You are here

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE PENTRU BV SUD

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul
Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

Subdiviziunea: Biroul Vamal Sud

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector în cadrul posturilor vamale.
Unități disponibile: total - 3

Nr. d/o Postul Vamal Funcția Nr.
unităților
Funcții temporar vacante
1 Post vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) inspector 1
2 Post vamal Mirnoe (PVFI, rutier) inspector 1
Funcții permanente
3 Post vamal Cahul (PVFI, rutier) inspector 1
Total 3

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector în posturile vamale:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Coordonarea /monitorizarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, controlului veterinar și fitosanitar, precum și acumularea taxelor.

Funcția publică vacantă: Titlul funcției – inspector principal în cadrul administrației Biroului vamal Sud.
Unități disponibile: total - 2

Nr. d/o Subdiviziunea Funcția Nr.
unităților
Funcții temporar vacante
1 Secția juridică și executare silită inspector principal 1
2 Serviciul clasificarea mărfurilor, Secția reglementări tarifare și netarifare inspector principal 1
Total 2

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal, Secția juridică și executare silită.

 1. Acordarea asistenței juridice;
 2. Asigurarea apărării și reprezentării intereselor biroului vamal în instanțele de judecată și în alte instituții;
 3. Întreprinderea măsurilor în vederea executării silite a obligațiilor vamale ajunse la scadență;
 4. Executarea lucrărilor de secretariat și altor activități de serviciu în vederea realizării scopului și obiectivelor secției;
 5. Organizarea desfășurării anchetelor de serviciu privind încălcările de disciplină.

Sarcinile de bază pentru funcția de inspector principal, Serviciul clasificarea mărfurilor, Secția reglementări tarifare și netarifare.

 1. Consultarea şi acordarea asistenţei metodologice colaboratorilor biroului vamal, în domeniul clasificării mărfurilor;
 2. Prezentarea răspunsurilor la demersurile agenţilor economici, persoanelor fizice, organelor de drept şi organelor de administrare publică centrală;
 3. Înaintarea propunerilor către Serviciul Vamal privind elaborarea normelor metodologice cu privire la clasificarea mărfurilor.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. este aptă, din punct de vedere a stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente în domeniile: drept, economie, finanțe;
 • Superioare de licență sau echivalente în domeniile: merceologie și expertiză, tehnic, chimie și biologie pentru funcția de inspector principal în cadrul Serviciului clasificarea mărfurilor, Secția reglementări tarifare și netarifare;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office, Internet etc.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;
 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

 

Abilităţi: comunicare corectă, clară şi concisă, fluentă şi cu uşurinţă în exprimarea verbală și scrisă, capacitate de coordonare, organizare, analiza şi sinteza, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente:responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, diplomaţie, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, politeţe, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate obligatoriu:

 • Formularul de participare (vezi aici);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
 • Cazier juridic (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi aici): 
 • Declarația de verificare (vezi aici)
 • Chestionar (vezi aici);
 • Declarația cu privire la acceptareaa controlului special (vezi aici);
 • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi aici);
 • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

 

Notă: Copiile documentelor specificate se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a putea fi verificată veridicitatea lor.
Dosarul candidatului care nu va indica în formularul de participare la concurs funcția pentru care aplică, va fi respins.

Termen limită de depunere a dosarului: 22 ianuarie 2018, ora 17.00
Modalitatea de depunere a dosarului:
pe suport de hârtie, prin poștă sau personal la sediul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Subdiviziunea Adresele pentru depunerea dosarelor Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor
Aparatul Central str. Starostenco nr. 30, or. Chişinău, Pașcovscaia Lilia, Vascan Elena
022-574-249; 022-574-125
Birou Vamal Sud șos. Prieteniei nr.1, or. Cahul Galațanu Angela
0299-31-513

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, copiile actelor trebuie să fie autentificate notarial.

Important: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

Web site: www.customs.gov.md

Cheltuielile
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Serviciul Vamal, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
 • Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
 • Legea cu privire la serviciul în organele vamale nr. 1150 - XIV din 20.07.2000.
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
 • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
 • Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic
 • Hotărârea Guvernului nr. 561 din 18.05.2007 cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal
 • Hotărârea Guvernului nr. 760 din 18.08.2010 cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)

 

Acte departamentale

 • Ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O  din  18.12.2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu
 • Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O  din  24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu