declarantului, altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi a mijloacelor de transport, precum şi a reprezentanţilor acestora.

Controlul vamal al coletelor internaţionale se efectuează conform cap.V, secţiunea 28 al Codului Vamal al RM.

Controlul vamal al trimiterilor poştale internaţionale se efectuează în zonele de control vamal ale Centrelor Poştale din teritoriu, de către colaboratorul vamal, în prezenţa operatorului poştal.

Import persoane fizice
Conform art. 5 al Legii nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă (costul bunului + taxa de transport) nu depăşeşte suma de 200 Euro şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de Euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

Coletele cu bunuri care sunt scutite de achitarea drepturilor de import şi procedurii de vămuire, sunt puse în libera circulaţie fără perfectarea unui document special, însă pe actele de însoţire a coletului e necesar aplicarea ştampilei personale a colaboratorului vamal, de la sectorul vamal respectiv.

Coletele cu bunuri pentru care urmează să fie achitate drepturile de import se supun procedurii de vămuire.

Import persoane juridice
Reieşind din pct. 9 al Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul SV nr. 346-O din 24.12.2009, declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru mărfurile importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100 de Euro.

Coletele cu bunuri care sunt scutite de achitarea drepturilor de import şi procedurii de vămuire sunt puse în libera circulaţie, fără perfectarea unui document special, însă pe actele de însoţire a coletului e necesară aplicarea pe invoice a ştampilei personale a colaboratorului vamal, de la sectorul vamal respectiv.

Pentru mărfurile care nu se încadrează în această excepţie, urmează să fie depusă o declaraţie vamală în detaliu.

Export persoane fizice
Conform art. 6 al Legii nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:

a) bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;

b) bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100 000 Euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.

Export persoane juridice
Reieşind din pct. 9 al Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate Ordinul SV nr. 346-O din 24.12.2009 declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru mărfurile exportate de către persoanele juridice, în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100 de Euro.

Pentru mărfurile care nu se încadrează în această excepţie, urmează să fie depusă o declaraţie vamală în detaliu.

Acte normative:
a) Codul Vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000.
b) Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005
c) Convenţia Poştală Universală şi Protocolul ei final.
d) Ordin 404 din 05.11. 2010.
e) Legea nr. 1569 din 20.12.2002, cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.

Întrebare: Bună ziua, țin să remarc, că sunt cetățean ucrainean, de baștină din R.Moldova. Anterior am traversat postul vamal Vadul lui Vodă, la volanul unui automobil de model „NISAN" cu numere de înmatriculare de Ucraina. Intrarea pe teritoriul vamal a fost efectuată, dar peste 4 zile cănd mă întorceam pe același itinerar nu știu de ce ieșirea nu a fost efectuată. La moment automobilul este văndut în Ucraina, dar anul curent cănd am traversat postul vamal indicat mai sus, mi s-a spus că am încălcat legislația vamală RM și sunt obligat să achit o amendă. Vă rog să-mi spuneți cum să procedez în situația dată, Vă mulțumesc!
Răspuns: Bună ziua, examinând solicitarea Dvs, Vă aducem la cunoștință că este necesar să depuneți o cerere la Serviciul Vamal (str. Columna 30) în care să indicați despre necesitatea de a scote mijlocul de transport din sistemul informațional vamal. Este necesar de anexat la cerere copia pașaportului texnic, copia pașaportului unde sunt indicate ștampilile de intrare/ieșire din RM și copia vinietei.

Întrebare: Buna ziua, doresc să fac o comandă -3 perechi de încălțăminte din piele și o geantă de peste hotare, suma totală a comenzii depășește de 200 euro + transportul aproximtiv 10euro, astfel suma totală se estimează la 298 euro. Coletul va fi oprit la vamă?
Răspuns: Bună ziua, Vă aducem la cunoștință, că valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de Euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Respectiv coletul va fi eliberat după achitarea taxelor vamale.
Atenție mai multe date cu privire la trimiterile poștale internaționale accesați aici.

Întrebare: Buna ziua, Vă rog să-mi spuneți, vreau să procur un televizor din România pentru uz personal, mă interesează dacă intră el în lista bunurilor scutite de plata drepturilor de import la introducerea R. Moldova. Voi fi nevoit să achit la vamă taxele de import sau nu? Mulțumesc anticipat.
Răspuns: Bună ziua, Vă aducem la cunoștință, că adresarea Dvs a fost examinată și în acest context Vă comunicăm, că televizoarele nu se includ în lista bunurilor neimpozabile. În cazul în care suma acestuia nu depășește 200 de euro și este destinat uzului personal nu se achită taxe vamale, iar dacă valoarea depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de Euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă și anume TVA - 20%.

Întrebare: Bună ziua conduc un automobil înmatriculat în Italia, în luna iunie a.c. mi-au fost furate plăcuțele cu numărul de înmatriculare am un certificat de la politie precum ca este intentat un dosar penal. Din motivul indicat mai anterior nu am putut să scot mașina din țară în termenul de 180 zile cum trebuie de procedat in așa situație.
Răspuns: Bună ziua, Vă aducem la Bună cunoștință, că adresarea Dvs a fost
examinată și în acest context Vă comunicăm următoarele: Conform prevederilor Legii nr.1569 din 20.12.2002 şi a Legii nr.221 din 19.10.2012 Dvs. sînteţi obligat să scoateţi mijlocul de transport de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea terrmenului de 180 de zile. Totodată, Vă comunicăm că aveţi dreptul de a Vă adresa cu o cerere la biroul vamal proxim.

Întrebare: Mă numesc Irina si sunt cetățean al R. Moldova. Momentan sunt stabilită în București, dar intenționez în perioada apropiată să mă mut la Chișinău. Cu această ocazie am nevoie să tranport mobila din apartamentul meu din București în Chișinău. Este vorba de mobila unui apartament cu 2 camere (dormitor, 2 dulapuri, canapea cu 2 fotolii și frigider). Mobila are aproximativ 5 ani si se vede clar ca e uzată.
Spuneți-mi vă rog, am nevoie de acte specifice pe care să le ofer soferului care va aduce mobila, pentru a le prezenta la vamă? Trebuie să plătesc ceva pentru a introduce mobila în Republica Moldova?

Răspuns: Bună ziua, Vă aducem la Bună cunoștință, că adresarea Dvs a fost examinată și în acest context Vă comunicăm, că conform Legii 1569 din 20.12.2002 art.5 p.1 lit.c, Dvs. aveţi dreptul de a întroduce bunuri fără achitarea drepturilor de import în legătură cu stabilirea la loc de trai permanrnt în RM. Faptul stabilirii pentru trai permanent se confirmă prin actele respective.

Întrebare: Bună ziua, aș vrea să știu ce se întîmplă cu marfa de contrabandă care se confiscă de inspectorii vamali?
Se organizeaza vre-o licitație de vinzare a bunurilor confiscate? Dacă se organizează licitații de vînzare a bunurilor confiscate, cînd și unde se anunța despre aceasta? Mulțumesc anticipat.
Răspuns: Bună ziua, Vă aducem la cunoștință, că marfa este reținută de către Serviciul Vamal și după competență este transmisă Serviciul Fiscal de Stat. Ulterior mărfurile umează să fie expuse la licitații, la fel organizate de către Serviciul Fiscal de Stat.

Întrebare: Bună ziua doresc să introduce în țară piese auto, de ce am nevoie și ce tarife va trebui să achit.
Răspuns: Dacă sînteţi persoană juridică (trebuie să fiţi înregistraţi în modul stabilit), ve-ţi avea nevoie de un contract comercial, în baza căruia ve-ţi importa aceste mărfuri cu achitarea plăţilor vamale respective, iar dacă sînteţi persoană fizică, ve-ţi putea întroduce mărfuri pînă la 200 de euro doar în scopuri personale (să nu fie destinate activităţii comerciale) fără achitarea plăţilor vamale. Dacă aciastă valoare va fi mai mare, atunci ve-ţi achita integral toate plăţile vamale.