You are here

Laboratorul vamal

Laboratorul vamal este o subdiviziune (cu statut de Direcție) a Departamentului venituri și control vamal al Serviciului Vamal, creat în corespundere cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova și are ca obiectiv efectuarea cercetărilor/încercărilor de laborator și a expertizei/evaluării mărfurilor în scopuri vamale.

Laboratorul vamal are următoarele atribuții de bază:
În baza solicitărilor colaboratorilor vamali, precum și a unor autorități publice cu funcții de control, efectuează cercetări/încercări de laborator asupra probelor de mărfuri prelevate în scopuri vamale, precum și efectuează expertiza/evaluarea mărfurilor în următoarele scopuri:

  1. efectuarea încercărilor de laborator întru verificarea corectitudinii declarării mărfurilor importate/exportate în/din țară;
  2. identificarea substanțelor narcotice și a precursorilor;
  3. identificarea mărfurilor, prin stabilirea identității caracteristicilor mărfurilor cu criteriile sale prescrise;
  4. precizarea caracteristicilor mărfii în cazul cercetării unor contravenții vamale;
  5. determinarea cantității, integrității mărfurilor, stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de transport, destinației mărfurilor reieșind din caracteristicile acestora etc.;
  6. determinarea anului de fabricare a mijloacelor de transport și a componentelor lor;
  7. determinarea valorii de piață a mărfurilor pentru calcularea ulterioară a mărimii penalităților în caz de contravenție;
  8. alte tipuri de cercetări, expertize şi evaluări în scopuri vamale;
  9. instruirea colaboratorilor din birourile vamale privind modul de prelevare, etichetare, sigilare, transportare, predare a probelor pentru încercări de laborator;
  10. asigurarea asistenței metodologice și/sau, la necesitate, practice colaboratorilor vamali cu privire la prelevarea probelor, cantitățile minime pentru diverse produse,  în conformitate cu prevederile Codului vamal (Secțiunea 292), a Ordinului Serviciului Vamal nr. 03–O din 03.01.2017 Cu privire la modificarea Ordinului nr.440-O din 06.11.2015 „Cu privire la aprobarea Procedurii privind prelevarea probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator" și Normelor metodologice cu privire la cantitatea minimă a probelor de mărfuri, necesară pentru efectuarea cercetărilor (expertizei) în scopuri vamale, precum şi a altor acte normative în vigoare etc.

Laboratorul vamal utilizează metode şi proceduri racordate cu alte laboratoare vamale, pentru a asigura uniformitatea rezultatelor şi a interpretării lor, domeniile de acreditare urmînd să fie extinse pe parcursul activității Laboratorului.

Urmare a documentării și implementării unui sistem de management adecvat, realizării cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI/17025:2006 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a acreditat Laboratorul vamal din cadrul Serviciului Vamal. Domeniul de acreditare: încercări de laborator pentru produse petroliere și alimentare, Certificatul de Acreditare nr.LÎ – 108 din 06.06.2016.

Acreditarea Laboratorului vamal constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii în rezultatele obținute la încercări, deschide o nouă capacitate a Serviciului Vamal din R.Moldova, si anume: de efectuare a încercărilor de laborator în scopuri vamale, fapt ce contribuie la facilitarea fluxului transfrontalier de mărfuri şi asigurarea trecerii frontierei prin crearea unui cadru instituțional modern, dotat conform practicilor europene.

Laboratorul vamal efectuează încercări de laborator/expertize a mărfurilor în scopuri vamale doar la solicitarea birourilor vamale și a direcțiilor din cadrul Serviciului Vamal.

În cazul în care agenții economici necesită de a prezenta rapoarte de încercări în calitate de dovadă a corectitudinii declarării mărfurilor, pot apela la laboratoarele de încercări acreditate atât în țară, cât și în străinătate.

Lista laboratoarelor de încercări acreditate în Republica Moldova, precum și domeniul de acreditare poate fi găsită pe pagina web a Centrului Național de Acreditare MOLDAC: www.acreditare.md.

Laboratorul vamal este constituit din 2 secții:
• Secția cercetarea mărfurilor
• Secția expertiza mărfurilor

Telefoane de contact:
Șef al Laboratorului vamal - Emilia CĂINĂREAN.
Tel.: (+373 22) 784-095

Secția cercetarea mărfurilor:
Tel./Fax.: (+373 22) 784-096

Persoana responsabilă de recepția probelor:
Tel.: (+373 22) 784 098

Secția expertiza mărfurilor:
Tel./Fax.: (+373 22) 784-099

E-mail: laborator@customs.gov.md; dcem@customs.gov.md.

Laboratorul este amplasat în mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 16/1