You are here

Autorizarea procedurilor simplificate

Autorizaţia pentru procedurile simplificate de vămuire se eliberează la solicitarea agentului economic prin depunerea unei cereri prezentate la Ghişeul unic al Serviciului Vamal. Cererea poate fi depusă de către reprezentantul împuternicit al solicitantului.

Cererea se prezintă în scris sau în formă electronică prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor cu autentificare prin aplicarea semnăturii digitale, care corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, prevăzute de Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală. La cerere se anexează copiile scanate ale setului de acte necesare.

La cerere se anexează declaraţia-angajament.

La cerere solicitantul poate depune, în mod facultativ, Chestionarul de autoevaluare, completat conform modelului stabilit de Serviciul Vamal. 

Serviciul Vamal verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare condiţiilor prevăzute în art.1951 alin. (3) lit.a), prin controlul activităţii desfăşurate de solicitant, pe baza analizei de risc şi este în drept, să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova.

Procedura de control se efectuează şi rezultatele acestuia se documentează, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal. În cazul în care în procesul de control al activităţii solicitantului se identifică riscuri de neîndeplinire a condiţiilor de autorizare, Serviciul Vamal preavizează solicitantul şi îi oferă recomandări privind măsurile necesare de conformare la cerinţele legale.

Cererea şi documentele anexate sunt examinate în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data recepţionării acestora. Termenul dat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, în cazuri întemeiate şi justificate documentar, cu informarea solicitantului. Acest termen nu include timpul necesar obţinerii informaţiei de la alte organe de control.